ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บทนำ                                                                                                       

  1. บททั่วไป                                                                                              

1.1 วัตถุประสงค์                                                                                                                    

1.2 จุดยืนของจรรยาบรรณ                                                                                                      

1.3 การประยุกต์ใช้                                                                                                                  

  1. ความมุ่งมั่นของกลุ่มต่อพนักงงาน                                                                                     

2.1 การจ้างงานที่บริษัทอดามานั้นได้รับการคัดเลือกอย่างอิสระ                                                        

2.2 เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในข้อตกลงร่วม                                                                        

2.3 เงื่อนไขการจ้างงานอย่างยุติธรรม                                                                                         

2.4 โอกาสที่เท่าเทียมกัน                                                                                                         

2.5 ทำให้สามารถมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นธรรม                                                               

2.6 การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว                                                                                              

2.7 การทำงานอย่างปลอดภัย                                                                                                   

2.8 ความรับผิดชอบของผู้จัดการ                                                                                               

  1. ความรับผิดชอบของพนักงงานต่อกลุ่ม                                                           

3.1 การปกป้องสินทรัพย์ของกลุ่ม                                                                                             

3.2 การเก็บรักษาบันทึกและเอกสารทางธุรกิจ                                                                             

3.3 การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์                                                                             

3.4 การปกป้องความลับและแบ่งปันความรู้                                                                                  

3.5 การบันทึกเอกสารที่สมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับการกระทำ                                               

3.6 นโยบายการใช้ขัอมูลภายใน                                                                                                 

  1. การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม                                                                           

4.1 การติดต่ออย่างเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่                                                                                      

4.2 การติดต่ออย่างเหมาะสมกับลูกค้า                                                                                       

4.3 การติดต่ออย่างเหมาะสมกับผู้ให้บริการ                                                                                

4.4 การติดต่ออย่างเหมาะสมกับคู่แข่ง                                                                                         

4.5 การไม่ยอมให้มีการติดสินบนและการทุจริต

4.6 การเสนอ และการรับของขวัญ การบริการ และความบันเทิง

4.7 การวิ่งเต้น

4.8 การสนับสนุนทางการเมือง

4.9 การทดสอบกับสัตว์                                                                                                                              

5.     ความมุ่งมั่นของชุมชน                                                                                                              

6.     การปกป้องสิ่งแวดล้อม                                                                                                             

7.     ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติที่เหมาะสม                                                                                         

7.1 ความรับผิดชอบของพนักงาน                                                                                                

7.2 ความรับผิดชอบของบริษัท                                                                                                 

8.     การยกเว้นและการแก้ไขจรรยาบรรณ                                                                                          

บทนำ

บริษัท อดามา[1] เป็น กลุ่มบริษัทระดับโลก ที่ดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทาย เนื่องมาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ อุตสาหกรรมของเราอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยองค์กรที่สนใจหลากหลาย และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งความมีมาตราฐานสูงเป็นที่คาดหวังของเรา

จรรยาบรรณของบริษัทอดามา เป็นแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมที่คาดหวังจากพนักงาน[2] ของเราทุกคนในฐานะตัวแทนของกลุ่ม เมื่อต้องติดต่อจัดการ กับหน่วยงานราชการ ผู้ผลิตวัตถุดิบ ลูกค้า คู่แข่ง และชุมชน ที่ซึ่งพวกเราทำธุรกิจด้วย มันแสดงถึงความรับผิดชอบทางธุรกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของเรา และกำหนดมาตรฐานที่เราคาดหวังจากพนักงานและคู่ค้าของเราอย่างชัดเจน หลักจรรยาบรรณไม่ได้กำหนดกฎความประพฤติใหม่ แต่จะเป็นกฎเกณฑ์การปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับและเป็นธรรมของบริษัทอดามา

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ พวกเราทุกคนจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลสำหรับการดำเนินการอย่างมีจริยธรรม และความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ และโดยการทำความเข้าใจว่า สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับอะไร และทำไมมันจึงสำคัญอย่างมาก บริษัทอดามา และพนักงานของบริษัทควรมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง และส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

บททั่วไป

1.1    วัตถุประสงค์

หลักจรรยาบรรณธุรกิจถูกออกแบบมา เพื่อให้กฎชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นแนวทางในพฤติกรรมที่เราคาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ท้าทาย หรือในกรณีที่เกี่ยงข้องกับการตัดสินใจที่ยาก

