Přeskočit

Kodex chování skupiny Adama

Kodex chování skupiny Adama

ÚVOD

Adama je celosvětovou skupinou, která podniká ve více než 100 zemích světa, a to v náročném pracovním prostředí, jež je důsledkem mimo jiné rozdílů v kultuře, zvyklostech a právních systémech jednotlivých zemí. Na naše odvětví se zaměřuje neustálá pozornost celé řady zúčastněných organizací a obecné veřejnosti, přičemž se od nás očekávají ty nejvyšší standardy.

Kodex chování skupiny Adama je průvodcem týkajícím se norem chování, které se očekávají od všech našich zaměstnanců jakožto zástupců skupiny při jednání se státními orgány, dodavateli, zákazníky, konkurenty a se společenstvím, v němž svou činnost vykonáváme. Uvádí naše obchodní a společenské povinnosti a závazky v oblasti životního prostředí a jasně stanovuje standardy, které očekáváme od našich zaměstnanců a partnerů. Kodex chování nestanovuje nová pravidla chování, ale spíše formalizuje pravidla chování skupiny Adama, která jsou uznávaná a závazná.

Abychom tyto normy splňovali, musíme převzít všichni osobní odpovědnost za to, abychom se chovali eticky, zodpovědně a čestně a abychom rozuměli tomu, čeho se to týká a proč je to tolik důležité. Skupina Adama a její zaměstnanci by měli vždy usilovat o to, aby byl kodex chování zlepšován a prosazován.

OBECNÉ INFORMACE

Cíl

Kodex chování je navržen tak, aby stanovoval jasná a snadno proveditelná pravidla poskytující vodítko, pokud jde o chování, které se od nás očekává, a to zejména v náročných situacích nebo v případech, které jsou spojeny s obtížnými rozhodnutími.

Stav kodexu

Skupina Adama je pevně odhodlána realizovat své obchodní záležitosti bezúhonně a čestně, v plném souladu se všemi příslušnými právními a správními pravidly a předpisy („právní předpisy“). Kodex chování vychází ze zásad čestnosti, bezúhonnosti, důvěryhodnosti a odpovědnosti. Je navržen tak, aby se slučoval s ustanoveními právních předpisů, doplňoval je a přispíval k nim.

Kodex chování není náhradou ustanovení právních předpisů ani je nenahrazuje. V případě střetu mezi příslušnými ustanoveními právních předpisů a pokyny uvedenými v tomto kodexu musí být upřednostněna ustanovení právních předpisů.

Kodex chování není úplným a konečným výčtem všech etických a profesionálních požadavků, které se vztahují na skupinu Adama a její zaměstnance, a nepředstavuje náhradu za uplatnění přiměřeného úsudku a uvážení. Jestliže tento kodex neuvádí vhodnou odpověď na konkrétní otázku, je naší povinností posoudit činnost, kterou chceme provést, například podle následujících kritérií: (a) Je činnost legální? (b) Je vhodné tuto činnost provést? (c) Co si budou lidé v mém okolí myslet o činnosti, kterou jsem se rozhodl provést? Kromě kodexu chování má skupina Adama postupy a směrnice, které upravují konkrétní témata, a tyto postupy a směrnice jsou k dispozici všem zaměstnancům a jsou navrženy tak, aby podrobněji upravovaly obecné zásady popsané v tomto kodexu.

Uplatnění

Kodex chování se vztahuje na všechny naše zaměstnance po celém světě.

ZÁVAZEK SKUPINY VŮČI JEJÍM ZAMĚSTNANCŮM

Svobodná volba zaměstnání ve skupině Adama

Naši zaměstnanci mohou své zaměstnání ve skupině Adama svobodně ukončit, a to po poskytnutí přiměřeného oznámení na základě individuálních nebo kolektivních smluv a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Svoboda sdružování a právo na kolektivní smlouvy

Skupina Adama respektuje právo všech svých zaměstnanců na sdružování a zakládání odborů podle jejich vlastního výběru a právo kolektivně vyjednávat. Zástupci zaměstnanců nebudou na pracovišti diskriminováni kvůli výkonu role takovéhoto zástupce a budou mít možnost získat přístup k informacím pro výkon těchto rolí na pracovišti.

