Przejdź do treści
herbicyd

TOLUREX® 500 SC

Tolurex 500 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/1 (43,98%)

Tolurex 500 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i życie ozimym.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Miotłę zbożową niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia, a chwasty dwuliścienne od fazy kiełkowania do fazy 6 liści. 

Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, tasznik pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, komosa biała. 

Chwasty średnio wrażliwe: rumian polny. 

Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, maruna bezwonna. 

Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, bodziszek drobny, mak polny, przetacznik polny, przetacznik perski, fiołek polny, przytulia czepna.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

PSZENICA OZIMA,PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY 

a) wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, w fazie pełni krzewienia. 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2, 5 l/ha.

b) jesienią od fazy 2-3 liści zbóż do wystąpienia nocnych przymrozków. 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

ŻYTO OZIME 

Środek stosować jesienią w fazie pełni krzewienia. 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm oraz wyrównanych wschodach. 

2. Przy opryskiwaniu wiosennym najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskuje się w zbożach sianych w terminach agrotechnicznych późniejszych od zalecanych. 

3. W zbożach sianych wcześnie, w których wschody miotły zbożowej pojawiają się jesienią, zabieg lepiej wykonać jesienią. 

4. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż. 

5. Środek Tolurex 500 SC stosowany w dawce 1,5 l/ha zwalcza głównie miotłę zbożową, dlatego w przypadku dużego nasilenia chwastów dwuliściennych, wiosną można stosować herbicydy typu regulatorów wzrostu zawierające MCPA, 2,4-D, dichloroprop w zalecanych terminach i dawkach. 

6. W temperaturze poniżej 0℃ zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza.

 

Środka nie stosować: 

- w temperaturze powyżej 20ºC (powschodowy termin opryskiwania), 

- na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się, 

- na rośliny mokre lub zwiędnięte, 

- na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki, 

- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych 

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wykonaniu orki przedsiewnej, uprawiać zboża ozime.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Nie dotyczy.

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (OKRES KARENCJI DLA PASZ):

Nie dotyczy.

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Należy uwzględnić.