Preskočiť

Zásady boja proti úplatkárstvu a korupcii

ADAMA sa zaviazala dodržiavať najvyššie etické štandardy dodržiavaním všetkých platných zákonov, pravidiel a nariadení s cieľom predchádzať verejnému aj súkromnému úplatkárstvu a korupčnému správaniu v našej organizácii. Táto politika podrobne opisuje význam a dôsledky týchto záväzkov a spôsob, akým by sa mali vykonávať.

Táto politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, riaditeľov, úradníkov a všetky tretie strany konajúce v mene spoločnosti ADAMA alebo poskytujúce služby alebo dodávky spoločnosti ADAMA.