Spravedlivé podmínky zaměstnání

Skupina Adama zaměstnává své zaměstnance na základě kolektivních smluv, osobních smluv nebo jiných smluvních ujednání, v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů.

Skupina Adama nepoužívá nucenou ani povinnou práci nebo práci, která slouží k umořování dluhu, a neúčastní se jakékoli formy praktik vykořisťování, pokud jde o dětskou práci. V souladu s příslušnými právními předpisy může skupina Adama umožnit dětem ve věku 14 až 18 let, aby vykonávaly prázdninové brigády, odbornou praxi nebo stáž (nikoli však za nebezpečných podmínek nebo v noci), a to v souladu s místními příslušnými právními předpisy a pod dohledem nadřízeného.

Mzdy a platy, které skupina Adama vyplácí svým zaměstnancům, splňují alespoň místní právní normy a všem zaměstnancům budou poskytnuty písemné informace o podmínkách zaměstnání, pokud jde o mzdy.

Jakékoli srážky z mezd nestanovené místními právními předpisy nejsou bez výslovného souhlasu dotčené osoby povoleny. Pracovní doba je na každém pracovišti skupiny Adama v souladu s místními právními předpisy.

Povinnostem vůči našim zaměstnancům, které vyplývají z místních zaměstnaneckých nebo sociálněprávních a správních předpisů a vznikají na základě řádného pracovněprávního vztahu, nesmí bránit jakékoli využívání pracovníků najatých jen za účelem výkonu práce, subdodavatelské zajišťování, ujednání o práci z domova nebo programy učňovského vzdělávání.

Rovné příležitosti

Skupina Adama podporuje poskytování rovných příležitostí a má závazek zachovávat pracoviště, na němž se nevyskytuje diskriminace ani obtěžování. Ceníme si rozmanitosti a se svými zaměstnanci zacházíme poctivě, spravedlivě, s respektem a úctou. Při najímání, odměňování, přístupu ke školení, povyšování, ukončení pracovního poměru nebo odchodu do důchodu na jakémkoli základě není tolerována diskriminace, a to včetně diskriminace z důvodu pohlaví, rasy, sexuální orientace, náboženství, národnosti, věku, postižení, rodinného stavu, členství v odborech nebo politické příslušnosti.

Fyzické osoby najímáme a jejich mzdy stanovujeme podle objektivního uvážení, které zahrnuje zejména: osobní kvalifikaci, vzdělání, předchozí zaměstnání, vhodnost pro danou práci atd. Aby se předešlo zbytečným střetům zájmů na pracovišti, skupina Adama nedoporučuje zaměstnávání příbuzných osob ve stejném podniku nebo provozní jednotce a nebude zaměstnávat příbuzné osoby v pracovním prostředí, kdy je jedna z příbuzných osob nadřízeným osoby druhé.

Umožnění důstojných pracovních podmínek

Skupina Adama klade velký důraz na poskytování příjemného, podpůrného, bezpečného a spravedlivého pracovního prostředí. Nebudeme tolerovat žádné chování, které by mohlo představovat diskriminaci, útok, sexuální nebo jiné obtěžování, ústní nebo fyzické útoky (včetně vyhrožování těmito útoky), ponižování nebo jiné formy zastrašování našich zaměstnanců nebo jiných osob či subjektů, s nimiž jsou naši zaměstnanci při práci pro skupinu Adama v kontaktu. Toto chování budeme řešit provedením disciplinárních nebo jiných vhodných a dostupných opatření v souladu s místními právními předpisy, příslušnými smlouvami a tímto kodexem.

