มายอรัล

มายอรัล คุ้มจริง...สบายใจ คุมวัชพืชได้นานกว่า 100 วัน

ศัตรูพืช

  • หญ้าแห้วหมู

  • หญ้าโขย่ง

  • หญ้ายาง

  • ผักโขม

  • ผักเบี้ยหิน

  • หญ้าตีนกา

  • หญ้าตีนนก

  • หญ้าปากควาย

อ้อย : อัตราการใช้

ใช้พ่นเพียงครั้งเดียว หลังปลูกอ้อยหรือหลังตัด ก่อนอ้อยงอก

มายอรัลขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร พ่นได้ 3 ไร่ 

มายอรัลอัตรา 80 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นได้ 1 ไร่ 

 

ข้อควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน

1. ห้ามใช้เกินอัตรา 80 ซีซีต่อไร่ 

2. ห้ามใช้กับอ้อยที่งอกแล้ว 

3. ห้ามพ่น จี้ จ่อ ซ้ำ

4. ห้ามพ่นในที่ลุ่ม หรือมีน้ำขัง 

5. ห้ามใช้พ่นในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว หรือ ดินนา 

คุณประโยชน์

มายอรัล  คุ้มจริง...สบายใจ

คุ้มจริง

-  ออกฤทธิ์คุมวัชพืช นานกว่า 100 วัน ทั้งวัชพืชระหว่างร่องอ้อยและกออ้อย 

- กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบ ใบกว้าง และวัชพืชปราบยากโดยเฉพาะ หญ้าแห้วหมู หญ้าโขย่ง 

- ลดการใช้แรงงาน ลดค่าสารกำจัดวัชพืช 

สบายใจ

- พ่นครั้งเดียว คุมวัชพืชได้นานกว่า 

- พ่นคุมได้ทั้งสภาพดินแห้ง โดยไม่ต้องรอฝน และสภาพดินชื้น หลังฝนตก 

- ค่าใช้จ่ายลดลง ลดค่าแรงงาน และค่าสารพ่นฆ่ากำจัดวัชพืช ได้อย่างน้อย 1 ครั้ง 

- ลดค่าสารกำจัดวัชพืชปราบหญ้า เช่นหญ้าแห้วหมู 

มายอรัลใช้อย่างไร ... ตามไปดู