1.2     จุดยืนของจรรยาบรรณ

บริษัทอดามา มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการดำเนินธุรกิจของเราด้วยความซื่อสัตย์ และความสุจริตในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ และกฎระเบียบทั้งหมด (”กฎหมาย”) หลักจรรยาบรรณนี้ ตั้งอยู่บนหลักการของความซื่อสัตย์สุจริต ความน่าเชื่อถือ และความรับผิดชอบ มันถูกออกแบบมา เพื่อรวมเข้ากับบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อเติมเต็มบทบัญญัติ และเพื่อเพิ่มเติมบทบัญญัติ

หลักจรรยาบรรณไม่ถือเป็นการทดแทน และไม่ได้แทนที่บทบัญญัติของกฎหมาย ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติที่บังคับใช้ของกฎหมาย และคำแนะนำของหลักจรรยาบรรณ บทบัญญัติของกฎหมายจะต้องได้รับการรักษา

หลักจรรยาบรรณไม่ถือเป็นรายการที่ปิด และครอบคลุมของข้อกำหนดทางจริยธรรม และวิชาชีพทั้งหมดที่ใช้กับบริษัทอดามา และพนักงานของบริษัท และไม่ได้ใช้แทนการใช้วิจารณญาณ และดุลยพินิจที่เหมาะสม หากจรรยาบรรณนี้ไม่ได้ให้คำตอบที่เหมาะสมต่อภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่เฉพาะเจาะจง เราจะต้องพิจารณาการกระทำที่เราต้องการที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) การกระทำถูกกฎหมายไหม (2) มันเหมาะสมไหมที่จะกระทำต่อไป (3) คนรอบๆ ตัวเราคิดอย่างไรเกี่ยวกับการกระทำที่เราเลือกปฏิบัติ นอกเหนือจากหลักจรรยาบรรณแล้ว บริษัทอดามา ยังมีขั้นตอน และนโยบายที่ครอบคลุมหัวข้อเฉพาะที่พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ และได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมรายละเอียดที่มากกว่าของหลักการทั่วไปที่อธิบายไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้

1.3     การประยุกต์ใช้

หลักจรรยาบรรณนี้มีผลให้ใช้กับทุกคนทั่วโลก[3]

ความมุ่งมั่นของบริษัทอดามาต่อพนักงงาน   

2.1        การจ้างงานที่บริษัทอดามาได้รับการคัดเลือกอย่างอิสระ    

พนักงานของเรามีอิสระที่จะยกเลิกการจ้างงานที่บริษัทอดามา หลังจากแจ้งให้ทราบอย่างสมเหตุสมผล ตามข้อตกลงส่วนบุคคล หรือส่วนรวม และอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้  

2.2      เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในข้อตกลงร่วม

บริษัทอดามา เคารพสิทธิของพนักงานทุกคนในการเข้าร่วม หรือจัดตั้งสหภาพการค้าที่ตนเองเลือก และต่อรองร่วมกัน ตัวแทนของพนักงานจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในสถานที่ทำงานได้

2.3      เงื่อนไขการจ้างงานอย่างยุติธรรม

บริษัมอดามา จ้างพนักงานทั่วโลกผ่านข้อตกลงร่วมสัญญา สัญญาส่วนตัว หรือข้อตกลงอื่น ๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้

บริษัทอดามา ไม่ใช้การบังคับ การผูกมัด หรือใช้แรงงานบังคับ และไม่มีส่วนร่วมในการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทอดามา อาจอนุญาตให้เด็กอายุ 14-18 ปีมีส่วนร่วมในการฝึกงานภาคฤดูร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม หรือการฝึกงาน (แต่ไม่อยู่ในสภาพที่เป็นอันตราย หรือในเวลากลางคืน) ตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ และอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดการ   

ค่่าแรงและสิทธิประโยชน์ที่บริษัทอดามาจ่ายให้กับพนักงาน อย่างน้อยที่สุดก็เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายในท้องถิ่น และพวกเขาจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

การหักจากค่าจ้างที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายท้องถิ่นจะไม่ได้รับอนุญาตหากไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

เวลาทำงานสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นของทุกสถานที่ทำงานของบริษัทอดามา 