Ochrana soukromí

Skupina Adama si uvědomuje význam ochrany osobních údajů svých zaměstnanců

a jiných osob, jako např. zákazníků, zachází s nimi pečlivě a odpovídajícím způsobem je chrání. Skupina Adama má zavedeny postupy, které zajistí, abychom shromažďovali a používali osobní údaje ke konkrétním oprávněným účelům a abychom je mohli oprávněně zpracovávat a sdílet nejen místně, ale i celosvětově se svými dodavateli, prodejci apod., za podmínky vhodných bezpečnostních opatřeních. Zajišťujeme, aby byly osoby řádně informovány a aby mohly uplatnit svá práva s ohledem na své osobní údaje, a přísně chráníme důvěrnost a bezpečnost osobních údajů v souladu s právními předpisy.

Bezpečnost práce

Skupina Adama má závazek zajišťovat bezpečné pracovní prostředí a přísně dodržuje všechna související právní ustanovení, aby chránila zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Pro zajištění bezpečného pracovního prostředí provádíme ve všech zařízeních program bezpečnosti, a to podle povahy činnosti daného pracoviště.

Všichni naši zaměstnanci mají povinnost přísně dodržovat příslušná bezpečnostní pravidla a pokyny, jež jsou určeny pro zajištění dobrých podmínek a zdraví jich samotných i jejich spolupracovníků. To zahrnuje používání vhodného oblečení a ochranných pomůcek podle potřeby. Všechny osoby mají povinnost ihned podat hlášení příslušnému nadřízenému, pokud dojde k incidentu, možnému vzniku bezpečnostního incidentu nebo k odchýlení od bezpečnostních pokynů.

Odpovědnost nadřízeného

Skupina Adama vyžaduje, aby se její vedoucí pracovníci chovali vhodným způsobem a sloužili jako vzor pro své podřízené a aby tak bylo vytvářeno pracovní prostředí, které splňuje a podporuje vhodné chování. Povinností nadřízeného je zajistit, aby měli jeho podřízení vhodné zkušenosti a školení a aby během své práce získávali další znalosti potřebné pro výkon své pracovní pozice.

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ VŮČI SKUPINĚ

Ochrana majetku skupiny

Krádeže, vandalismus nebo nesprávné používání majetku skupiny mohou poškodit ziskovost skupiny a stav jejích aktiv. Každý má povinnost chránit veškerý majetek skupiny, její aktiva a zdroje a používat je jen pro účely podnikání skupiny Adama, a nikoli pro osobní prospěch.

Vedení záznamů a obchodních dokumentů

Dokumenty vytvořené v rámci běžného výkonu práce mohou obsahovat informace, které mají pro skupinu obchodní význam a mohou být důležité, pokud jde o právní řízení, která jsou vedena nebo mohou být vedena vůči skupině Adama nebo z její strany. Všichni máme povinnost zajišťovat, aby byly všechny záznamy, zprávy a účetnictví skupiny Adama vytvářeny a řádně uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a normami přijatými touto skupinou.

Proto mají všichni naši zaměstnanci povinnost zachovávat v přísné důvěrnosti veškeré dokumenty, které vytvářejí nebo které se dostanou do jejich držení během výkonu jejich práce nebo v souvislosti s jejich prací a které považují za důležité, ledaže by uchovávání těchto dokumentů bylo v rozporu s jinými směrnicemi nebo postupy skupiny Adama. V případě pochybností o významnosti daného dokumentu se může daná osoba obrátit na svého nadřízeného.

Dokumenty nelze měnit ani ničit, je-li tak činěno s úmyslem zabraňovat, znesnadňovat nebo ovlivňovat vyšetřování jakékoli záležitosti v působnosti kompetentního ministerstva či úřadu nebo v souvislosti či ve spojení s touto záležitostí.

Zabránění střetu zájmů

Chování jednotlivce, jehož cílem je upřednostňovat osobní výhody před zájmy skupiny (nebo které vytváří dojem, že má takový cíl), poškozuje ziskovost skupiny Adama, ale i naši dobrou pověst a zájmy, a může představovat porušení právních předpisů. Bez písemného souhlasu skupiny Adama nesmí naši zaměstnanci za odměnu ani bezplatně vykonávat práci pro třetí strany nebo jim poskytovat služby. Zaměstnanci mají dále přísný zákaz za odměnu nebo bezplatně vykonávat práci nebo poskytovat služby třetím stranám, které mají obchodní vztahy se skupinou Adama nebo které jsou jejími konkurenty; a/nebo mají zákaz vykonávat obchodní činnost jménem skupiny Adama se třetí stranou, kterou vlastní příbuzný zaměstnance, nebo se zaměstnavatelem či zaměstnancem, který je příbuzným zaměstnance.

