Toluron® 700 SC

Reżyser Twojego sukcesu – „Pogromca Miotły”!

Toluron® 700 SC

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) – 700 g/l.

Środek chwastobójczy selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy C2.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II. Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Pierwsze objawy działania pojawiają się po kilkunastu dniach od zastosowania w postaci widocznej chlorozy w przestrzeniach międzynerwowych, brzegach i wierzchołkach liści na najstarszych (dolnych) liściach, które jest zastępowana nekrozą. Następnie występuje coraz silniejsze zahamowania wzrostu rośliny.

Miotła zbożowa najskuteczniej jest zwalczana od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia, a chwasty dwuliścienne od fazy kiełkowania do fazy 6 liści.

a) Termin aplikacji: jesień, dawka: 1,4 l/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, stulicha psia.
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny.
Chwasty średnio odporne: iglica pospolita.
Chwasty odporne: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku.

b) Termin aplikacji: wiosna, dawka: 1,4 l/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przetacznik polny.
Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, jasnota purpurowa, maruna bezwonna
Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku,

wiosna, dawka: 1,75 l/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przetacznik polny.
Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, jasnota purpurowa, maruna bezwonna.
Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, samosiewy rzepaku.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY

Termin stosowania:
a) jesienią: od fazy 2-3 liści zbóż (od BBCH 12-13) do wystąpienia nocnych przymrozków.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha
lub
b) wiosną: po rozpoczęciu wegetacji roślin, w fazie pełni krzewienia (BBCH 25).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4-1,75 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŻYTO OZIME

Termin stosowania: jesienią w fazie pełni krzewienia (BBCH 25).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wykonaniu orki przedsiewnej, uprawiać zboża ozime.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Strategia zarządzania odpornością.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
 • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
 • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
 • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
 • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
 • używać kwalifikowanego materiału siewnego,
 • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
 • informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm oraz wyrównanych wschodach.

3. Przy opryskiwaniu wiosennym najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskuje się w zbożach sianych w terminach agrotechnicznych późniejszych od zalecanych.

4. W zbożach sianych wcześnie, w których wschody miotły zbożowej pojawiają się jesienią, zabieg lepiej wykonać jesienią.

5. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.

6. W temperaturze poniżej 0ºC zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza.

7. Środka nie stosować:

 • w trakcie przymrozków
 • w temperaturze powyżej 20ºC,
 • na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,
 • na rośliny mokre lub zwiędnięte,
 • na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
 • w zbożach z wsiewką roślin bobowatych.

8. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Nie dotyczy.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Substancja czynna

chlorotoluron