Mainīta herbicīda Sultan 500 SC reģistrētā deva!

15/01/2015

Uzmanību! Mainīta herbicīda Sultan 500 SC reģistrētā deva!

Informējam, ka ar 2014.gada 5.septembri spēkā stājušās izmaiņas herbicīda Sultan 500 SC reģistrācijā.

Svarīgi:

  • Turpmāk lietot devu 1.5 L/ha.
  • Vides aizsardzības prasības:
    Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metazahloru, vairāk kā 750 g d.v./ha vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā . Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm .
  • Tehnoloģiskās prasības:
    Lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus - gan izdīgušus, gan neizdīgušus - ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Sultan 500 SC jaunajā marķējumā precizēta informācija par herbicīda efektivitāti ar devu 1.5 L/ha, veicot rapša sējumu apstrādi pirms vai pēc kultūrauga sadīgšanas.

Lai paplašinātu apkarojamo nezāļu spektru un paaugstinātu efektivitāti, ziemas un vasaras rapša sējumos Sultan 500 SC ieteicams lietot tvertnes maisījumā ar līdzīgam lietojumam paredzētu herbicīdu, piemēram Kalif 360 CS.

Informāciju par produkta marķējumu var iegūt šeit vai Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā: http://www.vaad.gov.lv/files/tblAAL_pamatdati/250/Markejums/Sultan500SC2_CLP.pdf