Přeskočit

Podmínky používání webových stránek

Verze 1/ poslední změna 1.4. 2014

Kdo jsme

Tato webová stránka (včetně podstránek a textů, obrázků, videí, softwaru, výrobků, služeb, nástrojů a informací obsažených na prezentované webové stránce společně nazývané jako „Stránka“) je provozována společností Adama Agricultural Solutions Ltd (ADAMA) a jejími pobočkami (ADAMA Group) nebo „my“ nebo „nás“)).

Více informací viz náš kontaktní formulář.

Co tyto podmínky zahrnují

Některé z našich webových stránek mohou být určeny pouze pro speciální oblasti nebo specifické výrobky. Zatímco obsah těchto stránek se může lišit, tyto podmínky použití („Podmínky“) platí obecně pro veškeré naše webové stránky.

Tyto Podmínky se spolu s našimi zásadami pro ochranu osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“)vztahují na jakékoliv použití Stránky. Návštěvníci Stránky („Uživatel“ nebo „vy“) mohou používat tuto Stránku pouze v případě, že souhlasí s obecnými Podmínkami a přečetli si Zásady ochrany osobních údajů a souhlasí s nimi. Jakékoliv další použití této Stránky nebo její části znamená, že jste si přečetli Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů, rozumíte jim a souhlasíte, že se budete řídit všemi částmi těchto Podmínek.

Tato Stránka je provozována „jako taková“, „jako dostupná“ a není zárukou ani vyjádřením žádného druhu (výslovného či předpokládaného) ani zárukou v plném povoleném rozsahu příslušného zákona.

Aktualizace

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení tyto Podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Budou-li tyto Podmínky změněny, bude úprava vyvěšena na této Stránce. Také budeme aktualizovat „Poslední datum aktualizace“ v horní části těchto Podmínek. Doporučujeme vám tyto Podmínky často sledovat, abyste byli informováni o možných změnách. Budete-li pokračovat v přístupu na naši Stránku či v jejím využívání po vyvěšení těchto Podmínek, znamená to, že souhlasíte, že se těmito upravenými Podmínkami budete řídit. Jestliže pro vás nejsou upravené Podmínky přijatelné, je vaším jediným východiskem přestat tuto Stránku používat.

Uživatelé s uživatelským jménem a heslem budou upozorněni na změny podmínek vztahujících se na přihlášení se tak, že se nebudou schopni přihlásit, pokud nebudou souhlasit a/nebo nepřijmou nové podmínky.

Uživatelský obsah, transakce, uživatelské jméno a heslo

Uživatelský obsah

Jestliže vám tato Stránka umožňuje zde vyvěsit či přidat komentáře nebo jiný obsah, vztahují se na vaše použití následující Podmínky a tímto s nimi souhlasíte. Jste si vědomi toho, že veškeré informace, obsah, text, data, vzkazy či jiné materiály vyvěšené na stránce nebo odeslané soukromě („Uživatelský obsah“) spadají do zodpovědnosti osoby, od níž Uživatelský obsah pochází. Jste zodpovědní za veškerý Uživatelský obsah, který vyvěsíte, odešlete nebo jinak zpřístupníte na této Stránce či jiným osobám. Berete na vědomí a souhlasíte, že musíte zhodnotit a nést veškerá rizika spojená s použitím Uživatelského obsahu, přičemž důvěřujete přesnosti či úplnosti Uživatelského obsahu. Uživatelský obsah nekontrolujeme a žádnou formou za něj nezodpovídáme, stejně tak jako ale nejen za jakékoliv chyby či vynechání, ztráty či poškození, které jsou výsledkem používání Uživatelského obsahu. Protože nemůžeme sledovat každou komunikaci ani informace a nejsme zodpovědní za obsah jakéhokoliv Uživatelského obsahu, vyhrazujeme si dle libosti právo smazat či upravit Uživatelský obsah, který považujeme za nelegální, urážlivý, hanlivý, poškozující práva jakékoliv třetí strany či jinak nepřijatelný.

