דילוג לתוכן העיקרי

תנאי השימוש באתר אדמה

תנאי השימוש באתר אדמה

 

גרסה 1 / עדכון אחרון: 1.4.2014

 

מי אנחנו?

 

אתר זה (לרבות אתרי משנה וכן טקסטים, תמונות, סרטוני וידאו, תוכנות, מוצרים, שירותים, כלים ומידע אשר כלולים או מוצגים באתר; להלן כולם ביחד: "האתר") הועמד לרשותך על ידי חברת אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ("אדמה") וחברותיה המסונפות /או הקשורות (להלן ביחד: "קבוצת אדמה"), או "אנו" או "אנחנו").

 

לפרטים נוספים, נא לפנות אלינו באמצעות הטופס, "צור קשר".

 

על מה חלים תנאים אלה?

 

ייתכן שחלק מהאתרים הכלולים באתר מיועדים לאזורים מסוימים או למוצרים מסוימים בלבד. בעוד שתוכנם של אתרים אלה עשוי להיות שונה, הרי שככלל, תנאי שימוש אלה ("התנאים") חלים על כל אחד מהאתרים שלנו.

 

תנאים אלה, ביחד עם מדיניות הפרטיות שלנו ("מדיניות הפרטיות"), חלים על כל שימוש שהוא באתר. המבקרים באתר ("משתמש/משתמשים" או "אתה") רשאים להשתמש באתר אך ורק בתנאי שהם מאשרים את הסכמתם לתנאים וקוראים ומבינים את מדיניות הפרטיות. כל שימוש באתר או בכל חלק ממנו משמע כי קראת וכי הנך מבין את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, וכי הנך מסכים כי תנאים אלה יחייבו אותך במלואם.

 

האתר עומד לרשותך "כמות שהוא" (“as is”) ו"על בסיס זמינות" (“as available”) וללא כל ערבות או מצג מכל סוג שהוא (במפורש או מכללא) או כל אחריות, במידה המרבית המותרת על פי הדין החל.

 

עדכונים

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות תנאים אלה בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. ככל שנערוך שינויים בתנאים אלה, השינוי יפורסם באתר. בנוסף, נעדכן את "תאריך העדכון האחרון" המופיע בראש תנאים אלה. אנו ממליצים כי תחזור ותעיין בתנאים אלה לעיתים תכופות על מנת להתעדכן בדבר שינויים אפשריים. המשך עשיית שימוש באתר לאחר פרסום שינוי על ידינו ייחשב כהסכמתך להיות מחויב על פי התנאים המעודכנים. אם התנאים המעודכנים אינם מקובלים עליך, עליך לחדול מלעשות שימוש באתר.

 

למשתמשים שברשותם שם משתמש וסיסמה תימסר הודעה בדבר שינויים בתנאי השימוש עם ההתחברות באמצעות "חוסם דף" (page blocker""), אשר יבקש את אישורם ו/או את הסכמתם.

 

תוכן משתמשים, עסקאות, שם משתמש וסיסמאות

 

תוכן משתמשים

 

ככל שאתר זה מאפשר לך לפרסם או להעלות לאתר תגובות או תוכן מכל סוג אחר, התנאים הנוספים הבאים יחולו על השימוש שלך באתר, והנך מסכים להם בזאת. ידוע לך שכל מידע, תוכן, טקסטים, הודעות או חומרים אחרים, בין אם יועלו כפוסט באתר או יישלחו באופן פרטי (להלן ביחד: "תוכן משתמשים") הנם באחריותו של האדם ו/או הישות שהעלה/שלח את אותו תוכן משתמשים לאתר. הנך אחראי לכל תוכן משתמשים אותו אתה מעלה, מעביר או מעמיד באופן אחר לרשות האתר או לרשותם של אחרים. הנך מאשר ומסכים כי מחובתך להעריך ולשאת בכל הסיכונים הקשורים בשימוש בתוכן משתמשים כלשהו, כולל כל הסתמכות על דיוקו או שלמותו של תוכן המשתמשים. אין אנו שולטים בתוכן משתמשים ולא נהיה אחראים בשום צורה ואופן לכל תוכן משתמשים, לרבות, ללא הגבלה, לא תהיה לנו אחריות כלשהי לכל שגיאות או השמטות, או לאובדן או נזק מכל סוג שהוא, אשר ייגרמו כתוצאה משימוש בתוכן משתמשים כלשהו. בעוד שאין ביכולתנו לבדוק את כלל התקשורת או המידע ואין אנו אחראים לתוכנו של תוכן משתמשים כלשהו, זכותנו למחוק או לערוך תוכן משתמשים אשר לדעתנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, הנו בלתי חוקי, פוגעני, משמיץ, תוכן שמפר זכות כלשהי של צדדים שלישיים, ו/או תוכן שאינו מקובל מכל בחינה אחרת.

