Preskočiť
Corn Up Close

Technológia ochrany KUKURICE

Najvhodnejšie využitie a pozicionovanie našich prípravkov v ochrane kukurice.

Odporúčania ochrany kukurice

Variant A (EPOST)

(po sejbe-3. list kukurice) SULCOTREK 2 l/ha (dlhý reziduálny účinok terbuthylazínu + sulcotrionu). SULCOTREK rieši široké spektrum jednoročných burín vrátane výmrvu repky a slnečnice, láskavcov, mrlíkov, lobôd, ambrózie, pakostov, durmanu, podslnečníka, a ďalších. Pôsobí dlhodobo do 4 až 6 týždňov po 
aplikácii)

Následné opravy podľa potreby
- trávovité NICOGAN 40 OD 1 l/ha (proti pýru vzchádzajúcemu zo stolonov použite dávku 1,5 l/ha)

Variant B (POST)

(od 2.-7. listu)
SULCOTREK 2 l/ha + NICOGAN 40 OD 1-1,5 l/ha
COLTRANE 2 l/ha + NICOGAN 40 OD 1-1,5 l/ha (COLTRANE poskytuje spoľahlivé komplexné odburinenie zahŕňajúce riešenie dvojklíčnolistových burín, ako láskavce, podslnečník, ambróziu, mrlíky, rumany a parumanček, durman, reďkev ohnicovú, pichliač, pupenec, voškovníky, horčiaky, lipkavec a i., ako aj podporu účinnosti špecialistov proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, napr. ježatky, lipnice, moháru, ovsa hluchého, ciroku, prosa a pýru)

Insekticíd

DINASTIA, vijačka a kukuričiar 0,25 l/ha

PIRIMOR 50 WG špecialista na všetky druhy vošiek 0,3 - 0,4 kg/ha

STRIKE 1,5 G granulovaný insekticíd proti kukuričiarovi a drôtovcom aplikujte pri sejbe kukurice v dávke 12 - 15 kg/ha