Przejdź do treści
herbicyd

Tolurex® 500 SC

Tolurex 500 SC

Informacje ogólne

 

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) – 500 g/l

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i życie ozimym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Miotłę zbożową niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia, a chwasty dwuliścienne od fazy kiełkowania do fazy 6 liści.

Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, tasznik pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, komosa biała.
Chwasty średniowrażliwe: rumian polny.
Chwasty średnioodporne: chaber bławatek, maruna bezwonna.
Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, bodziszek drobny, mak polny, przetacznik polny, przetacznik perski, fiołek polny, przytulia czepna.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY

Środek stosować:
a) wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, w fazie pełni krzewienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha.

b) jesienią od fazy 2-3 liści zbóż do wystąpienia nocnych przymrozków.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 .
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste .

ŻYTO OZIME

Środek stosować jesienią w fazie pełni krzewienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu, na którym stosowano Tolurex 500 SC, można uprawiać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm oraz wyrównanych wschodach.
2. Przy opryskiwaniu wiosennym najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskuje się w zbożach sianych w terminach agrotech-nicznych późniejszych od zalecanych.
3. W zbożach sianych wcześnie, w których wschody miotły zbożowej pojawiają się jesienią, zabieg lepiej wykonać jesienią.
4. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.
5. Środek Tolurex 500 SC stosowany w dawce 1,5 l/ha zwalcza głównie miotłę zbożową, dlatego w przypadku dużego nasilenia chwastów dwuliściennych, wiosną można stosować herbicydy typu regulatorów wzrostu zawierające MCPA, 2,4-D, dichloroprop w zalecanych terminach i dawkach.
6. W temperaturze poniżej 0°C zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza.

Środka nie stosować:
- w temperaturze powyżej 20°C (powschodowy termin opryskiwania),
- na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,
- na rośliny mokre lub zwiędnięte,
- na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Należy uwzględnić następstwo roślin.