ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความมุ่งมั่นทางธุรกิจ

บทนำ

บริษัท อดามา[1] เป็น กลุ่มบริษัทระดับโลก ที่ดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทาย เนื่องมาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ อุตสาหกรรมของเราอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยองค์กรที่สนใจหลากหลาย และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งความมีมาตราฐานสูงเป็นที่คาดหวังของเรา

จรรยาบรรณของบริษัทอดามา เป็นแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมที่คาดหวังจากพนักงาน[2] ของเราทุกคนในฐานะตัวแทนของกลุ่ม เมื่อต้องติดต่อจัดการ กับหน่วยงานราชการ ผู้ผลิตวัตถุดิบ ลูกค้า คู่แข่ง และชุมชน ที่ซึ่งพวกเราทำธุรกิจด้วย มันแสดงถึงความรับผิดชอบทางธุรกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของเรา และกำหนดมาตรฐานที่เราคาดหวังจากพนักงานและคู่ค้าของเราอย่างชัดเจน หลักจรรยาบรรณไม่ได้กำหนดกฎความประพฤติใหม่ แต่จะเป็นกฎเกณฑ์การปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับและเป็นธรรมของบริษัทอดามา

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ พวกเราทุกคนจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลสำหรับการดำเนินการอย่างมีจริยธรรม และความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ และโดยการทำความเข้าใจว่า สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับอะไร และทำไมมันจึงสำคัญอย่างมาก บริษัทอดามา และพนักงานของบริษัทควรมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง และส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

บททั่วไป

1.1    วัตถุประสงค์

หลักจรรยาบรรณธุรกิจถูกออกแบบมา เพื่อให้กฎชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นแนวทางในพฤติกรรมที่เราคาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ท้าทาย หรือในกรณีที่เกี่ยงข้องกับการตัดสินใจที่ยาก

1.2     จุดยืนของจรรยาบรรณ

บริษัทอดามา มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการดำเนินธุรกิจของเราด้วยความซื่อสัตย์ และความสุจริตในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ และกฎระเบียบทั้งหมด (”กฎหมาย”) หลักจรรยาบรรณนี้ ตั้งอยู่บนหลักการของความซื่อสัตย์สุจริต ความน่าเชื่อถือ และความรับผิดชอบ มันถูกออกแบบมา เพื่อรวมเข้ากับบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อเติมเต็มบทบัญญัติ และเพื่อเพิ่มเติมบทบัญญัติ

หลักจรรยาบรรณไม่ถือเป็นการทดแทน และไม่ได้แทนที่บทบัญญัติของกฎหมาย ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติที่บังคับใช้ของกฎหมาย และคำแนะนำของหลักจรรยาบรรณ บทบัญญัติของกฎหมายจะต้องได้รับการรักษา

หลักจรรยาบรรณไม่ถือเป็นรายการที่ปิด และครอบคลุมของข้อกำหนดทางจริยธรรม และวิชาชีพทั้งหมดที่ใช้กับบริษัทอดามา และพนักงานของบริษัท และไม่ได้ใช้แทนการใช้วิจารณญาณ และดุลยพินิจที่เหมาะสม หากจรรยาบรรณนี้ไม่ได้ให้คำตอบที่เหมาะสมต่อภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่เฉพาะเจาะจง เราจะต้องพิจารณาการกระทำที่เราต้องการที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) การกระทำถูกกฎหมายไหม (2) มันเหมาะสมไหมที่จะกระทำต่อไป (3) คนรอบๆ ตัวเราคิดอย่างไรเกี่ยวกับการกระทำที่เราเลือกปฏิบัติ นอกเหนือจากหลักจรรยาบรรณแล้ว บริษัทอดามา ยังมีขั้นตอน และนโยบายที่ครอบคลุมหัวข้อเฉพาะที่พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ และได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมรายละเอียดที่มากกว่าของหลักการทั่วไปที่อธิบายไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้

1.3     การประยุกต์ใช้

หลักจรรยาบรรณนี้มีผลให้ใช้กับทุกคนทั่วโลก[3]