 

אלא אם תציין אחרת, תוכן המשתמשים אינו סודי או קנייני. הנך מעניק לנו בזאת, או מצהיר ומתחייב שהבעלים בתוכן המשתמשים העניק לנו, זכות כלל עולמית, קבועה, בלתי חוזרת, לא בלעדית וחופשיה מתמלוגים להשתמש, למכור, לשכפל, לפרסם, ליצור יצירות נגזרות, להציג, להפיץ ולהעביר את תוכן המשתמשים שלך בכל צורה ואופן, כפי שידועים כיום או יפותחו בעתיד, למשך כל תקופתן של כל זכויות אשר אפשר שיהיו קיימות בתוכן משתמשים כאמור, לכל מטרה שהיא, ולפרסם את שם הבעלים בקשר אליו.

 

ביצוע עסקאות דרך האתר  

 

לעניין כל חלק באתר המאפשר לך לבצע הזמנות או לבצע עסקאות עמנו בכל דרך אחרת, ככל וישנה אפשרות כזו, הרי שתנאים נוספים עשויים לחול לגבי עסקה כאמור, ובמידה וכן, אותם תנאים נוספים יפורסמו באתר הרלוונטי. תנאים נוספים כאמור לא יפגעו בתנאים אלה. ממשלת ארה"ב וממשלות נוספות מחילות רגולציה על יבוא ויצוא של מוצרים ומידע. ככל שהחוקים האמורים חלים עליך או על העסקה אותה אתה מבקש לבצע עמנו, הנך מסכים לקיים את כל אותם חוקים ותקנות אשר חלים על יבוא ויצוא, וכי לא תייבא, לא תייצא ולא תייצא מחדש מוצרים או שירותים שנרכשו או נמכרו דרך האתר למדינות או ליחידים, שהם אסורים על פי חוקי בקרת הייבוא והייצוא הרלוונטיים. בהתקשרותך בעסקה עמנו דרך אתר זה, הנך מצהיר ומאשר שאינך נמצא במדינה שבה יבוא/יצוא כאמור הנם אסורים, וכי אינך אדם או ישות שאליו/אליה יבוא/יצוא כאמור הנם אסורים. הנך אחראי לקיים את חוקי תחום השיפוט המקומי שלך ביחס ליבוא, יצוא או יצוא מחדש.

 

שמות משתמש וסיסמאות

 

ככל שאתר זה מאפשר לך לאמץ או להשתמש בשם משתמש וסיסמה לשם גישה למרכיבי האתר, הנך מסכים להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד. בשעת ההרשמה לשימוש בשם משתמש, הנך מסכים: (1) כי תשתמש אך ורק במידע מדויק ונכון ביחס לעצמך, וכי לא תתחזה לכל אדם אחר ולא תעשה שימוש בזהות בדויה; (2) כי תודיע לנו מיד בדבר כל שימוש לא מורשה בסיסמתך ו/או בשם המשתמש שלך או באתר, או בדבר כל הפרת אבטחה אחרת (יש לשלוח את ההודעה אלינו באמצעות טופס "צור קשר" באתר זה); וכן (3) כי לא תמסור ולא תשתף את שם המשתמש או הסיסמה שלך עם כל אחד אחר. הנך מסכים לשאת במלוא האחריות לכל הסיכונים העולים מהשימוש באתר על ידך ועל ידי כל אדם אחר, אשר עושה שימוש בשם המשתמש ובסיסמה שלך.

 

תוכן של צד שלישי, קישורים לאתרים אחרים

 

אין לנו, ולא נישא בכל אחריות לכל תוכן של צד שלישי, אשר עשוי להיות זמין באמצעות האתר, וכן לתוכן הקשור לאתר או אשר אליו קיים קישור באתר או אשר האתר מפנה אליו. איננו מחווים דעה על תוכן כאמור ואיננו ממליצים עליו או מאשרים אותו, ולא נישא בכל אחריות בקשר אליו. כאשר אנו מפרסמים קישור לאתרים של צדדים שלישיים, השימוש באתרים אלה הוא על אחריותך בלבד. אנו ממליצים כי תקרא את המדיניות של אותם אתרים, וכי תבחן את האופן שבו אתרים אלה רשאים לעבד פרטים אישיים מזהים, הקשורים אליך.

 

הודעה והסרה

 

יש להשתמש בטופס "צור קשר" לכל הודעות בדבר הפרה נטענת.

 

הודעה אשר אינה מקיימת את הנוהל המפורט בתנאים אלה לא תיענה. אנו נעבד ונחקור הודעות לעניין הפרות לכאורה וננקוט בפעולות כנדרש על פי כל דין. עם קבלתן של הודעות, אנו נפעל להסרה או למניעת גישה לכל חומר אשר יתגלה כמפר, או יתגלה כנושא של פעילות שיש בה הפרה, ונפעל להסיר או למנוע גישה לכל הפנייה או קישור לחומר או לפעילות, שיתגלו כמפרים.