ภาระหน้าที่ต่อพนักงานของเราภายใต้กฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายประกันสังคม และข้อบังคับต่างๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ในการจ้างงานปกติ จะต้องไม่ถูกหลีกเลี่ยงจากการใช้สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาการรับเหมาสัญญาการจัดเตรียมการทำงานจากที่บ้าน หรือผ่านโครงการฝึกงานต่างๆ 

2.4      โอกาสที่เท่าเทียมกัน

บริษัทอดามา สนับสนุนการจัดหาโอกาสที่เท่าเทียมกัน และมุ่งมั่นที่จะรักษาสถานที่ทำงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และการคุกคาม พวกเราให้ความสำคัญกับความหลากหลาย และปฏิบัติต่อพนักงานของเราด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ความมีเกียรติ  และความเคารพ การเลือกปฏิบัติไม่ได้รับการยอมรับในการจ้างงาน การชดเชย การเข้าถึงการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง หรือการเกษียณอายุ ไม่ว่าในกรณีใดๆ  รวมถึง เพศ เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ศาสนา สัญชาติ อายุ ความพิการ สถานะการสมรส สมาชิกสหภาพ หรือความเกี่ยวข้องทางการเมือง   

พวกเรารับสมัครบุคคลแต่ละคน และกำหนดเงินเดือนของพวกเขาตามการพิจารณาวัตถุประสงค์เป็นหลักใหญ่: คุณสมบัติส่วนบุคคล, การศึกษา, บันทึกการจ้างงานก่อนหน้านี้ ความเหมาะสมของงาน และอื่นๆ ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ไม่จำเป็นในสถานที่ทำงาน บริษัทอดามาไม่สนับสนุนการจ้างงานของญาติ[4] ในธุรกิจเดียวกัน หรือหน่วยปฏิบัติงานเดียวกัน และจะไม่ว่าจ้างญาติในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคนหนึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของอีกคนหนึ่ง  

2.5        ทำให้สามารถมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นธรรม

บริษัทอดามา ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย สนับสนุน ปลอดภัย และเป็นธรรม พวกเราจะไม่ยอมให้มีพฤติกรรม[5] ใด ๆ ที่อาจเป็นการแบ่งแยกการ กระทำผิดกฎหมาย การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางวาจาหรือทางกายภาพ (หรือการคุกคามของการข่มขู่) ความอัปยศอดสู หรือการข่มขู่ในรูปแบบอื่นใดของพนักงานของพวกเรา หรือบุคคลใดๆ ก็ตาม ที่พนักงานของพวกเรามีการติดต่อในขณะที่ทำงานให้กับบริษัทอดามา พวกเราจะจัดการกับพฤติกรรมดังกล่าวโดยดำเนินการทางวินัย หรือขั้นตอนอื่น ๆ ที่เหมาะสม และตามขั้นตอนกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และหลักปฏิบัติจรรยาบรรณนี้

2.6      การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัทอดามา ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และส่วนอื่นๆ เช่นลูกค้า และระมัดระวังในการจัดการ และปกป้องอย่างเหมาะสม บริษัทอดามา มีขั้นตอนที่ระบุไว้แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า พวกเรารวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงเห็นชอบด้วยกฎหมาย และสามารถดำเนินการตามกฎหมาย และแบ่งปันกับผู้ขายผู้จัดหา และอื่นๆ ตามกฎหมายท้องถิ่น และทั่วโลกในระดับที่เหมาะสม  พวกเรามั่นใจว่า บุคคลแต่ละคนได้รับแจ้งอย่างถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับ และสามารถใช้สิทธิของพวกเขาด้วยความเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา และพวกเราปกป้องความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดตามที่กฎหมายกำหนด

2.7      การทำงานอย่างปลอดภัย

บริษัทอดามา มุ่งมั่นที่จะมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานของพวกเรา เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย พวกเราได้จัดทำโครงการความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ของพวกเราตามลักษณะของกิจกรรมของแต่ละสถานที่

พนักงานของพวกเราทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎและ คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณภาพชีวิต และสุขภาพของพนักงานและเพื่อน ซึ่งรวมถึงการใช้เสื้อผ้า และอุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสมอย่างที่กำหนด บุคคลทุกคนแต่ละคนจะต้องรายงานไปยังผู้จัดการที่เกี่ยวข้องทันที หากมีเหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบขึ้นได้ หรือมีความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือการเบี่ยงเบนใดๆ จากคำแนะนำด้านความปลอดภัย

