Przejdź do treści
herbicyd

Sulcotrek® Soil Pak

Sulcotrek 500 SC + Efica 960 EC

Sulcotrek 500 SC + Efica 960 EC

Informacje ogólne

 

Sulcotrek® 500 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • sulkotrion (związek z grupy trójketonów) - 173 g/l
  • terbutylazyna (związek z grupy triazyn) - 327 g/l

HERBICYD selektywny o działaniu układowym w postaci skoncentrowanej zawiesiny do rozcieńczania z wodą (SC).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna sulkotrion zaliczana jest do grupy F2 a substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy C1.

 

Efica® 960 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • S - metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 960 g/l 

HERBICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz niektórych dwuliściennych w uprawie kukurydzy, kukurydzy cukrowej, słonecznika oraz soi.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna S-metolachlor zaliczana jest do grupy K3.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych polowych opryskiwaczy.

 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się działaniu.

Sulkotrion, pobierany jest głównie przez liście i w mniejszym stopniu przez korzenie. Substancja ta blokuje syntezę karotenoidów w roślinie, co powoduje utratę chlorofilu i zakłóca przebieg fotosyntezy. Zanik barwników prowadzi do bielenia chwastów, a następnie ich zamierania.

Terbutylazyna pobierana jest głównie przez korzenie (w mniejszym stopniu przez liście) i transportowana przez ksylem do merystemów wierzchołkowych i liści, powodując początkowo chlorozy dolnych liści, następnie nekrozy, zahamowanie wzrostu, zasychanie i zamieranie chwastów. Działanie tej substancji polega na zakłóceniu przebiegu fotosyntezy, rozpadu chlorofilu i zakłóceniu w funkcjonowaniu membran komórkowych.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

KUKURYDZA

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-05) lub po wschodach w fazie 1-6 liści rośliny uprawnej (BBCH 11-16).

Optymalnie zaleca się zastosowanie środka we wczesnych fazach rozwojowych chwastów – tj. w fazie 2 liści właściwych dla chwastów dwuliściennych rocznych jarych oraz w fazie 1-3 liści dla chwastów jednoliściennych.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, tj. po upływie 7 miesięcy od zastosowania można uprawiać tylko zboża jare, natomiast po upływie 10 miesięcy można uprawiać wszystkie gatunki roślin.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki, w tym samym roku uprawy można wysiać tylko kukurydzę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Środek stosowany zgodnie z zaleceniami etykiety w określonych fazach rozwojowych rośliny uprawnej i chwastów, nie ma negatywnego wpływu na wzrost, rozwój i plonowanie kukurydzy.
2. Środka nie stosować:
- w kukurydzy cukrowej,
- w fazie rozwojowej kukurydzy innej niż zalecane, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
- na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki,
- podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne (wskazane jest wyznaczenie 5 m strefy ochronnej od sąsiednich upraw),
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach. Środek zawiera substancje czynną z grupy trójketonów (inhibitory syntezy karotenoidów - inhibitory

4-HPPD - Grupa HRAC F2) i substancję czynną z grupy triazyn (inhibiotory fotosynezy - inhibitory fotosystemu II - Grupa HRAC C1). W celu uniknięcia powstawania form odpornych chwastów na substancje z tych grup należy unikać corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków chwastobójczych zawierających substancje czynne z grupy trójketonów i triazyn lub innych, wykazujących ten sam mechanizm działania. Nie należy także stosować środka na stanowiskach, gdzie występują biotypy chwastów o potwierdzonej odporności na substancje czynne z wyżej wymienionych grup.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.