 

אם אתה חושב שעבודתך הועתקה באופן העולה לכדי הפרה, עליך להעביר לידינו את הפרטים הבאים:

 

  • חתימה פיזית או אלקטרונית של האדם המורשה לפעול מטעם הבעלים בזכות הקניין הרוחני שהופרה לכאורה;
  • תיאור היצירה המוגנת בזכויות יוצרים, אשר לטענתך הופרו;
  • תיאור המקום שבו החומר שלטענתך אחראי להפרה מופיע באתר;
  • כתובתך, מספר הטלפון שלך, כתובת דוא"ל וכן כל מידע נוסף הדרוש לנו כדי ליצור עמך קשר;
  • הצהרה כי הנך מאמין בתום לב שהשימוש נשוא המחלוקת אינו מורשה על ידי הבעלים בזכות הקניין הרוחני או על פי דין;
  • הצהרה כי המידע שבהודעתך הוא מדויק וכי אתה הוא הבעלים בזכות הקניין הרוחני, או מורשה לפעול מטעם הבעלים בזכות הבלעדית אשר הופרה לכאורה.

 

זכויות קניין רוחני

 

עלייך להניח כי האתר וכל חלקיו מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, דיני תחרות וחוקים נוספים, אלא אם נאמר אחרת, ולא ניתן לעשות בהם שימוש ללא הסכמתנו בכתב, אלא כמפורט בתנאים אלה. הנך מאשר כי אתה מכיר בכך כי כל קניין רוחני (כולל זכויות יוצרים) באתר ובכל חלקיו מוחזק על ידינו או על ידי היוצר המקורי. הנך רשאי, בתנאי שאתה מקיים תנאים אלה, לעיין, להוריד או להשתמש בחומרים באתר זה לשימושך, ככל שלא מדובר בשימוש מסחרי. לא מוענקות לך כל זכויות באתר או בכל חומר מסוג כלשהו, המפורסם באתר. אינך רשאי לכלול את האתר באתרים אחרים, ואינך רשאי להעתיק, להציג, להעניק רישיון, לפרסם, להוריד, להעלות, לשלוח או להפוך אותו למוחשי בכל אופן אחר, ללא קבלת הסכמתנו, מראש ובכתב.

 

סימני המסחר, סימני השירות ו"הסמלילים" (לוגו) ("סימני המסחר") בהם נעשה שימוש ואשר מוצגים באתר זה הנם סימני מסחר רשומים ושאינם רשומים של חברת אדמה ואחרים. אלא אם נאמר אחרת, שום דבר באתר זה אינו מעניק כל רישיון או זכות לעשות שימוש בכל סימן מסחר שהוא ללא הסכמתנו בכתב. אלא כמפורט במפורש באתר, לא ניתן לעשות שימוש בשם "אדמה" או בכל אחד מהסמלילים שלנו בכל צורה ואופן, ללא הסכמתנו, מראש ובכתב.

 

מידע סודי וקנייני

 

אנו מעוניינים לאפשר לציבור גישה נרחבת למידע אודות המוצרים והשירותים שלנו. על אף האמור לעיל, אין בכוונתנו לוותר על כל זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות, אשר עשויות להיות לנו במידע המופיע באתר זה. אנו מקיימים מדיניות ונהלים, אשר נועדים למנוע גילוי באתר זה של מידע, שלפי דעתנו הנו מידע סודי או קנייני. אולם, אם בכל עת תקבל מאתר זה מידע סודי או קנייני, הנך מסכים שלא לעשות שימוש או לגלות כל מידע סודי או קנייני אשר מתקבל מאתר זה לכל אדם או צד שלישי אחר, ולהשמיד העתקים ממידע זה, תהא צורתם אשר תהיה, המצויים ברשותך.

 

הצהרת אי אחריות ופטור מחבות (Disclaimer of Warranties and Liability)

 

אנו עושים מאמצים סבירים כדי להבטיח שהמידע המופיע באתר יהיה מדויק ומעודכן. אולם, המידע האמור עשוי להכיל אי דיוקים או טעויות סופר, או להיות בלתי מעודכן. שמורה לנו הזכות להסיר, לשנות, לתקן ולשפר את האתר וכל חלקים בו, או לסגור את חשבונך (ככל שיש לך חשבון) ולסיים את שימושך באתר, מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, מבלי להודיע במפורש על כל שינוי כאמור, ומבלי להסיר מידע בלתי מעודכן או לאפיין אותו ככזה.