2.8      ความรับผิดชอบของผู้จัดการ

บริษัทอดามา กำหนดให้ผู้จัดการของพวกเราต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตอบสนอง และส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม ความรับผิดชอบของผู้จัดการ คือการทำให้แน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชี่ยวชาญ และมีการฝึกอบรมที่เหมาะสม และจะได้รับความรู้เพิ่มเติมใดๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพวกเขา

ความรับผิดชอบของพนักงงานต่อบริษัท

3.1      การปกป้องสินทรัพย์ของบริษัท    

การโจรกรรม การทำลาย หรือการใช้ทรัพย์สินของกลุ่มอย่างไม่เหมาะสม อาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของกลุ่ม และสถานะของสินทรัพย์พวกของเรา ทุกคนต้องปกป้องทรัพย์สินทรัพย์สิน และทรัพยากรทั้งหมดของกลุ่ม และนำไปใช้ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทอดามาเท่านั้น และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

3.2      การเก็บรักษาบันทึกและเอกสารทางธุรกิจ   

เอกสารที่สร้างขึ้นในระหว่างการทำงานตามปกติอาจมีข้อมูลที่มีความสำคัญทางการค้าต่อกลุ่มบริษัท และอาจมีความสำคัญในการดำเนินคดีตามกฎหมายที่มีการดำเนินการ หรืออาจดำเนินการโดย หรือต่อบริษัทอดามา  พวกเราทุกคนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า บันทึกข้อมูล รายงาน และบัญชีทั้งหมดของบริษัทอดามา ได้รับการจัดทำ และจัดเก็บอย่างเหมาะสมตามกฎหมายที่บังคับใช้ และมาตรฐานที่บริษัทอดามายอมรับนำมาใช้  

ดังนั้น ทุกคนของเรามีหน้าที่ต้องเก็บรักษาเอกสารใดๆ ที่พวกเขาสร้างขึ้น หรือที่เข้ามาอยู่ในครอบครองระหว่างการทำงานของพวกเขา หรือในการเชื่อมต่อกับงานที่พวกเขาเห็นว่าเป็นเอกสาร เว้นแต่การบำรุงรักษาเอกสารดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนของนโยบายหรือกระบวนการใดๆ ของบริษัทอดามา เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสำคัญของเอกสารใดๆ แต่ละบุคคลอาจปรึกษากับผู้จัดการของเขา

เอกสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือทำลายได้ด้วยความตั้งใจที่จะขัดขวางขัดขวาง หรือมีอิทธิพลต่อการสอบสวนเรื่องใดๆ ภายในเขตอำนาจศาลของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐ หรือเกี่ยวข้องกับรัฐไม่ว่าในเรื่องใดๆ

3.3      การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์      

พฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ หรือปรากฏเป็นการส่งเสริมผลประโยชน์ส่วนบุคคลขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งเป็นอันตรายต่อการผลประโยชน์ของบริษัทอดามา รวมถึงชื่อเสียง และผลประโยชน์ที่ดีของพวกเรา และอาจเป็นการละเมิดกฎหมาย คนของพวกเราถูกห้ามไม่ให้ทำงาน หรือให้บริการแก่บุคคลที่สาม เพื่อชำระเงิน หรือให้เปล่าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทอดามา นอกจากนี้ ห้ามเด็ดขาดมิให้พนักงานทำงาน หรือให้บริการจ่ายเงิน หรือให้เปล่าแก่บุคคลที่สามใดๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับ หรือแข่งขันกับบริษัทอดามาไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม และ/หรือห้ามเด็ดขาดไม่ให้ทำกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในนามของบริษัทอดามากับบุคคลที่สาม ซึ่งมีญาติของพนักงาน หรือนายจ้าง หรือลูกจ้างของญาติพนักงานเป็นเจ้าของ

นอกจากนี้ พนักงานของพวกเราจะไม่รับของขวัญใดๆ จากผู้ผลิต ผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่สาม ซึ่งพวกเราดำเนินธุรกิจด้วยไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม (ประเด็นนี้ไม่ได้ใช้กับของกำนัลเล็กน้อยที่ได้รับตามปกติ) ดูข้อ 4.6

หากมีข้อกังวลว่า มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได้ พนักงานของพวกเราจะต้องนำเรื่องดังกล่าวแจ้งผู้จัดการของพวกเขา และ/หรือ ฝ่ายกฎหมาย

