Премини към основното съдържание
Хербициди

ТАЙФУН® СЛ

Тайфун СЛ е тотален листен, системен хербицид за приложение в селскостопанските култури, в горското стопанство, за борба с плевели във водни площи и неселскостопански...

Тайфун СЛ

General Info

Тайфун СЛ не е селективен и е без остатъчно действие, прилага се след поникване на плевелите. Много ефикасен е за борба срещу широк спектър от многогодишни, двугодишни и едногодишни плевели, включително и устойчиви житни и широколистни плевели.

 

Механизъм на действие

Тайфун СЛ се абсорбира от листната маса и се транслоцира през растението, натрупвайки се в меристемните тъкани на корените, като инхибира ензими, участващи в синтеза на ароматни амино киселини (тирозин, триптофан и фенилаланин), в следствие на което плевелите загиват. Видим ефект при едногодишните плевели обикновено настъпва в рамките на 4-7 дни, а при многогодишните плевели – в рамките на 10-14 дни след третирането. Студено или облачно време след третирането може да забави видимите признаци на действието му.

 

Спектър на действие

Тайфун СЛ е тотален, листен, системен хербицид срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

Тайфун СЛ се препоръчва за унищожаване на цялата налична плевелна растителност в лозя и овощни градини. Тъй като обаче не е селективен хербицид, трябва да се взимат мерки за недопускане отвяване на работния разтвор върху културите, тъй като те ще загинат. За постигане на максимален хербициден ефект от продукта, трябва да са налице: почвена влага и топло време, активен растеж на плевелите, обилно обливане на листната им маса с работния разтвор, до 6 часа след третирането да не падат дъждове.

 

Ползването на Тайфун СЛ се препоръчва при:

Едногодишни култури

Третиране преди сеитба и след прибиране на реколтата при всички едногодишни култури. Предреколтно третиране при някои култури като пшеница, ечемик, овес, слънчоглед, леща, фасул, фъстъци за унищожаване на многогодишни широколистни и житни плевели. В този случай третирането с Тайфун СЛ да става най-малко 7 дни преди прибиране на реколтата и при влага на зърната/семената под 30%.

Овощни градини и лозя

Тайфун СЛ се препоръчва като неселективен хербицид за унищожаване на цялата налична плевелна растителност. Продуктът може да се внася слято или лентово.

Внимание: Да не се допуска отвяване на работния разтвор върху овощните видове или лозята. Преди третиране да се отстранят филизите. Това приложение цели главно унищожаване на балур, паламида, поветица, троскот, пирей и др.

Ливади и пасища

Тайфун СЛ се препоръчва за унищожаване на упорити плевели и нежелана растителност в ливади, както и при обновяване на пасища. В първия случай продуктът се прилага само на „петна”, а във втория – третира се цялото пасище и после се засява отново.

Горски стопанства

Тайфун СЛ се препоръчва за почистване на площите преди засаждане на дървета, както и за борба с нежелани плевели, храсти и дървета. Водни площи: Тайфун СЛ се препоръчва за борба с водните плевели във всички видове водни площи като резервоари, напоителни и отводнителни канали, езера, рибарници и др. Препоръчителна доза за борба с папура и тръстиката: 600-1000 мл/дка.

Неселкостопански площи

Тайфун СЛ се препоръчва за унищожаване на цялата налична плевелна растителност при железопътни линии, тръбопроводи, банкети на шосета, около цистерни с горивни материали, дворове на промишлени предпиятия, в селскостопански дворове.

 

Смесимост

Ако Тайфун СЛ се смеси с хербициди деривати на уреята - може да се намали хербицидният ефект на продукта.

 

УПОТРЕБИ

Царевица

300 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели.

Момент на приложение: преди сеитба на културите.

Количество работен разтвор: 10-20 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Овощни градини, стърнища, свободни площи

400-1200 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели.

Момент на приложение: бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж).

Количество работен разтвор: 15-20 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

Зимна пшеница

400 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели.

Момент на приложение: при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж); от „ранна восъчна зрялост” до „восъчна зрялост: меко тесто” (ВВСН 83-85).

Количество работен разтвор: 10-20 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

ЖП линии

1200 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели.

Момент на приложение: бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж).

Количество работен разтвор: 15 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

Карантинен срок

Слънчоглед, царевица – 30 дни

Зимна пшеница – 14 дни

Овощни градини, стърнища, свободни площи, лозя, ЖП линии - не се изисква.

Техника на приложение

Конвенционална наземна техника.