Quy tắc Ứng xử

ADAMA Agricultural Solutions [1] là một Công ty Toàn cầu thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, trong một môi trường làm việc luôn thay đổi do sự khác biệt về văn hóa, phong tục và hệ thống luật pháp của mỗi quốc gia. Công ty luôn coi trọng việc áp dụng Quy tắc ứng xử trong việc hướng dẫn tất cả các chủ sở hữu văn phòng, người quản lý và nhân viên của Công ty [2] về các quy tắc ứng xử mà họ yêu cầu với tư cách là đại diện của Công ty khi giao dịch với các cơ quan chính phủ, nhà cung cấp, khách hàng, các cơ quan thương mại và cộng đồng mà Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Quy tắc Ứng xử không đặt ra các quy tắc ứng xử mới, nó chính thức hóa các quy tắc ứng xử được chấp nhận và điều chỉnh của Công ty. Công ty và nhân viên của Công ty phải luôn mong muốn cải thiện và thúc đẩy Bộ Quy tắc Ứng xử áp dụng cho họ.

Để xem toàn bộ Quy tắc Ứng xử, vui lòng tải xuống từ phía bên phải của trang này.

[1] Trong Quy tắc này, thuật ngữ "ADAMA" hoặc "Công ty" có nghĩa là ADAMA Agricultural Solutions Ltd, bao gồm mọi công ty con mà nó sở hữu, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp

[2] Trong Quy tắc này, thuật ngữ "Nhân viên" có nghĩa là nhân viên của ADAMA bao gồm chủ Công ty và nhà cung cấp dịch vụ của Công ty (dịch vụ quản lý, dịch vụ tư vấn, v.v.)