Przejdź do treści
herbicyd

TOLURON® 700 SC

Toluron 700 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 700 g/l (43,98%)

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy C2.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II. 

Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Pierwsze objawy działania pojawiają się po kilkunastu dniach od zastosowania w postaci widocznej chlorozy w przestrzeniach międzynerwowych, brzegach i wierzchołkach liści na najstarszych (dolnych) liściach, które jest zastępowana nekrozą. Następnie występuje coraz silniejsze zahamowania wzrostu rośliny. 

Miotła zbożowa najskuteczniej jest zwalczana od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia, a chwasty dwuliścienne od fazy kiełkowania do fazy 6 liści.

  1. Termin aplikacji: 

jesień, dawka 1,4 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, stulicha psia. 

Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny. 

Chwasty średnio odporne: iglica pospolita.

Chwasty odporne: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku.

  1. Termin aplikacji: 

wiosna, dawka 1,4 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolity. 

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przetacznik polny 

Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, jasnota purpurowa, maruna bezwonna 

Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, 

wiosna dawka: 1,75 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolity. 

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przetacznik polny 

Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, jasnota purpurowa, maruna bezwonna. 

Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, samosiewy rzepaku. 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

 

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy

Termin stosowania: 

a) jesienią: od fazy 2-3 liści zbóż (od BBCH 12-13) do wystąpienia nocnych przymrozków. 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha. 

lub

b) wiosną: po rozpoczęciu wegetacji roślin, w fazie pełni krzewienia (BBCH 25). 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 – 1,75 l/ha. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

Żyto ozime 

Termin stosowania: jesienią w fazie pełni krzewienia (BBCH 25). 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Strategia zarządzania odpornością 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: 

– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów, 

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości, 

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, 

– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, 

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania), 

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej, 

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, 

– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp., 

– używać kwalifikowanego materiału siewnego, 

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska, 

– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, 

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia. 

2. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm oraz wyrównanych wschodach. 

3. Przy opryskiwaniu wiosennym najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskuje się w zbożach sianych w terminach agrotechnicznych późniejszych od zalecanych. 

4. W zbożach sianych wcześnie, w których wschody miotły zbożowej pojawiają się jesienią, zabieg lepiej wykonać jesienią.

5. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż. 

6. W temperaturze poniżej 0ºC zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza. 

7. Środka nie stosować: 

– w trakcie przymrozków 

– w temperaturze powyżej 20ºC, 

– na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się, 

– na rośliny mokre lub zwiędnięte, 

– na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki, 

– w zbożach z wsiewką roślin bobowatych. 

8. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych 

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wykonaniu orki przedsiewnej, uprawiać zboża ozime.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Nie dotyczy.

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.