Przejdź do treści
Kukurydza

Odpowiedzialność społeczna

Zobowiązanie do odpowiedzialnego działania
Kukurydza

Zobowiązanie do odpowiedzialnego działania

  • Nasze zobowiązania wobec środowiska, w którym żyjemy

Jako koncern przemysłowy posiadający zakłady produkcyjne na całym świecie jesteśmy świadomi skutków środowiskowych naszej działalności. Dążymy do ich minimalizacji na każdym etapie cyklu życia naszych produktów. Od opracowania procesu produkcji w trakcie prac badawczo-rozwojowych do stałego ulepszania procesów wytwórczych, procesów dystrybucji oraz samych produktów. Wierzymy w wyprzedzające podejście do ochrony środowiska na drodze do trwałego rozwoju przemysłu, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

  • Nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy

Zagadnienia BHP i zdrowie naszych pracowników stanowią nasz podstawowy priorytet, będący podstawą naszego zaangażowania na rzecz pracowników. Choć odgrywa on dużą rolę we wszystkich obiektach, cel ten jest szczególnie ważny w zakładach produkcyjnych i miejscach, gdzie możliwość wypadków, ekspozycji na działanie materiałów niebezpiecznych oraz niewłaściwego użycia sprzętu są wyższe od średniej. Znaczenie, które temu problemowi przypisujemy, przejawia się jego wysoką pozycją w hierarchii naszych celów i wysoką liczbą wskaźników stosowanych do analizy stanu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w firmie.

  • Nasze zobowiązania wobec pracowników

Nasi pracownicy stanowią nasz najcenniejszy majątek. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia im środowiska pracy, które jest nie tylko zdrowe i bezpieczne, ale również premiuje ich wysiłek godziwym wynagrodzeniem i uznaniem oraz dostarcza wielu możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Dzięki silnemu przekonaniu o wartości różnorodności, staramy się zbudować zespół, w którym pracownicy reprezentują szeroki zakres środowisk i poglądów.

  • Odpowiedzialność społeczna

Od czasu powstania firmy prawie 70 lat temu, ADAMA stara się wykazywać modelową postawą obywatelską jako obywatel korporacyjny, w najszerszym znaczeniu tego sformułowania.

Firma ADAMA czuje się zobowiązana do wspierania i poprawiania bytu społeczności, w których funkcjonuje. Grupa wspiera organizacje społeczne i prowadzi programy promujące edukację. Działania ADAMA na rzecz społeczności lokalnej są realizowane z udziałem pracowników, promują dążenie do doskonałości w przemyśle i edukacji oraz wrażliwość i zaangażowanie w życie społeczności lokalnych, w których działamy.

Nasza praca na rzecz społeczności lokalnych odzwierciedla nasze przekonanie, że przywództwo społeczne jest nieodłączną częścią przywództwa biznesowego. ADAMA wspiera lokalne działania na rzecz społeczności lokalnych, w których działamy.