Przejdź do treści
herbicyd

Trinity® 590 SC

Trinity 590 SC

Informacje ogólne

 

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • chlorotoluron - (związek z grupy pochodnych mocznika) - 250 g/l
  • diflufenikan - (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l
  • pendimetalina - (związek z grup y dinitroanilin) - 300 g/l

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pendimetalina zaliczana jest do grupy K1, diflufenikan do grupy F1, a chlorotoluron do grupy C2.

 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek ochrony roślin zawiera trzy substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowan y po ich wschodach wchłaniany jest również prz ez liście, hamuje biosyntezę niezbędnych roślinom barwników (karotenoidów), które są barwnik ami wymaganymi do procesu fotosyntezy u roślin. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek.

Pendimetalina pobierana jest przez korzenie i części nadziemne chwastów, hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

Zachowuje długotrwałą skuteczność działania w okresie jesiennym również w stosunku do chwastów później wschodzących.

Chlorotoluron pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów, hamuje proces fotosyntezy. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując herbicyd we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna (dawka 2,5 l/ha), maruna bezwonna, rumianek pospolity miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna (dawka 2,5 l/ha)
Chwasty odporne: mak polny

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

PSZENICA OZIMA, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści zbóż (BBCH 12-14).
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

JĘCZMIEŃ OZIMY

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści zbóż (BBCH 12-14).
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

PLANTACJE OZIMYCH TRAW NASIENNYCH

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować w fazie 2-4 liści zbóż (BBCH 12-14).

Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej.

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, wszystkie rośliny mogą być uprawiane po wykonaniu 20 cm orki. W przypadku uprawy bezorkowej można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, ziemniak, groch, fasolę (z wyjątkiem fasoli szparagowej).

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji jesienią można ponownie, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm, wysiać tylko pszenicę ozimą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
2. Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
3. Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.
4. Strategia zarządzania odpornością
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, środek powinien być stosowany zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin - stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
– stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
– stosuj mieszanki herbicydu z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z posiadaczem zezwolenia dla środka ochrony roślin.
5. Środka nie stosować:
– w zbożach z wsiewką roślin bobowatych,
– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę,
– na kwitnące chwasty.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.