Nhảy đến nội dung

Quy tắc Ứng xử

ADAMA Agricultural Solutions [1] là một Công ty Toàn cầu thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, trong một môi trường làm việc luôn thay đổi do sự khác biệt về văn hóa, phong tục và hệ thống luật pháp của mỗi quốc gia. Công ty luôn coi trọng việc áp dụng bộ Quy tắc ứng xử trong việc hướng dẫn Ban lãnh đạo, Quản lý và Nhân viên của Công ty [2] về các quy tắc ứng xử với tư cách là đại diện của Công ty khi giao dịch với các cơ quan chính phủ, nhà cung cấp, khách hàng, các cơ quan thương mại và tổ chức mà Công ty thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Bộ Quy tắc Ứng xử không đặt ra các quy tắc ứng xử mới, nó chỉ hệ thống hóa các quy tắc ứng xử được chấp thuận bởi Công ty. Công ty và nhân viên phải luôn cải thiện Bộ Quy tắc Ứng xử này.

Để xem toàn bộ Quy tắc Ứng xử, vui lòng tải xuống từ phía bên phải của trang này.

[1] Trong Quy tắc này, thuật ngữ "ADAMA" hoặc "Công ty" có nghĩa là ADAMA Agricultural Solutions Ltd, bao gồm mọi công ty con mà nó sở hữu, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp

[2] Trong Quy tắc này, thuật ngữ "Nhân viên" có nghĩa là nhân viên của ADAMA bao gồm chủ Công ty và nhà cung cấp dịch vụ của Công ty (dịch vụ quản lý, dịch vụ tư vấn, v.v.)