Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật của ADAMA

Chính sách bảo mật này ("Chính sách Bảo mật") có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian nhưng chúng tôi sẽ không làm giảm quyền của bạn. Các bản cập nhật áp dụng kể từ ngày có hiệu lực, như được chỉ ra trên Trang web

Mục đích của Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ. Mục đích của Chính sách Bảo mật này là giải thích những gì chúng tôi làm với dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi ("Thông tin Cá nhân"), chẳng hạn như tên, địa chỉ gửi thư hoặc email của bạn.

Trang web này được vận hành bởi ADAMA Agricultural Solutions Limited, đăng ký tại Golan, Thành phố Airport, 7015103, Israel (“ADAMA”). Bất kỳ Thông tin Cá nhân nào được ADAMA xử lý liên quan đến trang web này đều được kiểm soát bởi ADAMA, là “người kiểm soát dữ liệu” đối với Thông tin Cá nhân của bạn.

Một số công ty con của chúng tôi cũng có thể vận hành các trang web công cộng và trong Chính sách Bảo mật này, bất kỳ tham chiếu nào đến “Trang web” có nghĩa là trang web này và các trang web của các công ty con và chi nhánh của chúng tôi và “chúng tôi”, “của chúng tôi” đề cập đến ADAMA và các công ty con và công ty liên kết (“ADAMA Group”).

Trong các trường hợp cụ thể được nêu dưới đây, ADAMA không chỉ chịu trách nhiệm duy nhất mà còn liên đới chịu trách nhiệm với các công ty thuộc Tập đoàn ADAMA khác về tính hợp pháp của việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.

Trang web của bên thứ ba

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho Thông tin Cá nhân liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Nó không áp dụng cho thông tin được thu thập bởi các trang web, nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba mà bạn có thể truy cập thông qua các liên kết trên Trang web. Các trang web, nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba như vậy có thể có chính sách bảo mật của riêng họ.

Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể xử lý Thông tin cá nhân của bạn dựa trên các cơ sở pháp lý khác nhau về i) sự đồng ý của bạn hoặc sự đồng ý rõ ràng, tùy từng trường hợp, ii) hoàn thành hợp đồng với bạn, iii) đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định của chúng tôi, iv) lợi ích hợp pháp như được nêu dưới đây , v) để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc các cá nhân khác, hoặc vi) để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ một khiếu nại pháp lý.

Cách chúng tôi Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân

Trang web tự động đăng nhập và chúng tôi xử lý thông tin từ trình duyệt được sử dụng để truy cập Trang web, ví dụ: địa chỉ IP của bạn, các trang được truy cập từ địa chỉ đó và trang web từ nơi bạn truy cập Trang web, nếu máy tính của bạn được thiết lập để cho phép kiểu tập hợp đó. Chúng tôi sử dụng thông tin đó để đánh giá sự quan tâm đến Trang web của chúng tôi và để thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường khác, chẳng hạn như khảo sát thói quen duyệt web trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng thông tin đó để xác định người dùng nào đang truy cập Trang web.

Hầu hết các dịch vụ của chúng tôi không yêu cầu đăng ký. Tuy nhiên, một số dịch vụ có sẵn thông qua Trang web có thể yêu cầu đăng ký. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp và do đó chúng tôi sẽ xử lý các chi tiết liên hệ của bạn, chẳng hạn như tên, vị trí và thông tin về doanh nghiệp, nghề nghiệp hoặc địa chỉ e-mail của bạn. Bạn cũng có thể được đề nghị gửi câu hỏi hoặc ý kiến cho chúng tôi, hoặc cung cấp thông tin bổ sung thông qua các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi. Việc cung cấp thông tin như vậy là hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn cung cấp thông tin như vậy, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để liên hệ với bạn và để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi hoặc Trang web của chúng tôi, nếu nó là cần thiết cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin đó để nâng cao khả năng sử dụng của Trang web và để đảm bảo rằng nó có liên quan và đáp ứng nhu cầu của bạn.

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp sự đồng ý cho việc sử dụng dữ liệu nhất định nếu chúng tôi cần sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích không được đề cập trong Chính sách bảo mật này. Bạn không có nghĩa vụ phải đưa ra sự đồng ý như vậy, nhưng nếu bạn không muốn, việc tham gia vào các hoạt động nhất định có thể bị hạn chế. Hạn chế như vậy sẽ chỉ áp dụng nếu Thông tin cá nhân được thu thập với sự đồng ý của bạn là cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn, theo đó chúng tôi cung cấp các hoạt động đó.

Hơn nữa, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân nếu thấy cần thiết để bảo vệ chúng tôi khỏi rủi ro bảo mật và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đó với các cơ quan thực thi pháp luật nếu thích hợp.