ความมุ่งมั่นของบริษัทอดามาต่อพนักงงาน   

2.1        การจ้างงานที่บริษัทอดามาได้รับการคัดเลือกอย่างอิสระ    

พนักงานของเรามีอิสระที่จะยกเลิกการจ้างงานที่บริษัทอดามา หลังจากแจ้งให้ทราบอย่างสมเหตุสมผล ตามข้อตกลงส่วนบุคคล หรือส่วนรวม และอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้  

2.2      เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในข้อตกลงร่วม

บริษัทอดามา เคารพสิทธิของพนักงานทุกคนในการเข้าร่วม หรือจัดตั้งสหภาพการค้าที่ตนเองเลือก และต่อรองร่วมกัน ตัวแทนของพนักงานจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในสถานที่ทำงานได้

2.3      เงื่อนไขการจ้างงานอย่างยุติธรรม

บริษัมอดามา จ้างพนักงานทั่วโลกผ่านข้อตกลงร่วมสัญญา สัญญาส่วนตัว หรือข้อตกลงอื่น ๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้

บริษัทอดามา ไม่ใช้การบังคับ การผูกมัด หรือใช้แรงงานบังคับ และไม่มีส่วนร่วมในการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทอดามา อาจอนุญาตให้เด็กอายุ 14-18 ปีมีส่วนร่วมในการฝึกงานภาคฤดูร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม หรือการฝึกงาน (แต่ไม่อยู่ในสภาพที่เป็นอันตราย หรือในเวลากลางคืน) ตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ และอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดการ   

ค่่าแรงและสิทธิประโยชน์ที่บริษัทอดามาจ่ายให้กับพนักงาน อย่างน้อยที่สุดก็เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายในท้องถิ่น และพวกเขาจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

การหักจากค่าจ้างที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายท้องถิ่นจะไม่ได้รับอนุญาตหากไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

เวลาทำงานสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นของทุกสถานที่ทำงานของบริษัทอดามา 

ภาระหน้าที่ต่อพนักงานของเราภายใต้กฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายประกันสังคม และข้อบังคับต่างๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ในการจ้างงานปกติ จะต้องไม่ถูกหลีกเลี่ยงจากการใช้สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาการรับเหมาสัญญาการจัดเตรียมการทำงานจากที่บ้าน หรือผ่านโครงการฝึกงานต่างๆ 

2.4      โอกาสที่เท่าเทียมกัน

บริษัทอดามา สนับสนุนการจัดหาโอกาสที่เท่าเทียมกัน และมุ่งมั่นที่จะรักษาสถานที่ทำงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และการคุกคาม พวกเราให้ความสำคัญกับความหลากหลาย และปฏิบัติต่อพนักงานของเราด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ความมีเกียรติ  และความเคารพ การเลือกปฏิบัติไม่ได้รับการยอมรับในการจ้างงาน การชดเชย การเข้าถึงการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง หรือการเกษียณอายุ ไม่ว่าในกรณีใดๆ  รวมถึง เพศ เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ศาสนา สัญชาติ อายุ ความพิการ สถานะการสมรส สมาชิกสหภาพ หรือความเกี่ยวข้องทางการเมือง   

พวกเรารับสมัครบุคคลแต่ละคน และกำหนดเงินเดือนของพวกเขาตามการพิจารณาวัตถุประสงค์เป็นหลักใหญ่: คุณสมบัติส่วนบุคคล, การศึกษา, บันทึกการจ้างงานก่อนหน้านี้ ความเหมาะสมของงาน และอื่นๆ ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ไม่จำเป็นในสถานที่ทำงาน บริษัทอดามาไม่สนับสนุนการจ้างงานของญาติ[4] ในธุรกิจเดียวกัน หรือหน่วยปฏิบัติงานเดียวกัน และจะไม่ว่าจ้างญาติในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคนหนึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของอีกคนหนึ่ง  

2.5        ทำให้สามารถมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นธรรม