Naši zaměstnanci dále nesmí přímo ani nepřímo přijímat jakékoli dárky od dodavatelů nebo třetích stran, s nimiž vykonáváme činnost (to neplatí pro formální dárky, které jsou obvykle poskytovány). Viz článek 4.6.

V případě obavy, že existuje nebo by mohl vzniknout takovýto střet zájmů, mají naši zaměstnanci povinnost upozornit na danou záležitost svého nadřízeného a/nebo právní oddělení.

Zajištění důvěrnosti a sdílení znalostí

Naši zaměstnanci budou zachovávat v důvěrnosti a budou chránit obchodní tajemství patřící skupině Adama a nebudou je využívat k jiným než podnikovým účelům. Veškeré informace týkající se podnikání skupiny Adama, včetně osobních údajů, které nejsou veřejně známé, se považují za důvěrné informace a všichni zaměstnanci jsou povinni je zachovávat v důvěrnosti.

Zveřejnění důvěrných informací jakékoli osobě, která není oprávněna je obdržet, včetně jiného zaměstnance skupiny Adama, a použití důvěrných informací pro jiný účel než ten, ke kterému byly poskytnuty, může způsobit skupině Adama významné škody. Naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat informace v důvěrnosti a chránit je, zpracovávat a používat jen v souladu s pokyny skupiny. Tato povinnost platí nejen během pracovního poměru, ale i po jeho skončení.

Skupina Adama současně provádí řádné postupy, které zajišťují bezpečný tok informací a přístup k nim a které dále zajišťují, aby naši zaměstnanci sdíleli informace na „bázi potřeby“, a to s cílem prosazovat a chránit podnikání společnosti.

Úplná a správná dokumentace k činnostem

Podle ustanovení právních předpisů má skupina Adama povinnost předkládat účetní závěrku, která správně zachycuje naše příjmy, výdaje, majetek a závazky. Naši zaměstnanci musí důkladně, úplně a správně zdokumentovat každý úkon, za jehož provedení odpovídají, a ponesou finanční důsledky, aby bylo zajištěno, že skupina Adama dodržuje ustanovení právních předpisů. Naše zprávy a dokumenty podávané nebo předkládané příslušným burzám cenných papírů, regulátorům nebo jiným poskytovatelům veřejných komunikačních služeb budou obsahovat správné, včasné a jasné údaje.

Politika obchodování zasvěcených osob

Cenné papíry skupiny Adama (akcie a dluhopisy) jsou obchodovány. Skupina Adama a její zaměstnanci mají povinnost dodržovat příslušné právní předpisy v oblasti obchodování s cennými papíry. Zaměstnancům se zakazuje obchodovat se zásadními neveřejnými informacemi nebo je jinak využívat ve svůj osobní prospěch nebo ve prospěch třetích stran. Zásadní informace jsou informace, které by v případě, že jsou známy veřejnosti, mohly ovlivnit cenu cenných papírů skupiny. Zásadní informace zahrnují mimo jiné informace o očekávaných finančních výsledcích, informace o zásadních jednáních, jichž je skupina Adama stranou, informace o očekávaném zisku nebo ztrátě atd.

Pokyny v tomto kodexu doplňují ustanovení uvedená v postupu, který se týká obchodování zasvěcených osob, podvodů s cennými papíry a manipulací s nimi, jenž společnost přijala jako součást programu dodržování vnitropodnikových předpisů v oblasti cenných papírů, a nepředstavují úplný seznam zákazů uložených právními předpisy v této věci.

