Izlaist
Herbicīdi

Mixin®

Mixin

Mūsu risinājums

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, ziemas tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos, stiebrzāļu sēklu laukos, stiebrzāļu sējumos lopbarībai, ganībās.

Lietošanas norādījumi

Iepakojums

  • 1 l
  • 5 l
  • 10 l