Премини към основното съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА, наричана за краткост „Игра“

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА, наричана за краткост „Игра“

I. Общи разпоредби

 1. Тази Игра се организира и провежда от „АДАМА България“ ЕООД, ЕИК: 121019318, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, бул. „Гоце Делчев“ №98, бизнес център АЗИМУТ, ет. 1, като Организатор и Изпълнител, наричан за краткост „Организатор“.
 2. Играта ще се проведе в периода 15.04. – 24.04.2024 г.
 3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
 4. Участвайки в тази Игра чрез предоставяне на отговори на въпросите, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.

II. Механизъм на Играта и право на участие

 1. Организаторът организира под формата на Фейсбук публикация, състояща се от текст и визия, онлайн игра на страницата на АДАМА България във Фейсбук. За да се включи в играта, всеки участник трябва да хареса страницата на АДАМА България във Фейсбук и да напише името на широкоспектърния фунгицид с приложение в пшеница, ечемик, тритикале, лозя и др. на АДАМА в коментар под публикацията във Фейсбук.
 2. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, на възраст над 18 години. В играта НЕ могат да участват лица, работещи за Организатора, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи. 

6.1. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел            увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право  незабавно да дисквалифицира нарушили правилата Участници. 

6.2. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и         неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да   одобрява публикуваното от Участниците съдържание на своята Фейсбук страница. 

6.3. В перода 23.04 – 24.04.2024, в комисия от двама служители на АДАМА България, ще се проведе томбола, на която ще бъдат изтеглени победителите от играта.

 1. Победителите ще бъдат обявени на страницата на АДАМА България във Фейсбук. Организаторът ще се свърже с печелившите участници, чрез лично съобщение, изпратено до Фейсбук профила, от който победителят е публикувал съответния коментар. 

III. Награди

 1. Изтеглените победители ще имат възможност да спечелят, следните награди:

               Брой победители: Трима

               Награди: 3 броя кошници съдържащи хранителни продукти.

 1. Наградите могат да бъдат получени след уточняване на необходимата информация за тази цел с представител на АДАМА България, в периода не по-късно от м. май 2024 г.
 2. Спечелените награди не могат да се преотстъпват на друго лице както и да бъдат разменяни за паричната им равностойност.
 3. Спечелилите участници трябва да приемат наградата лично чрез куриер, като удостоверят приемането чрез подписване на обратна разписка, предоставена от куриера.
 4. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.
 5. Ако печелившият участник не отговори на изпратеното до него съобщение в рамките на 10 дни, Организаторът си запазва правото да пристъпи към предоставяне на награда на последващите участници, отговарящи на Условията на Играта, избрани на лотариен принцип.
 6. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са обявени за победители, изразяващи претенции във връзка с Играта.
 7. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 8. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, в случай че има съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия от страна на участника.
 9. Организаторът си запазва правото да публикува имената на победителите на своята официална страница във Фейсбук.
 10. Участниците се съгласяват, че предоставянето на личните им данни по горепосочения начин, е необходимо за целите на организиране на Играта и получаване на полагаемата награда. Получените лични данни няма да бъдат използвани за други цели, освен описаните в настоящите Правила и Политиката за защита на личните данни.

IV. Заключителни разпоредби

       19. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в Играта се решават              чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез               намесата на компетентните органи.

 1. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на настоящата страница.
 2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които е налице невъзможност за определени лица да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на потребители на Фейсбук страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
 3. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили във Фейсбук или използват софтуер с цел повече участия в Играта и нарушават механизма й ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото си на участие, така и правото си на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
 4. Организаторът си запазва правото да премахва от Фейсбук страницата всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно.
 5. Всеки участник в играта се счита за уведомен и съгласен с тези правила. С включването си в играта, всеки участник декларира, че е прочел, запознат е и се съгласява с Общите условия и Политиката за защита на личните данни (https://www.adama.com/bulgaria/bg/politika-za-zaschita-na-lichnite-danni-na-adama).

                                                                                                          Екипът на „АДАМА България“ ЕООД