ETICKÁ OBCHODNÍ PRAXE

Přiměřené jednání s úřady

Pro výkon naší činnosti potřebujeme různé registrace, licence a souhlasy různých orgánů v jednotlivých zemích. Skupina Adama má závazek realizovat potřebný kontakt s orgány na vysoké etické a profesionální úrovni, za současného dodržování příslušných ustanovení všech právních předpisů. Naši zaměstnanci nesmí používat nezákonné nebo nevhodné prostředky (včetně poskytování úplatků, dárků nebo jiných plateb či pobídek) s cílem prosazovat obchodní zájmy skupiny Adama.

Skupina Adama bude vyřizovat veškeré požadavky a žádosti úředních orgánů a v závislosti na svých zákonných právech bude poskytovat přesné a správné informace, pokud se to po ní požaduje. Není-li jasné, zda má společnost povinnost na požadavek reagovat, a existují-li rovněž pochybnosti, pokud jde o to, jak by mělo být na požadavek reagováno, zaměstnanec musí věc prodiskutovat se svým přímým nadřízeným a s právním oddělením.

Přiměřené jednání se zákazníky

Skupina Adama má závazek vyrábět a nabízet výrobky, které mají vysokou kvalitu a jejichž užívání je bezpečné. Uplatňujeme mezinárodní normy jakosti a pracovní metody, a to v souladu s organizovanými a jasnými postupy, abychom zajistili kvalitu našich výrobků. Pokud jde o procesy lokalizace a prevence, které mohou poškodit kvalitu našich výrobků, jsou naši zaměstnanci povinni vykonávat práci s náležitou péčí.

Udržujeme otevřené a trvalé vztahy se svými zákazníky a spotřebiteli našich výrobků, abychom zajistili spokojenost zákazníků s našimi výrobky a s úrovní jejich kvality. Pro prosazování bezpečnosti a efektivního používání našich výrobků přijímáme opatření v oblasti odpovědného dohledu.

Reklama, prodej a marketingové praktiky jsou vykonávány v souladu s příslušnými právními předpisy.

Skupina Adama si uvědomuje, že kvalita našich výrobků je ovlivňována (kromě jiných faktorů) kvalitou našich vztahů s dodavateli. Udržujeme tedy účinné, čestné a legální obchodní vztahy s našimi dodavateli, založené na jasných a organizovaných postupech.

Skupina Adama trvale zadává veřejné zakázky různým dodavatelům, aby dosahovala optimálních podmínek a cen a aby poskytla potenciálním dodavatelům příležitost získat podíl na našem podnikání. To nám pomáhá zajistit, aby měli dodavatelé závazek dodávat vysoce kvalitní služby za konkurenční ceny. Klademe důraz na vytváření a udržování vztahů s dodavateli, kteří přísně dodržují ustanovení právních předpisů, pokud jde o práva zaměstnanců, ale i o zdraví a bezpečnost, ochranu prostředí a další.

Přiměřené jednání s konkurenty

Skupina Adama si uvědomuje, že informace týkající se podnikání našich konkurentů mají vysokou cenu, a jedná tak, aby tyto informace získávala a používala výlučně zákonnými prostředky. Skupina Adama a její zaměstnanci se nebudou dopouštět jakéhokoli konání, které by mohlo přimět zaměstnance nebo jiné strany spojené s našimi konkurenty k poskytnutí informací ohledně podnikání konkurentů, a to způsobem, který vede k porušení dohody o zachování důvěrnosti či jiné povinnosti vůči konkurentům nebo poškozuje jejich majetek či práva.

Naši zaměstnanci budou dodržovat příslušné právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže. Nebudeme stranou ústních nebo písemných smluv a porozumění se stávajícími nebo potenciálními konkurenty, které nejsou v souladu s právními předpisy.

Pokyny v tomto kodexu doplňují ustanovení uvedená v postupu, který se týká dodržování antimonopolních předpisů a který společnost přijala, a nepředstavují úplný seznam zákazů uložených právními předpisy v této věci.