3.4      การปกป้องความลับและแบ่งปันความรู้  

คนของพวกเราจะเก็บรักษาความลับ และป้องกันความลับทางการค้าที่เป็นของบริษัทอดามา และจะไม่ใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่เชิงธุรกิจ ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอดามา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตสาธารณะ ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ และทุกคนมีหน้าที่ต้องเก็บเป็นความลับ  

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้กับบุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รับข้อมูลนั้น รวมถึงพนักงานคนอื่นในบริษัทอดามา และการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่บริษัทอดามาอนุญาต อาจทำให้บริษัทอดามาเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ คนของพวกเราต้องเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ และปลอดภัย และดำเนินการ หรือใช้ข้อมูลนั้นตามคำแนะนำของกลุ่มเท่านั้น  ข้อผูกพันนี้ ให้ใช้ทั้งในระหว่างการจ้างงานและหลังจากการเลิกจ้าง

ในขณะเดียวกัน บริษัทอดามา ดำเนินกระบวนการอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้แน่ใจว่าการไหลของข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างปลอดภัย และเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรของพวกเราแบ่งปันข้อมูลบนพื้นฐาน "จำเป็นต้องรู้" เพื่อส่งเสริม และปกป้องธุรกิจของบริษัท

3.5      การบันทึกเอกสารที่สมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับการกระทำ   

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย บริษัทอดามา มีหน้าที่ต้องนำเสนองบการเงินที่สะท้อนถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และภาระผูกพันของพวกเราอย่างถูกต้อง พนักงานของพวกเราจะต้องจัดทำเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน และถูกต้องทุกการกระทำที่รับผิดชอบในการดำเนินการ และผลกระทบทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทอดามา ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย รายงาน และเอกสารของพวกเราที่ยื่น หรือส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการการสื่อสารสาธารณะอื่นๆ จะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน

3.6      นโยบายการใช้ขัอมูลภายใน      

เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทอดามา (หุ้น และหุ้นกู้) พนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้แต่ละบุคคลแลกเปลี่ยน หรือใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ คือข้อมูล ซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณชน แล้วอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของกลุ่ม ข้อมูลสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองที่บริษัทอดามา เป็นภาคีข้อมูลเกี่ยวกับกำไร หรือขาดทุนที่คาดการณ์ไว้ ฯลฯ  

คำแนะนำของหลักจรรยาบรรณนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และขั้นตอนการจัดการที่บริษัทนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในในด้านหลักทรัพย์ และไม่ถือเป็นรายการต้องห้ามที่บัญญัติไว้โดยกฎหมายในเรื่องนี้

การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

4.1      การติดต่ออย่างเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่  

ในการดำเนินธุรกิจของพวกเรา พวกเราต้องมีใบทะเบียน และใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละประเทศ บริษัทอดามา มุ่งมั่นที่จะดำเนินการติดต่อที่จำเป็นกับหน่วยงาน ด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม และความเป็นมืออาชีพที่สูงในขณะที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายทุกฉบับ ห้ามมิให้พนักงานของพวกเราใช้วิธีที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม (รวมถึงการให้สินบน ของขวัญ หรือการชำระเงิน หรือสิ่งจูงใจอื่นๆ ) เป็นวิธีการส่งเสริมผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของบริษัทอดามา

บริษัทอดามา จะให้ความร่วมมือกับการยื่นขอ และร้องขอทั้งหมดของหน่วยงานราชการ และภายใต้สิทธิตามกฎหมายของมัน โดยจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริงเท่าที่จำเป็นต้องทำ หากยังไม่ชัดเจนว่า บริษัท จะต้องตอบคำขอหรือไม่ และหากมีข้อสงสัยว่า ควรตอบคำถามอย่างไร พนักงานควรปรึกษากับหัวหน้าทันที และปรึกษาฝ่ายกฎหมาย  

4.2      การติดต่ออย่างเหมาะสมกับลูกค้า     

บริษัทอดามา มุ่งมั่นที่จะผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และปลอดภัยต่อการใช้งาน พวกเราใช้มาตรฐานคุณภาพ และวิธีการทำงานระดับสากล เพื่อให้มีการจัดระเบียบ และขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของพวก พนักงานของพวกเราจำเป็นต้องทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรในการค้นหา และป้องกันกระบวนการที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของพวกเรา

