Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene leveringsvoorwaarden

ADAMA Northern Europe B.V. is een dochteronderneming van ADAMA Solutions for Agriculture Ltd. (voorheen Makhteshim Agan Industries Ltd.)

ADAMA Northern Europe B.V. is gevestigd in Leusden, Nederland. Vanuit ons hoofdkantoor staan wij ten dienste van de Benelux, Scandinavië en de Baltische staten.

Klik hiernaast om de Algemene leveringsvoorwaarden te downloaden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, offertes van, (koop)overeenkomsten met, leveringen door en werkzaamheden van of door Adama en/of door Adama ingeschakelde derden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en opvolgende (koop)overeenkomsten met, leveringen door en werkzaamheden van of door Adama en/of de door haar ingeschakelde derden. 

Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Adama uitdrukkelijk schriftelijk met Koper zijn overeengekomen. Indien er bij enige overeenkomst met Adama sprake is van een dergelijke afwijking, dan kan Koper zich bij latere overeenkomsten nimmer op deze afwijking beroepen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere voorwaarden van de Koper is uitdrukkelijk uitgesloten en de algemene voorwaarden van Adama zijn doorslaggevend.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven alle overige bepalingen onverkort van toepassing. Adama en Koper zullen dan in overleg treden om een nieuwe, vervangende, bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de strekking van deze algemene voorwaarden.