บริษัทอดามา ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย สนับสนุน ปลอดภัย และเป็นธรรม พวกเราจะไม่ยอมให้มีพฤติกรรม[5] ใด ๆ ที่อาจเป็นการแบ่งแยกการ กระทำผิดกฎหมาย การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางวาจาหรือทางกายภาพ (หรือการคุกคามของการข่มขู่) ความอัปยศอดสู หรือการข่มขู่ในรูปแบบอื่นใดของพนักงานของพวกเรา หรือบุคคลใดๆ ก็ตาม ที่พนักงานของพวกเรามีการติดต่อในขณะที่ทำงานให้กับบริษัทอดามา พวกเราจะจัดการกับพฤติกรรมดังกล่าวโดยดำเนินการทางวินัย หรือขั้นตอนอื่น ๆ ที่เหมาะสม และตามขั้นตอนกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และหลักปฏิบัติจรรยาบรรณนี้

2.6      การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัทอดามา ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และส่วนอื่นๆ เช่นลูกค้า และระมัดระวังในการจัดการ และปกป้องอย่างเหมาะสม บริษัทอดามา มีขั้นตอนที่ระบุไว้แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า พวกเรารวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงเห็นชอบด้วยกฎหมาย และสามารถดำเนินการตามกฎหมาย และแบ่งปันกับผู้ขายผู้จัดหา และอื่นๆ ตามกฎหมายท้องถิ่น และทั่วโลกในระดับที่เหมาะสม  พวกเรามั่นใจว่า บุคคลแต่ละคนได้รับแจ้งอย่างถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับ และสามารถใช้สิทธิของพวกเขาด้วยความเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา และพวกเราปกป้องความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดตามที่กฎหมายกำหนด

2.7      การทำงานอย่างปลอดภัย

บริษัทอดามา มุ่งมั่นที่จะมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานของพวกเรา เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย พวกเราได้จัดทำโครงการความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ของพวกเราตามลักษณะของกิจกรรมของแต่ละสถานที่

พนักงานของพวกเราทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎและ คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณภาพชีวิต และสุขภาพของพนักงานและเพื่อน ซึ่งรวมถึงการใช้เสื้อผ้า และอุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสมอย่างที่กำหนด บุคคลทุกคนแต่ละคนจะต้องรายงานไปยังผู้จัดการที่เกี่ยวข้องทันที หากมีเหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบขึ้นได้ หรือมีความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือการเบี่ยงเบนใดๆ จากคำแนะนำด้านความปลอดภัย

2.8      ความรับผิดชอบของผู้จัดการ

บริษัทอดามา กำหนดให้ผู้จัดการของพวกเราต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตอบสนอง และส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม ความรับผิดชอบของผู้จัดการ คือการทำให้แน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชี่ยวชาญ และมีการฝึกอบรมที่เหมาะสม และจะได้รับความรู้เพิ่มเติมใดๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพวกเขา

ความรับผิดชอบของพนักงงานต่อบริษัท

3.1      การปกป้องสินทรัพย์ของบริษัท    

การโจรกรรม การทำลาย หรือการใช้ทรัพย์สินของกลุ่มอย่างไม่เหมาะสม อาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของกลุ่ม และสถานะของสินทรัพย์พวกของเรา ทุกคนต้องปกป้องทรัพย์สินทรัพย์สิน และทรัพยากรทั้งหมดของกลุ่ม และนำไปใช้ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทอดามาเท่านั้น และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

3.2      การเก็บรักษาบันทึกและเอกสารทางธุรกิจ   

เอกสารที่สร้างขึ้นในระหว่างการทำงานตามปกติอาจมีข้อมูลที่มีความสำคัญทางการค้าต่อกลุ่มบริษัท และอาจมีความสำคัญในการดำเนินคดีตามกฎหมายที่มีการดำเนินการ หรืออาจดำเนินการโดย หรือต่อบริษัทอดามา  พวกเราทุกคนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า บันทึกข้อมูล รายงาน และบัญชีทั้งหมดของบริษัทอดามา ได้รับการจัดทำ และจัดเก็บอย่างเหมาะสมตามกฎหมายที่บังคับใช้ และมาตรฐานที่บริษัทอดามายอมรับนำมาใช้  

