Cleave

Mūsu risinājums

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, ziemas tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos, stiebrzāļu sēklu laukos, stiebrzāļu sējumos lopbarībai, ganībās.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi

 informācijas par devu skatīt etiķeti

Vasaras kvieši, vasaras tritikāle, vasaras mieži, auzas

 informācijas par devu skatīt etiķeti

Stiebrzāles (sēklai un lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles)

 informācijas par devu skatīt etiķeti

Darbīgā viela

florasulams 2.5 g/L (0.25 % w/w), fluroksipirs 100 g/L (10.07 % w/w)