Przejdź do treści
herbicyd

Torero® 500 SC

Torero 500 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

  • etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) - 150 g/l
  • metamitron (związek z grupy triazynonów) - 350 g/l

W celu ochrony wód gruntowych, środków zawierających substancję czynną etofumesat nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metamitron zaliczana jest do grupy C1 a substancja czynna etofumesat do grupy N.

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów.

Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Substancja czynna etofumesat zaliczana jest do inhibitorów kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. W roślinie powoduje zahamowanie wzrostu merystemów, opóźnia podziały komórek, ogranicza wytwarzanie wosku kutykularnego. Substancja czynna metamitron powoduje zaburzenia procesu fotosyntezy. Objawami jej działania jest chloroza liści i zahamowany wzrost całej rośliny co prowadzi do zamierania całej rośliny.

Środek najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mlecz zwyczajny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tobołki polne

Chwasty średniowrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny (gatunek wrażliwy przy stosowaniu środka łącznie z adjuwantem), gorczyca polna, tasznik pospolity

Chwasty średnioodporne: chwastnica jednostronna, rdestówka powojowata (obydwa gatunki wrażliwe przy stosowaniu środka łącznie z adiuwantem), rdest ptasi

Chwasty odporne: owies głuchy

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

BURAK CUKROWY

Termin stosowania:

Środek stosować po siewie buraków, do końca fazy 8 liści (BBCH 00-18).

Środek zaleca się stosować trzykrotnie w sezonie wegetacyjnym według podanego poniżej schematu:

Pierwszy zabieg: na chwasty w fazie liścieni.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Drugi zabieg: w 5-10 dni po pierwszym zabiegu, na chwasty w fazie liścieni.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Trzeci zabieg: w 5-10 dni po drugim zabiegu, na chwasty w fazie liścieni.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

UWAGA: 

Trzeci zabieg wykonać w razie potrzeby.

W celu poprawy skuteczności zabiegów w stosunku do chwastów w późniejszych fazach rozwojowych oraz skuteczniejszego zwalczania gatunków średnio wrażliwych i średnio odpornych środek Torero 500 SC można stosować łącznie z adiuwantem Olejan 85 EC według podanego poniżej schematu:

Pierwszy zabieg: na chwasty w fazie liścieni.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Torero 500 SC w dawce 2,0 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha

Drugi zabieg: w 5-10 dni po pierwszym zabiegu, na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Torero 500 SC w dawce 2,0 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha

Trzeci zabieg: w 5-10 dni po drugim zabiegu, na chwasty znajdujące się w fazie liścieni.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Torero 500 SC w dawce 2,0 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: 5-10 dni

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności likwidacji plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym po 30 dniach i wykonaniu głębokiej uprawy płużnej (20 cm) można uprawiać buraki. Inne rośliny mogą być uprawiane po około 3 miesiącach od ostatniego zabiegu z wyjątkiem zbóż ozimych. Zboża ozime można wysiewać minimum po 5 miesiącach

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Środek ochrony roślin Torero 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, na tej samej powierzchni uprawnej wolno stosować jedynie co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1 kg tej substancji czynnej na 1 ha.

2. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

- postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,

- dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,

- stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

- stosować w mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),

- dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

- używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

- używać kwalifikowanego materiału siewnego,

- czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,

- informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

- w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

3. Środka nie stosować:

- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki,

- na rośliny mokre,

- w okresie spodziewanych przymrozków,

- gdy temperatura jest niższa niż 10oC.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

- nakładanie się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): nie dotyczy

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

dla ludzi - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

dla zwierząt gospodarskich – 32 dni