ดังนั้น ทุกคนของเรามีหน้าที่ต้องเก็บรักษาเอกสารใดๆ ที่พวกเขาสร้างขึ้น หรือที่เข้ามาอยู่ในครอบครองระหว่างการทำงานของพวกเขา หรือในการเชื่อมต่อกับงานที่พวกเขาเห็นว่าเป็นเอกสาร เว้นแต่การบำรุงรักษาเอกสารดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนของนโยบายหรือกระบวนการใดๆ ของบริษัทอดามา เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสำคัญของเอกสารใดๆ แต่ละบุคคลอาจปรึกษากับผู้จัดการของเขา

เอกสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือทำลายได้ด้วยความตั้งใจที่จะขัดขวางขัดขวาง หรือมีอิทธิพลต่อการสอบสวนเรื่องใดๆ ภายในเขตอำนาจศาลของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐ หรือเกี่ยวข้องกับรัฐไม่ว่าในเรื่องใดๆ

3.3      การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์      

พฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ หรือปรากฏเป็นการส่งเสริมผลประโยชน์ส่วนบุคคลขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งเป็นอันตรายต่อการผลประโยชน์ของบริษัทอดามา รวมถึงชื่อเสียง และผลประโยชน์ที่ดีของพวกเรา และอาจเป็นการละเมิดกฎหมาย คนของพวกเราถูกห้ามไม่ให้ทำงาน หรือให้บริการแก่บุคคลที่สาม เพื่อชำระเงิน หรือให้เปล่าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทอดามา นอกจากนี้ ห้ามเด็ดขาดมิให้พนักงานทำงาน หรือให้บริการจ่ายเงิน หรือให้เปล่าแก่บุคคลที่สามใดๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับ หรือแข่งขันกับบริษัทอดามาไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม และ/หรือห้ามเด็ดขาดไม่ให้ทำกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในนามของบริษัทอดามากับบุคคลที่สาม ซึ่งมีญาติของพนักงาน หรือนายจ้าง หรือลูกจ้างของญาติพนักงานเป็นเจ้าของ

นอกจากนี้ พนักงานของพวกเราจะไม่รับของขวัญใดๆ จากผู้ผลิต ผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่สาม ซึ่งพวกเราดำเนินธุรกิจด้วยไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม (ประเด็นนี้ไม่ได้ใช้กับของกำนัลเล็กน้อยที่ได้รับตามปกติ) ดูข้อ 4.6

หากมีข้อกังวลว่า มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได้ พนักงานของพวกเราจะต้องนำเรื่องดังกล่าวแจ้งผู้จัดการของพวกเขา และ/หรือ ฝ่ายกฎหมาย

3.4      การปกป้องความลับและแบ่งปันความรู้  

คนของพวกเราจะเก็บรักษาความลับ และป้องกันความลับทางการค้าที่เป็นของบริษัทอดามา และจะไม่ใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่เชิงธุรกิจ ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอดามา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตสาธารณะ ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ และทุกคนมีหน้าที่ต้องเก็บเป็นความลับ  

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้กับบุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รับข้อมูลนั้น รวมถึงพนักงานคนอื่นในบริษัทอดามา และการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่บริษัทอดามาอนุญาต อาจทำให้บริษัทอดามาเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ คนของพวกเราต้องเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ และปลอดภัย และดำเนินการ หรือใช้ข้อมูลนั้นตามคำแนะนำของกลุ่มเท่านั้น  ข้อผูกพันนี้ ให้ใช้ทั้งในระหว่างการจ้างงานและหลังจากการเลิกจ้าง

ในขณะเดียวกัน บริษัทอดามา ดำเนินกระบวนการอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้แน่ใจว่าการไหลของข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างปลอดภัย และเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรของพวกเราแบ่งปันข้อมูลบนพื้นฐาน "จำเป็นต้องรู้" เพื่อส่งเสริม และปกป้องธุรกิจของบริษัท

3.5      การบันทึกเอกสารที่สมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับการกระทำ   

