Nhảy đến nội dung
Hồ tiêu

Hồ tiêu

Bộ giải pháp ADAMA trên Hồ tiêu

Sâu hại

Thuốc trừ Sâu
Giai đoạn Sâu hại Sản phẩm
Sau thu hoạch Tuyến trùng NIMITZ®️ 480EC
Ra hoa, đậu quả Tuyến trùng NIMITZ®️ 480EC
  Rệp sáp (*) CORMORAN®️ 180E
  Bọ xít lưới (*) GALIL®️ 300SC

(*) Theo kinh nghiệm thực tế của Nhà nông