พวกเราคงรักษาความสัมพันธ์ที่เปิดกว้าง และต่อเนื่องกับลูกค้าของพวกเรา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเรา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ของพวกเรา และระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  พวกเรานำมาตรการการดูแลเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเราอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

การโฆษณา การขาย และการตลาด ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้

4.3        การติดต่ออย่างเหมาะสมกับผู้ให้บริการ     

บริษัทอดามาตระหนักดีว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของพวกเรานั้น ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับผู้ให้บริการของพวกเรา ดังนั้น พวกเราดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ และถูกกฎหมายด้านความสัมพันธ์การค้ากับผู้ให้บริการของพวกเราตามขั้นตอนที่ชัดเจน และเป็นระเบียบ  

บริษัทอดามา ดำเนินการประกวดราคาอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ให้บริการหลายรายของพวกเรา เพื่อให้บรรลุเงื่อนไข และราคาที่เหมาะสม และเพื่อให้โอกาสผู้ให้บริการที่มีศักยภาพได้รับส่วนแบ่งธุรกิจของพวกเรา สิ่งนี้ยังช่วยให้พวกเรามั่นใจได้ว่า ผู้ให้บริการจะต้องให้คำมั่นเพื่อที่จะมอบบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ เราให้ความสำคัญกับการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ให้บริการที่เข้มงวดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของพนักงาน เช่นเดียวกันกับด้านสุขภาพ และความปลอดภัย การปกป้องสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ มากมาย

4.4      การติดต่ออย่างเหมาะสมกับคู่แข่ง     

บริษัทอดามาตระหนักดีว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคู่แข่งของพวกเรานั้น มีคุณค่าอย่างยิ่งและ เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มา และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีการที่ถูกกฎหมาย บริษัทอดามา และพนักงานของพวกเราจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจรวมถึงการชักชวนพนักงาน หรือฝ่ายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับคู่แข่งของพวกเรา เพื่อรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคู่แข่งในลักษณะที่นำไปสู่การฝ่าฝืนข้อตกลงการรักษาความลับ หรือภาระหน้าที่อื่นๆ ที่มีต่อคู่แข่ง หรือมีอคติต่อทรัพย์สิน หรือสิทธิของพวกเขา

บุคลากรของพวกเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการผูกขาด  พวกเราจะไม่เข้าร่วมในข้อตกลง หรือความเข้าใจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา กับคู่แข่งจริง หรือแนวโน้มจะป็นคู่แข่ง ซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

คำแนะนำของหลักจรรยาบรรณนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด ซึ่งบริษัทนำมาใช้ และไม่ได้เป็นรายการข้อห้ามทั้งหมดที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนี้  

4.5      การไม่ยอมให้มีการติดสินบนและการทุจริต

กิจกรรมทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระดับชาติและข้อตกลงระหว่างประเทศ และจะดำเนินการด้วยมาตรฐานความซื่อสัตย์ที่สูง

บริษัทอดามา ไม่ยอมให้มีการติดสินบน และ/หรือ การทุจริต และ ดังนั้นพวกเราจะไม่มีการให้ หรือเสนอโดยทางตรง หรือผ่านบุคคลที่สามการจ่ายเงินที่ผิดกฎหมาย มีการชักชวน หรือรายการที่มีมูลค่าต่อธุรกิจ หรือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

บริษัทอดามาดูแล และบังคับใช้หลักการของการยอมรับหลักการไม่ยอมให้มีการติดสินบน และการคอร์รัปชั่นกับพนักงานของบริษัท และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งหมด

แนวทางของจรรยาบรรณนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมจากบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในโปรแกรมการต่อต้านการติดสินบนซึ่ง บริษัทนำมาใช้ และไม่ได้เป็นรายการข้อห้ามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนี้ 

4.6        การเสนอ และการรับของขวัญ การบริการ และความบันเทิง

ของขวัญ บริการ และความบันเทิง เป็นเพียงสิ่งที่ยอมรับได้ว่าเป็นมารยาททางธุรกิจที่เหมาะสม และถูกกฎหมาย

บริษัทอดามา จะให้ของขวัญ ความบันเทิง และบริการที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเท่านั้น เมื่อมีการดำเนินธุรกิจอย่างการปฏิบัติตามปกติ และเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้

พนักงานของพวกเราอาจยอมรับเพียงของขวัญ ความบันเทิง หรือของที่พึงพอใจส่วนตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม