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย บริษัทอดามา มีหน้าที่ต้องนำเสนองบการเงินที่สะท้อนถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และภาระผูกพันของพวกเราอย่างถูกต้อง พนักงานของพวกเราจะต้องจัดทำเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน และถูกต้องทุกการกระทำที่รับผิดชอบในการดำเนินการ และผลกระทบทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทอดามา ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย รายงาน และเอกสารของพวกเราที่ยื่น หรือส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการการสื่อสารสาธารณะอื่นๆ จะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน

3.6      นโยบายการใช้ขัอมูลภายใน      

เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทอดามา (หุ้น และหุ้นกู้) พนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้แต่ละบุคคลแลกเปลี่ยน หรือใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ คือข้อมูล ซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณชน แล้วอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของกลุ่ม ข้อมูลสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองที่บริษัทอดามา เป็นภาคีข้อมูลเกี่ยวกับกำไร หรือขาดทุนที่คาดการณ์ไว้ ฯลฯ  

คำแนะนำของหลักจรรยาบรรณนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และขั้นตอนการจัดการที่บริษัทนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในในด้านหลักทรัพย์ และไม่ถือเป็นรายการต้องห้ามที่บัญญัติไว้โดยกฎหมายในเรื่องนี้

การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

4.1      การติดต่ออย่างเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่  

ในการดำเนินธุรกิจของพวกเรา พวกเราต้องมีใบทะเบียน และใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละประเทศ บริษัทอดามา มุ่งมั่นที่จะดำเนินการติดต่อที่จำเป็นกับหน่วยงาน ด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม และความเป็นมืออาชีพที่สูงในขณะที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายทุกฉบับ ห้ามมิให้พนักงานของพวกเราใช้วิธีที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม (รวมถึงการให้สินบน ของขวัญ หรือการชำระเงิน หรือสิ่งจูงใจอื่นๆ ) เป็นวิธีการส่งเสริมผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของบริษัทอดามา

บริษัทอดามา จะให้ความร่วมมือกับการยื่นขอ และร้องขอทั้งหมดของหน่วยงานราชการ และภายใต้สิทธิตามกฎหมายของมัน โดยจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริงเท่าที่จำเป็นต้องทำ หากยังไม่ชัดเจนว่า บริษัท จะต้องตอบคำขอหรือไม่ และหากมีข้อสงสัยว่า ควรตอบคำถามอย่างไร พนักงานควรปรึกษากับหัวหน้าทันที และปรึกษาฝ่ายกฎหมาย  

4.2      การติดต่ออย่างเหมาะสมกับลูกค้า     

บริษัทอดามา มุ่งมั่นที่จะผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และปลอดภัยต่อการใช้งาน พวกเราใช้มาตรฐานคุณภาพ และวิธีการทำงานระดับสากล เพื่อให้มีการจัดระเบียบ และขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของพวก พนักงานของพวกเราจำเป็นต้องทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรในการค้นหา และป้องกันกระบวนการที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของพวกเรา

พวกเราคงรักษาความสัมพันธ์ที่เปิดกว้าง และต่อเนื่องกับลูกค้าของพวกเรา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเรา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ของพวกเรา และระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  พวกเรานำมาตรการการดูแลเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเราอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

การโฆษณา การขาย และการตลาด ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้

4.3        การติดต่ออย่างเหมาะสมกับผู้ให้บริการ     

บริษัทอดามาตระหนักดีว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของพวกเรานั้น ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับผู้ให้บริการของพวกเรา ดังนั้น พวกเราดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ และถูกกฎหมายด้านความสัมพันธ์การค้ากับผู้ให้บริการของพวกเราตามขั้นตอนที่ชัดเจน และเป็นระเบียบ  

