Hoppa till huvudinnehåll
Herbicider

Goltix Gold

Nytillskottet i Goltixfamiljen

GoltixGold_dunk_2023

Vår lösning

Goltix Gold är godkänd för bekämpning mot örtogräs i odlingar av:

  • Sockerbetor, foderbetor och rödbetor
  • Frilandsodling av plantskoleväxter
  • Frilandsodlingar av skogsplantskoleväxter
  • Odlingar av jordgubbar på friland
  • Utsädesodlingar av spenat

Den aktiva substansen Metamitron är såväl jord- som bladverkande. Den tas övervägande upp av rötterna och sprids sedan uppåt och fördelas även till bladen. Metamitron tillhör HRAC-grupp C1.  

Tänk på att: 

  • Hög mullhalt försvagar effekten. 
  • Jordstrukturen bör vara jämn - ej grov och kokig. 
  • Hög markfuktighet har positiv effekt och ihållande torka kan reducera preparatets jordverkan mot ogräset. Vid torrt väder spruta helst tidigt på morgonen. 
  • Spruta inte vid starkt solsken och temperaturer över 25°C eller vid starka temperaturväxlingar mellan dag och natt (nattfrost). Efter en period med regnigt och svalt väder och omslag till värme uppskjuts sprutningen ett par dagar. 
  • Spruta inte om betorna är försvagade eller skadade på grund av blåst, insektsangrepp, herbicidpåverkan etc. utan vänta tills betorna hämtat sig och är i god kondition.  

Användning

Foder-, socker- och rödbetor

Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Kontrollera effekten genom att lämna en yta på minst 25 m2 i fältet. Vattenmängd: 200-400 L/ha

Behandling 1* Behandling 2-3* Behandling 4*
Ogräsens tidiga hjärtbladsstadium, l/ha    
0,5 -1,5 L Goltix® Gold 0,5 -1,5 L Goltix® Gold 0,5 -1,5 L Goltix® Gold
Förstärk effekten med    
+ 0,3-0,5 L Superolja/ha + 0,3-0,5 L Superolja/ha + 0,3-0,5 L Superolja/ha

* Behandling 1: Använd den högre doseringen på fält med riklig förekomst av vitgröe, baldersbrå eller kamomill.

* Behandling 2:En del ogräs har skadats men ej dött, andra har kommit upp senare. Påbörja sprutning så snart en ny ogräsgeneration befinner sig i hjärtbladsstadium.

* Behandling 3:Finns det fortfarande skadade, men ej döda ogräs i fältet eller nygrodda ogräs, behandla ytterligare en gång när ogräsen befinner sig i hjärtbladsstadium.

Jordgubbar

Vattenmängd: 200-300 L/ha

Vårbehandling, etablerade fält

I väletablerade fält där ogräsbekämpning med jordherbicid inte har gjorts på hösten rekommenderas en tidig vårbehandling med Goltix® Gold innan jordgubbsplantorna börjat växa. I etablerade fält där ogräsbekämpning med jordherbicid har gjorts på hösten rekommenderas en kompletterande vårbehandling med Goltix® Gold.

Dos: 1- 1,75 L Goltix® Gold/ha.

Tillsats av vegetabilisk olja förstärker effekten vid sprutning efter ogräsens uppkomst.

Höstbehandling, etablerade fält

Behandling görs lämpligen i september-oktober.

Dos: 1 -1,75 L Goltix® Gold/ha.

Vid tankblandning med annan lämplig herbicid använd dos 1 L Goltix® Gold/ha.

Vår- och sommarplanterade fält

Behandla ca. 14 dagar efter planteringen med 0,5-1,0L Goltix® Gold + annan lämplig herbicid. Vid behov upprepa behandlingen. Vid höstplantering (september eller senare) eller under förhållanden då plantorna haft svårt att etablera sig tillfredsställande avrådes från att använda Goltix® Gold.

Behandlingsrekommendationer, jordgubbar

Använd ej Goltix® Gold på mullfattiga sandjordar (mindre än 2% mullhalt) med en lerhalt som understiger 10%. Torka kan reducera effekten. Spruta tidigt på morgonen när fuktigheten är högre. Om plantorna börjat grönska får behandling aldrig ske i perioder med risk för nattfrost. Undvik höga doser med Goltix® Gold om fälten ska plasttäckas på våren. Behandla ej plantproducerande fält på våren.

Plantskoleväxter

Behandling kan göras på plantor i vintervila (ej vegeterande) eller som avskärmad behandling. Använd på ogräsfri jord eller då ogräsen befinner sig på hjärtbladsstadiet.

Dos: 1-3 L Goltix® Gold/ha. Vattenmängd: 200-400 L/ha

Skogsplantskoleväxter

Behandling kan göras på plantor i vintervila (ej vegeterande) eller som avskärmad behandling. Använd på ogräsfri jord eller då ogräsen befinner sig på hjärtbladstadiet. Dos: 1,0 L Goltix® Gold/ha. Vattenmängd: 200-400 L/ha

Spenat för utsäde

Behandling görs efter sådd och innan uppkomst för att undvika skador på grödan. Dos: 1,0 L Goltix® Gold/ha. Vattenmängd: 100-400 L/ha