 

אמירות מסוימות הכלולות באתר זה הן "אמירות צופות פני עתיד", כגון אמירות בדבר תוצאות כספיות צפויות, ביצועי מוצרים בהווה ובעתיד, אישורים רגולטוריים, תכניות עסקיות וכספיות ועובדות נוספות שאינן היסטוריות. אמירות אלה מבוססות על ציפיות במועד פרסומן ועל המידע העומד לרשותנו במועד זה. אולם, הביצועים והתוצאות בפועל עשויים להיות שונים מאלו המתוארים או המשתמעים מאותן אמירות צופות פני עתיד. גורמים אשר עשויים להוביל או לתרום לפערים אלה כוללים, בין היתר: תחרות, אירועים הקשורים להגנה על קניין רוחני, ענייני רגולציה וכן הכרה ציבורית במוצרי ביוטכנולוגיה ומוצרים טכנולוגיים נוספים הצלחות במחקר ופיתוח; ליטיגציה; התפתחויות הקשורות לפעילויות חוץ; רכישות; מחירי סחורות; תקנות; יכולתנו להשיג מימון ותשלום בעבור המוצרים שלנו; תנאי מזג אוויר, אסונות טבע ותאונות; וכן סיכונים וגורמים נוספים. אין להסתמך יתר על המידה על אמירות צופות פני עתיד אלה, שהינן עדכניות למועד פרסומן באתר בלבד. אין לנו כל כוונה, ולא נישא בכל חבות לעדכן כל אמירות צופות פני עתיד, או איזה מהגורמים העשויים להשפיע על התוצאות בפועל כאמור לעיל.

 

אתה מסכים כי הנך משתמש באתר שלנו על אחריותך בלבד, וכי האתר עומד לרשותך כמות שהוא (“as-is”) ועל בסיס זמינות בלבד (“as available”). אין אנו מציגים כל מצג, ולא נערוב ולא נהיה אחראים, במפורש או מכללא ועל פי כל תיאוריה משפטית שהיא, ביחס לשלמות או לדיוק כל מידע המופיע באתר זה או ביחס לשימושים האפשריים בו, ביחס לזמינות האתר, הפונקציות שלו, סחירותו, התאמתו למטרה מסוימת ואי הפרה, ו/או כי האתר והתשתית עליה הוא פועל הם חופשיים מווירוסים ונוזקות אחרות.

 

אנו, מי מחברות הקבוצה שלנו וחברותינו המסונפות וכן כל צד שלישי אחר המעורב ביצירתו, הפקתו או העמדתו של אתר זה לרשותך לא נהיה אחראים, על פי כל תיאוריה משפטית שהיא, לכל נזק (כולל נזק ישיר, מקרי, תוצאתי, עקיף, מיוחד כן פיצויים עונשיים) הקשור לשימוש שלך באתר זה או להסתמכותך על כל מידע או חומר שהם נגישים באמצעות אתר זה או דרך כל אתר המקושר אליו, לאפשרות או אי אפשרות הגישה לאתר, או לכל טעויות או השמטות של פרטים בתוכן האתר.

 

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של אחריות או התחייבויות משתמעות מסוימות, כך שקיימת אפשרות שההחרגות המפורטות לעיל אינן חלות לגביך.

 

שיפוי

 

הנך מסכים להגן, לשפות ולפצות אותנו, את חברות הקבוצה וחברותינו המסונפות וכן כל צד נוסף המעורב ביצירתו, הפקתו או העמדתו של אתר זה לרשותך, בגין כל נזקים, תביעות והוצאות, כולל שכ"ט עורכי דין סביר, הנובעים משימוש לא הולם על ידך באתר או במידע כלשהו, אשר נלקח או הושג מהאתר, או מפרסום תוכן משתמשים (כמוגדר לעיל) באתר על ידך.

 

חוקים ורגולציה מקומיים

 

אין אנו מציגים כל מצג ו/או מתחייבים, ואין אנו אחראים או ערבים לכך שהחומרים באתר זה מתאימים או זמינים לשימוש בכל המדינות ברחבי העולם, שמהן ניתן להשתמש באתר. גישה לאתר זה ממדינות שבהן תכניו אינם חוקיים הנה אסורה. ככל שאיזה מתנאים אלה אינו בר אכיפה בהתאם לחוק המקומי במדינה שממנה הינך נכנס לאתר, תנאי זה יוחרג מהתנאים, ויתר התנאים יעמדו בתוקפם. ביקור באתר ממדינות שבהן תוכנו אינו חוקי, ככל שקיימות כאלה, אסור בהחלט.

 

תרגומים

 

כל תרגום של תנאים אלה לשפה מקומית נועד לנוחות המשתמשים בלבד, והנוסח בשפה האנגלית של תנאים אלה הוא הנוסח אשר מסדיר באופן בלעדי את היחסים המשפטיים ואת תנאי השימוש בינך לבין אדמה. בכל מקרה של סתירה בין גרסאות, הנוסח בשפה האנגלית יגבר.