Nulová tolerance úplatkářství a korupce

Veškeré úkony se státními úředníky nebo jinými třetími stranami musí být v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními úmluvami a musí být realizovány s nejvyšší úrovní integrity. Skupina má nulovou toleranci, pokud jde o úplatkářství a/nebo korupci, a tudíž neposkytuje ani nenabízí, a to přímo ani prostřednictvím třetích stran, jakékoli nezákonné platby, pobídky nebo cenné předměty státním úředníkům nebo obchodním partnerům, aby ovlivnila konání nebo úřední rozhodnutí či získala nevhodnou výhodu.

Skupina Adama kontroluje uplatňování a prosazuje zásady nulové tolerance vůči úplatkářství a korupci u všech svých zaměstnanců a obchodních partnerů.

Pokyny v tomto kodexu doplňují ustanovení uvedená v programu dodržování předpisů v oblasti boje proti úplatkářství, který společnost přijala, a nepředstavují úplný seznam zákazů uložených právními předpisy v této věci.

Nabízení a poskytování dárků, služeb a zábavy

Dárky, služby a zábava jsou přijatelné jen jako vhodná a legální obchodní zdvořilost.

Skupina Adama bude poskytovat dárky, zábavu a neplacené služby jen tehdy, když panují takovéto obecné obchodní zvyklosti a když k tomu nedochází v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Naši zaměstnanci mohou přijímat dárky, zábavu nebo osobní výhody jen tehdy, když to nemůže nevhodně ovlivnit obchodní rozhodnutí.

Pro účely obcházení těchto přísných pravidel chování nelze využívat třetí strany.

Lobbování

Skupina Adama se může příležitostně zapojovat na politického lobbování, a to za účelem případného prosazování našich cílů a zlepšování společenství, v nichž žijeme a pracujeme. Všechny tyto činnosti budou vykonávány v souladu s místními právními předpisy a za zachování integrity.

Příspěvky politickým stranám

Veškeré příspěvky politickým stranám realizované skupinou Adama musí splňovat všechny příslušné místní právní předpisy a musí je schválit vedení skupiny.

Testování na zvířatech

Skupina Adama bude používat studie na zvířatech jen tehdy, když je to zapotřebí pro splnění požadavků příslušného regulačního orgánu za účelem schválení registrace výrobku nebo když není k dispozici jiná alternativní studie, která by byla vhodná či odpovídající.

Pro provádění těchto studií vybíráme dodavatele podle nejvyšších standardů a za dodržení veškeré příslušné legislativy, pokud jde o životní podmínky zvířat, a očekáváme od nich, že budou dodržovat všechny příslušné právní předpisy a etické normy. Skupina Adama sleduje poskytování těchto služeb, aby zajistila, že jsou tyto nejvyšší standardy dodržovány.

ZÁVAZEK VŮČI SPOLEČENSTVÍ

Skupina Adama je důsledně zavázána ke zlepšování a pokroku v rámci společenství, v němž vykonáváme svou činnost. Poskytujeme dary společenským organizacím a provozujeme programy na podporu prohlubování vzdělávání. Činnost společnosti ve prospěch společenství je doplněna zapojením našich zaměstnanců. Naše činnosti zahrnují naše hodnoty v oblasti prosazování společenské a korporátní odpovědnosti, výjimečnosti v odvětví a vzdělávání, citlivosti a zapojení do místních společenství, v nichž působíme. Jsme připraveni naslouchat obavám místních společenství a pokud možno na ně konstruktivně reagovat.

OCHRANA PROSTŘEDÍ

Skupina Adama si hluboce uvědomuje význam ochrany prostředí a věnuje značné zdroje, ale i úsilí a pozornost tomu, aby trvale zlepšovala bezpečnost našich zařízení a chránila prostředí.

