ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารส่งเสริมการเจริญเติบโต

ฟอร์แมส

อีทีฟอน

-

ใช้ควบคุมการออกดอกของสับปะรด

อัตราการใช้

ทั่วไป

ใช้อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมร่วมกับปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 อัตรา 300 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
หยอดที่ยอดสับปะรด ต้นละ 60 มิลลิลิตร เมื่ออายุ 8-10 เดือน
หลังปลูก หรือต้นสับปะรดมีน้ำหนัก 2.5-3.0 กิโลกรัม ทำการหยอด 2 ครั้ง
โดยครั้งที่ 2 หยอดหลังจากครั้งแรก 4-7 วัน หยอดในช่วงเย็นหรือค่ำ และใช้น้ำอัตรา 600 ลิตรต่อไร่