บริษัทอดามา ดำเนินการประกวดราคาอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ให้บริการหลายรายของพวกเรา เพื่อให้บรรลุเงื่อนไข และราคาที่เหมาะสม และเพื่อให้โอกาสผู้ให้บริการที่มีศักยภาพได้รับส่วนแบ่งธุรกิจของพวกเรา สิ่งนี้ยังช่วยให้พวกเรามั่นใจได้ว่า ผู้ให้บริการจะต้องให้คำมั่นเพื่อที่จะมอบบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ เราให้ความสำคัญกับการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ให้บริการที่เข้มงวดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของพนักงาน เช่นเดียวกันกับด้านสุขภาพ และความปลอดภัย การปกป้องสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ มากมาย

4.4      การติดต่ออย่างเหมาะสมกับคู่แข่ง     

บริษัทอดามาตระหนักดีว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคู่แข่งของพวกเรานั้น มีคุณค่าอย่างยิ่งและ เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มา และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีการที่ถูกกฎหมาย บริษัทอดามา และพนักงานของพวกเราจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจรวมถึงการชักชวนพนักงาน หรือฝ่ายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับคู่แข่งของพวกเรา เพื่อรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคู่แข่งในลักษณะที่นำไปสู่การฝ่าฝืนข้อตกลงการรักษาความลับ หรือภาระหน้าที่อื่นๆ ที่มีต่อคู่แข่ง หรือมีอคติต่อทรัพย์สิน หรือสิทธิของพวกเขา

บุคลากรของพวกเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการผูกขาด  พวกเราจะไม่เข้าร่วมในข้อตกลง หรือความเข้าใจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา กับคู่แข่งจริง หรือแนวโน้มจะป็นคู่แข่ง ซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

คำแนะนำของหลักจรรยาบรรณนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด ซึ่งบริษัทนำมาใช้ และไม่ได้เป็นรายการข้อห้ามทั้งหมดที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนี้  

4.5      การไม่ยอมให้มีการติดสินบนและการทุจริต

กิจกรรมทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระดับชาติและข้อตกลงระหว่างประเทศ และจะดำเนินการด้วยมาตรฐานความซื่อสัตย์ที่สูง

บริษัทอดามา ไม่ยอมให้มีการติดสินบน และ/หรือ การทุจริต และ ดังนั้นพวกเราจะไม่มีการให้ หรือเสนอโดยทางตรง หรือผ่านบุคคลที่สามการจ่ายเงินที่ผิดกฎหมาย มีการชักชวน หรือรายการที่มีมูลค่าต่อธุรกิจ หรือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

บริษัทอดามาดูแล และบังคับใช้หลักการของการยอมรับหลักการไม่ยอมให้มีการติดสินบน และการคอร์รัปชั่นกับพนักงานของบริษัท และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งหมด

แนวทางของจรรยาบรรณนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมจากบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในโปรแกรมการต่อต้านการติดสินบนซึ่ง บริษัทนำมาใช้ และไม่ได้เป็นรายการข้อห้ามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนี้ 

4.6        การเสนอ และการรับของขวัญ การบริการ และความบันเทิง

ของขวัญ บริการ และความบันเทิง เป็นเพียงสิ่งที่ยอมรับได้ว่าเป็นมารยาททางธุรกิจที่เหมาะสม และถูกกฎหมาย

บริษัทอดามา จะให้ของขวัญ ความบันเทิง และบริการที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเท่านั้น เมื่อมีการดำเนินธุรกิจอย่างการปฏิบัติตามปกติ และเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้

พนักงานของพวกเราอาจยอมรับเพียงของขวัญ ความบันเทิง หรือของที่พึงพอใจส่วนตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม

ไม่สามารถใช้บุคคลที่สาม เพื่อข้ามกฎของพฤติกรรมที่เข้มงวดเหล่านี้   

ดูนโยบายการอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทางธุรกิจ และของขวัญ

4.7      การวิ่งเต้น

ในกรณีที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมเป้าหมายของพวกเรา และปรับปรุงชุมชนที่เราอาศัย และทำงาน บริษัทอดามาอาจมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการวิ่งเต้นทางการเมืองในบางครั้ง  กิจกรรมดังกล่าว จะดำเนินการตามกฎหมายท้องถิ่น และด้วยความซื่อสัตย์