Skupina Adama má závazek jednat v souladu s ustanoveními právních předpisů, norem a licencí, které se na ni v dané době vztahují, pokud jde o bezpečnost a ochranu prostředí. Naši zaměstnanci jsou tedy podporováni v tom, aby řádně zvážili všechny úkony, které provádějí a které mohou mít dopad na prostředí. Skupina Adama usiluje o to, aby byli obchodní partneři plně seznámeni s požadavky na zajištění bezpečné manipulace s našimi výrobky a jejich odpovědného používání a likvidace a s požadavky na poskytování informací a školení po celou dobu životního cyklu příslušných výrobků.

ODPOVĚDNOST ZA ŘÁDNÉ CHOVÁNÍ

Odpovědnost zaměstnanců a upozornění na podezření

Kodex chování představuje soubor pokynů, které se vztahují na společnost i na její zaměstnance. Skupina Adama vyžaduje, aby si všechny osoby, které se tímto kodexem řídí, pokyny prostudovaly a aby tato ustanovení dodržovaly.

Očekáváme, že se naši zaměstnanci ozvou, pokud jsou si vědomi nebo mají podezření, že někdo nedodržuje tento kodex chování, a že budou pomáhat prosazovat správné chování a zlepšovat vnitřní postupy. Naše zaměstnance podporujeme v tom, aby nás informovali o jakékoli obavě z porušení ustanovení právních předpisů a/nebo postupů skupiny Adama a/nebo tohoto kodexu, a to v souladu s postupem skupiny Adama pro interní oznamování a vyšetřování nesprávného chování. Obvyklými postupy oznamování jsou oznámení (a) přímému nadřízenému, nebo (b) členovi vyššího vedení skupiny Adama, (c) GLC a/nebo členovi právního týmu a týmu pro dodržování právních předpisů nebo (d) místnímu zástupci pro lidské zdroje nebo obchodnímu partnerovi v oblasti lidských zdrojů.

Lze využít také následující kontaktní údaje:

Telefonní číslo: +972-73-232-1923

E-mailová adresa: cod.ethi@adama.com

Skupina Adama rovněž provozuje službu pro podávání těchto upozornění (tzv. Speak Up Service), která má podobu důvěrné telefonní linky umožňující komukoli podat hlášení pomocí nezávislé služby provozované třetí stranou a která je dostupná ve všech jazycích používaných ve skupině Adama. Podrobné informace získáte na Adama.Net.

Všichni naši zaměstnanci mají povinnost spolupracovat, pokud jde o interní vyšetřování týkající se nesprávného chování.

Odpovědnost společnosti

Skupina Adama klade maximální důraz na sledování správného chování a na provádění pokynů uvedených v tomto kodexu.

Skupina Adama bude řešit veškeré stížnosti ohledně nesprávného chování, předložené v dobré víře, a případně provede vyšetřování, aby zjistila, zda k porušení skutečně došlo. V případě zjištění porušení bude provedeno vhodné disciplinární opatření.

Hlavní odpovědnost a pravomoc, pokud jde o provádění ustanovení kodexu chování, nese hlavní právní poradce skupiny (General Legal Counsel, GLC). Skupina Adama poskytne právnímu poradci veškeré potřebné zdroje, aby mu umožnila dohlížet na převzetí a provádění ustanovení kodexu chování.

Skupina Adama provede všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že nebudou jakýmkoli způsobem poškozeny osoby, které v dobré víře upozornily na nesprávné chování, s cílem zajistit, že budou lidé moci volně podávat upozornění na nesprávné chování bez obavy z obtěžování v důsledku toho, že toto oznámení provedli.

Směrnice a koutek pro dodržování předpisů („Compliance Corner“)

Další informace a přístup ke konkrétním vnitřním směrnicím skupiny Adama, na které se odkazuje v tomto kodexu chování, lze získat na Adama.Net.

OSVOBOZENÍ OD POVINNOSTÍ A ZMĚNY KODEXU

Případné osvobození od povinností (včetně odvozeného osvobození) plynoucích z ustanovení tohoto kodexu, pokud jde o ředitele nebo členy vedení skupiny Adama, může udělit jen představenstvo skupiny Adama nebo její výbory a musí o něm být ihned informováni akcionáři.

Změny tohoto kodexu musí schválit představenstvo společnosti a budou zveřejněny.