Nhảy đến nội dung
Sầu riêng

Sầu riêng

Bộ giải pháp ADAMA trên Sầu riêng

Bệnh hại

Thuốc trừ Bệnh

Ẩm độ cao, nhiệt độ thấp là điều kiện thuận lợi để nấm và vi khuẩn tấn công và ảnh hưởng đến sự phát triển cuả cây Sầu riêng. Bộ giải pháp của ADAMA (*) giúp quản lý hiệu quả bệnh Thán thư, Cháy lá, Đốm rong, Nứt thân xì mủ...từ giai đoạn cơi đọt, ra hoa đến khi thu hoạch 

(*) Theo kinh nghiệm thực tế của Nhà nông

Giai đoạn Bệnh hại Sản phẩm
Cơi đọt Cháy lá Folpan®️ 50WP
  Chết ngọn Custodia®️ 320SC
Chuẩn bị ra hoa Thán thư Custodia®️ 320SC
  Đốm rong  Super Mastercop®️ 21SL
Trái phát triển & thu hoạch Thối trái Banjo Forte™ 400SC
  Thối rễ, xì mủ  Banjo Forte™ 400SC
  Tảo đỏ  Cocadama™ 85WP

 

Sâu hại

Thuốc trừ Sâu

Sự tấn công của “biệt đội” côn trùng chích hút như rầy xanh, bọ trĩ, rệp sáp… làm ảnh hưởng đến sức sinh trưởng của cây trồng, đặc biệt khả năng ra bông đậu trái và năng suất thu hoạch. Bộ giải pháp ADAMA (*) giúp Nhà nông không những sẽ có một vụ mùa bội thu với nông sản chất lượng mà còn an tâm canh tác và tối đa hoá lợi nhuận.

(*) Theo kinh nghiệm thực tế của Nhà nông

Giai đoạn Sâu hại Sản phẩm
Cơi đọt, ra hoa Rầy xanh, sâu ăn bông GALIL®️ 300SC
Trái non Bọ trĩ GALIL®️ 300SC
  Rệp sáp CORMORAN®️ 180EC
Trái trưởng thành & thu hoạch Tuyến trùng NIMITZ®️ 480EC