4.8      การสนับสนุนทางการเมือง

การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ โดยบริษัทอดามา จะต้องทำตามกฎหมายที่ประเทศนั้นบังคับใช้ และได้รับการอนุมัติจากทีมผู้บริหาร 

4.9        การทดสอบกับสัตว์

บริษัทอดามา จะใช้การศึกษาสัตว์ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และในกรณีที่ไม่มีการศึกษาทางเลือกอื่นที่สามารถใช้ได้ หรือเหมาะสม 

พวกเราเลือกผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการศึกษาดังกล่าวตามมาตรฐานที่สูงด้วยบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของสัตว์ และคาดหวังให้พวกเขาปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานทางจริยธรรมที่บังคับใช้ทั้งหมด บริษัทอดามา ตรวจสอบการให้บริการเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานระดับสูงเหล่านี้  

ความมุ่งมั่นของชุมชน     

บริษัทอดามา มุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งในการพัฒนา และสร้างความก้าวหน้าต่อชุมชนที่พวกเราดำเนินธุรกิจด้วย  พวกเราบริจาคให้กับองค์กรทางสังคม และดำเนินโครงการ เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อ กิจกรรมของบริษัทเพื่อประโยชน์ของชุมชนนั้นสามารถทำได้โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานของพวกเรา กิจกรรมของพวกเรารวมเข้ากับค่านิยมของพวกเรา เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และองค์กรความเป็นเลิศในอุตสาหกรรม และการศึกษา ความอ่อนไหว และการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นที่พวกเราดำเนินธุรกิจด้วย พวกเราพร้อมที่จะรับฟังความกังวลของชุมชนท้องถิ่น และตอบสนองอย่างสร้างสรรค์เมื่อเป็นไปได้

การปกป้องสิ่งแวดล้อม    

บริษัทอดามาดำเนินงานด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อม และลงทุนทรัพยากรจำนวนมาก เช่นเดียวกันกับความพยายาม และความสนใจ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของโรงงานของพวกเราอย่างต่อเนื่อง และเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม .

บริษัทอดามามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย มาตรฐาน และใบอนุญาตที่ใช้บังคับในเวลาใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น พนักงานของพวกเราควรได้รับการส่งเสริมให้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงการกระทำทุกอย่างที่พวกเขาดำเนินการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์

บริษัทอดามาทำงานเพื่อให้มั่นใจว่า คู่ค้าทางธุรกิจตระหนักถึงข้อกำหนดในการทำให้มั่นใจถึงการจัดการอย่างปลอดภัย และการใช้อย่างรับผิดชอบ และการกำจัดผลิตภัณฑ์ของพวกเรา ให้ข้อมูล และการฝึกอบรมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติที่เหมาะสม  

7.1      ความรับผิดชอบของพนักงาน    

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นชุดของคำแนะนำที่ใช้ทั้งกับ บริษัท และพนักงาน บริษัทอดามาต้องการให้ทุกคนที่อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายนี้ ศึกษาคำแนะนำ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้  

พวกเราคาดหวัง ให้พนักงานของพวกเราพูดออกมา ถ้าพวกเขารู้ หรือสงสัยว่า มีคนไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และเพื่อช่วยส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม และปรับปรุงกระบวนการภายใน  พนักงานของพวกเราได้รับการสนับสนุนให้รายงานข้อกังวลใดๆ ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย และ/หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทอดามา และ/หรือหลักจรรยาบรรณนี้ตามกระบวนการรายงานการสอบสวนการกระทำผิดภายในของบริษัทอดามา ขั้นตอนการรายงานตามปกติคือ (a) ผู้จัดการโดยตรง หรือ (b) สมาชิกอาวุโสของทีมบริหารของบริษัทอดามา (c) GLC และ/หรือสมาชิกของทีมกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ (d) ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น หรือคู่พันธมิตรธุรกิจฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   

สามารถติดต่อตามรายละเอียดต่อไปนี้:

เบอร์โทรศัพท์:               +972-73-232-1923

อีเมล์:                           cod.ethi@adama.com  

หรืออีกทางหนึ่ง บริษัทอดามา มีการให้บริการ Speak Up (พูดออกมา) ซึ่งเป็นสายด่วนที่เป็นความลับ ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถรายงานข้อกังวลผ่านบริการอิสระที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม และมีบริการสำหรับทุกภาษาที่บริษัทอดามาใช้ สำหรับรายละเอียดทั้งหมด ดูได้ที่ Adama.Net  

พนักงานของพวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือกับทุกคำถามภายในที่เกี่ยวกับการประพฤติที่ไม่เหมาะสม

7.2      ความรับผิดชอบของบริษัท      

บริษัทอดามาให้ความสำคัญสูงสุด เพื่อการสังเกตการปฏิบัติที่เหมาะสม และการปฏิบัติตามคำแนะนำของหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้

บริษัทอดามาจะจัดการกับข้อร้องเรียนการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมใดๆ ที่นำเสนอโดยสุจริต และหากเหมาะสม จะดำเนินการสอบสวนเพื่อตรวจสอบการละเมิดที่เกิดขึ้น ในกรณีที่มีการละเมิดเกิดขึ้น จะมีการลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม

ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปของกลุ่ม มีความรับผิดชอบ และอำนาจหลักในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของจรรยาบรรณทางธุรกิจ  บริษัทอดามาจะนำทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมดไปใช้ในการจัดที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อให้ที่ปรึกษากฎหมายสามารถให้คำแนะนำแบบอย่าง และการบังคับใช้ของบทบัญญัติของจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บริษัทอดามาจะทำตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลแต่ละคนที่ร้องเรียนโดยสุจริตเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมจะไม่ได้รับอันตรายในทางใดทางหนึ่ง เพื่อที่จะให้พนักงานของพวกเรารายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมฟรีโดยไม่ต้องกลัวการล่วงละเมิด ซึ่งเป็นผลมาจากการรายงาน

มุมนโยบายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลเพิ่มเติม และการเข้าถึงนโยบายเฉพาะเจาะจงภายในของบริษัทอดามา ที่อ้างถึงในหลักจรรยาบรรณทางธึรกิจนี้ สามารถดูได้จาก Adama.Net.

8. การยกเว้นและการแก้ไขจรรยาบรรณ    

การยกเว้นใดๆ (รวมถึงการสละสิทธิ์โดยนัย) ของบทบัญญัติของหลักจรรยาบรรณนี้สำหรับกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทอดามา อาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารบริษัท หรือคณะกรรมการของบริษัทอดามา เท่านั้น และจะถูกเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นทันที   

การแก้ไขประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบริษัท และจะเปิดเผยต่อสาธารณะ

[1] ในหลักจรรยาบรรณนี้คำว่า "อดามา" หรือ "กลุ่ม" หมายถึงกลุ่มอดามา และ / หรือ บริษัท ภายในกลุ่มอดามา

[2] ในหลักจรรยาบรรณนี้คำว่า "คน" และ "พนักงาน" และ "บุคคล" หมายถึง พนักงานผู้จัดการ และผู้อำนวยการของอดามา รวมถึงผู้ให้บริการ (บริการด้านการจัดการบริการให้คำปรึกษา ฯลฯ )

[3] จรรยาบรรณทางธุรกิจได้ถูกกำหนดไว้สำหรับพนักงานทุกคนทุกกลุ่ม ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย หลักจรรยาบรรณฉบับภาษาอังกฤษนี้ เพื่อให้ความสะดวกเท่านั้น ในรูปแบบประโยชน์ที่เข้มแข็ง

[4] ในหลักจรรยาบรรณนี้ คำว่า "ญาติ" หมายถึงคู่สมรสพี่ชาย หรือน้องสาว พ่อแม่ ผู้ปกครองของพ่อแม่ลูกหลาน หรือคู่สมรสของ ลูกหลาน หรือคู่สมรสของบุคคลใดคนหนึ่งเหล่านี้

[5] ในหลักจรรยาบรรณนี้ คำว่า "พฤติกรรม" หมายถึงทั้งการกระทำ และการละเว้น