ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Sugarcane field

อ้อย

การแก้ไขปัญหาในการปลูกอ้อย

อ้อย

"อ้อย. เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศ และเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำตาลทรายและพลังงานทดแทน ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก 

ประเทศไทยผลิตน้ำตาลทราบได้มากเป็นอันดับ 5 ของโลก และส่งออกมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากบราซิล และความต้องการบริโภคภายในประเทศก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมีมากขึ้่น 

ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตอ้อยที่มีคุณภาพนั้น การป้องกันวัชพืช แมลงศัตรูพืช ต้องดูแลเป็นพิเศษ 

 

พ่นคุมวัชพืชก่อนงอก

สารกำจัดวัชพืช

การพ่นคุมวัชพืชก่อนงอก สำหรับอ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอ  

พ่นคุมวัชพืชก่อนหรือหลังงอก

สารกำจัดวัชพืช

พ่นคุมวัชพืชก่อนหรือหลังงอก 

กำจัดวัชพืชใบแคบระหว่างร่อง ช่วงอ้อยอายุ 60 - 90 วัน

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชใบแคบระหว่างร่อง ช่วงอ้อยอายุ 60-90 วัน

กำจัดวัชพืชใบกว้างและเถาเลื้อย ช่วงอ้อยอายุ 60-90 วัน

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชใบกว้างและเถาเลื้อย ช่วงอ้อยอายุ 60-90 วัน 

การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในอ้อย

สารกำจัดแมลง

การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในอ้อย เช่น ปลวก หนอนกอ และ ด้วงหนวดยาว 

กระตุ้นการแตกราก และ การเจริญเติบโต

สารส่งเสริมการเจริญเติบโต

เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต ปลอดภัยต่อพืช พ่นได้ทุกระยะ สามารถผสมสารกำจัดศัตรูพืชอื่นๆ ได้