ไม่สามารถใช้บุคคลที่สาม เพื่อข้ามกฎของพฤติกรรมที่เข้มงวดเหล่านี้   

ดูนโยบายการอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทางธุรกิจ และของขวัญ

4.7      การวิ่งเต้น

ในกรณีที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมเป้าหมายของพวกเรา และปรับปรุงชุมชนที่เราอาศัย และทำงาน บริษัทอดามาอาจมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการวิ่งเต้นทางการเมืองในบางครั้ง  กิจกรรมดังกล่าว จะดำเนินการตามกฎหมายท้องถิ่น และด้วยความซื่อสัตย์

4.8      การสนับสนุนทางการเมือง

การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ โดยบริษัทอดามา จะต้องทำตามกฎหมายที่ประเทศนั้นบังคับใช้ และได้รับการอนุมัติจากทีมผู้บริหาร 

4.9        การทดสอบกับสัตว์

บริษัทอดามา จะใช้การศึกษาสัตว์ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และในกรณีที่ไม่มีการศึกษาทางเลือกอื่นที่สามารถใช้ได้ หรือเหมาะสม 

พวกเราเลือกผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการศึกษาดังกล่าวตามมาตรฐานที่สูงด้วยบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของสัตว์ และคาดหวังให้พวกเขาปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานทางจริยธรรมที่บังคับใช้ทั้งหมด บริษัทอดามา ตรวจสอบการให้บริการเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานระดับสูงเหล่านี้  

ความมุ่งมั่นของชุมชน     

บริษัทอดามา มุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งในการพัฒนา และสร้างความก้าวหน้าต่อชุมชนที่พวกเราดำเนินธุรกิจด้วย  พวกเราบริจาคให้กับองค์กรทางสังคม และดำเนินโครงการ เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อ กิจกรรมของบริษัทเพื่อประโยชน์ของชุมชนนั้นสามารถทำได้โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานของพวกเรา กิจกรรมของพวกเรารวมเข้ากับค่านิยมของพวกเรา เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และองค์กรความเป็นเลิศในอุตสาหกรรม และการศึกษา ความอ่อนไหว และการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นที่พวกเราดำเนินธุรกิจด้วย พวกเราพร้อมที่จะรับฟังความกังวลของชุมชนท้องถิ่น และตอบสนองอย่างสร้างสรรค์เมื่อเป็นไปได้

การปกป้องสิ่งแวดล้อม    

บริษัทอดามาดำเนินงานด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อม และลงทุนทรัพยากรจำนวนมาก เช่นเดียวกันกับความพยายาม และความสนใจ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของโรงงานของพวกเราอย่างต่อเนื่อง และเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม .

บริษัทอดามามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย มาตรฐาน และใบอนุญาตที่ใช้บังคับในเวลาใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น พนักงานของพวกเราควรได้รับการส่งเสริมให้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงการกระทำทุกอย่างที่พวกเขาดำเนินการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์

บริษัทอดามาทำงานเพื่อให้มั่นใจว่า คู่ค้าทางธุรกิจตระหนักถึงข้อกำหนดในการทำให้มั่นใจถึงการจัดการอย่างปลอดภัย และการใช้อย่างรับผิดชอบ และการกำจัดผลิตภัณฑ์ของพวกเรา ให้ข้อมูล และการฝึกอบรมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติที่เหมาะสม  

7.1      ความรับผิดชอบของพนักงาน    

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นชุดของคำแนะนำที่ใช้ทั้งกับ บริษัท และพนักงาน บริษัทอดามาต้องการให้ทุกคนที่อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายนี้ ศึกษาคำแนะนำ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้  

พวกเราคาดหวัง ให้พนักงานของพวกเราพูดออกมา ถ้าพวกเขารู้ หรือสงสัยว่า มีคนไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และเพื่อช่วยส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม และปรับปรุงกระบวนการภายใน  พนักงานของพวกเราได้รับการสนับสนุนให้รายงานข้อกังวลใดๆ ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย และ/หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทอดามา และ/หรือหลักจรรยาบรรณนี้ตามกระบวนการรายงานการสอบสวนการกระทำผิดภายในของบริษัทอดามา ขั้นตอนการรายงานตามปกติคือ (a) ผู้จัดการโดยตรง หรือ (b) สมาชิกอาวุโสของทีมบริหารของบริษัทอดามา (c) GLC และ/หรือสมาชิกของทีมกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ (d) ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น หรือคู่พันธมิตรธุรกิจฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   

สามารถติดต่อตามรายละเอียดต่อไปนี้:

เบอร์โทรศัพท์:               +972-73-232-1923

อีเมล์:                           cod.ethi@adama.com  

หรืออีกทางหนึ่ง บริษัทอดามา มีการให้บริการ Speak Up (พูดออกมา) ซึ่งเป็นสายด่วนที่เป็นความลับ ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถรายงานข้อกังวลผ่านบริการอิสระที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม และมีบริการสำหรับทุกภาษาที่บริษัทอดามาใช้ สำหรับรายละเอียดทั้งหมด ดูได้ที่ Adama.Net  

พนักงานของพวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือกับทุกคำถามภายในที่เกี่ยวกับการประพฤติที่ไม่เหมาะสม

7.2      ความรับผิดชอบของบริษัท      

บริษัทอดามาให้ความสำคัญสูงสุด เพื่อการสังเกตการปฏิบัติที่เหมาะสม และการปฏิบัติตามคำแนะนำของหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้

บริษัทอดามาจะจัดการกับข้อร้องเรียนการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมใดๆ ที่นำเสนอโดยสุจริต และหากเหมาะสม จะดำเนินการสอบสวนเพื่อตรวจสอบการละเมิดที่เกิดขึ้น ในกรณีที่มีการละเมิดเกิดขึ้น จะมีการลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม

ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปของกลุ่ม มีความรับผิดชอบ และอำนาจหลักในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของจรรยาบรรณทางธุรกิจ  บริษัทอดามาจะนำทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมดไปใช้ในการจัดที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อให้ที่ปรึกษากฎหมายสามารถให้คำแนะนำแบบอย่าง และการบังคับใช้ของบทบัญญัติของจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บริษัทอดามาจะทำตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลแต่ละคนที่ร้องเรียนโดยสุจริตเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมจะไม่ได้รับอันตรายในทางใดทางหนึ่ง เพื่อที่จะให้พนักงานของพวกเรารายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมฟรีโดยไม่ต้องกลัวการล่วงละเมิด ซึ่งเป็นผลมาจากการรายงาน

มุมนโยบายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลเพิ่มเติม และการเข้าถึงนโยบายเฉพาะเจาะจงภายในของบริษัทอดามา ที่อ้างถึงในหลักจรรยาบรรณทางธึรกิจนี้ สามารถดูได้จาก Adama.Net.

8. การยกเว้นและการแก้ไขจรรยาบรรณ    

การยกเว้นใดๆ (รวมถึงการสละสิทธิ์โดยนัย) ของบทบัญญัติของหลักจรรยาบรรณนี้สำหรับกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทอดามา อาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารบริษัท หรือคณะกรรมการของบริษัทอดามา เท่านั้น และจะถูกเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นทันที   

การแก้ไขประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบริษัท และจะเปิดเผยต่อสาธารณะ

[1] ในหลักจรรยาบรรณนี้คำว่า "อดามา" หรือ "กลุ่ม" หมายถึงกลุ่มอดามา และ / หรือ บริษัท ภายในกลุ่มอดามา

[2] ในหลักจรรยาบรรณนี้คำว่า "คน" และ "พนักงาน" และ "บุคคล" หมายถึง พนักงานผู้จัดการ และผู้อำนวยการของอดามา รวมถึงผู้ให้บริการ (บริการด้านการจัดการบริการให้คำปรึกษา ฯลฯ )

[3] จรรยาบรรณทางธุรกิจได้ถูกกำหนดไว้สำหรับพนักงานทุกคนทุกกลุ่ม ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย หลักจรรยาบรรณฉบับภาษาอังกฤษนี้ เพื่อให้ความสะดวกเท่านั้น ในรูปแบบประโยชน์ที่เข้มแข็ง

[4] ในหลักจรรยาบรรณนี้ คำว่า "ญาติ" หมายถึงคู่สมรสพี่ชาย หรือน้องสาว พ่อแม่ ผู้ปกครองของพ่อแม่ลูกหลาน หรือคู่สมรสของ ลูกหลาน หรือคู่สมรสของบุคคลใดคนหนึ่งเหล่านี้

[5] ในหลักจรรยาบรรณนี้ คำว่า "พฤติกรรม" หมายถึงทั้งการกระทำ และการละเว้น