Neuvedete-li jinak, není Uživatelský obsah považován za důvěrný či soukromý. Tímto nám udělujete, nebo se zaručujete, že nám majitel Uživatelského obsahu udělil, celosvětové, nepřetržité, neodvolatelné, nevýhradní, bezplatné právo na užití, prodej, reprodukci, zveřejnění, vytvoření odvozených děl, vystavení, distribuci a předání vašeho Uživatelského obsahu v jakékoliv formě známé nyní či vytvořené později v plném rozsahu, v plném rozsahu práv, který může v tomto Uživatelském obsahu existovat, a za jakýmkoliv účelem, a souhlasíte se zveřejněním jména majitele v souvislosti s výše uvedeným.

Transakce prostřednictvím Stránky

U každé části Stránky, která umožňuje umístění objednávek či jinak uskutečněné transakce s námi, mohou u této transakce platit dodatečné podmínky a pokud ano, budou tyto dodatečné podmínky vyvěšeny na příslušné stránce. Tyto dodatečné podmínky nemají vliv na tyto Podmínky. Spojené státy americké a jiné vlády regulují import a export výrobků a informací. Souhlasíte, že se v rámci těchto zákonů, které se vztahují na vás nebo transakci, kterou chcete provést, budete řídit všemi těmito importními a exportními zákony a nařízeními a že nebude dovážet, vyvážet či znovu vyvážet výrobky ani služby zakoupené či prodané prostřednictvím této Stránky do zakázaných zemí či zakázaným osobám, na něž se vztahují tyto importní a exportní kontrolní zákony. Vstoupíte-li s námi do určité transakce přes tuto Stránku, dáváte nám tímto najevo, že nejste v zemi, kde je tento import/export zakázán, ani nejste osobou či jednotkou, která má tento import/export zakázán. Co se týče importu, exportu a opětovnému exportu jste zodpovědní za soulad s těmito zákony dle místní jurisdikce.

Uživatelská jména a hesla

Jestliže vám Stránka umožňuje přijmout či používat uživatelské jméno a heslo za účelem zpřístupnění obsahu této Stránky, souhlasíte, že budete Stránku využívat výhradně pro zákonné účely. Registrací uživatelského jména souhlasíte, že (i) budete o sobě používat pouze přesné a pravdivé informace a nebudete napodobovat jinou osobu, ani nepřijmete falešnou identitu, (ii) nás okamžitě upozorníte na jakékoliv neoprávněné použití vašeho hesla, uživatelského jména či Stránky, (iii) nebudete prozrazovat své uživatelské jméno a heslo žádné další osobě ani ho s ní sdílet. Souhlasíte, že přijímáte plnou zodpovědnost za veškerá rizika související s použitím Stránky vámi či jinou osobou používající vaše uživatelské jméno a heslo.

Obsah třetích stran, odkazy na jiné stránky

Neneseme žádnou zodpovědnost za obsah jakékoliv třetí strany, který může být přístupný prostřednictvím naší Stránky, a stejně tak nejsme zodpovědní za obsah spojený s touto Stránkou nebo na něž jsou zde odkazy. U takového obsahu nevyjadřujeme svůj názor, doporučení či podporu a neneseme za něj žádnou zodpovědnost. U odkazů na třetí strany souhlasíte s použitím těchto stránek na své vlastní riziko. Doporučujeme si přečíst pravidla těchto stránek a prověřit, jak mohou tyto stránky zpracovávat vaše osobní data.

Upozornění a stažení

Prosím, použijte náš kontaktní formulář (odkaz na Kontaktní formulář) pro veškerá upozornění všech údajných porušení pravidel.

Na veškerá upozornění, která nejsou v souladu s postupy uvedenými v těchto Podmínkách, nebude brán zřetel. Veškerá upozornění o údajném narušení budeme zpracovávat a prošetřovat a podnikneme příslušná opatření v souladu s platnými zákony. Po obdržení upozornění odstraníme materiál nebo zamezíme přístup k jakémukoliv materiálu, který bude shledán poškozujícím nebo bude shledán předmětem poškozující činnosti, a odstraníme nebo znemožníme přístup jakémukoliv odkazu či propojení na tento materiál nebo činnosti, která byla shledána poškozující.

Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno takovým způsobem, který vás poškozuje, prosíme o poskytnutí následujících informací:

  •  fyzický či elektronický podpis osoby pověřené jednat jménem majitele intelektuálního vlastnického práva, o němž se domníváte, že bylo poškozeno
  •  popis díla chráněného autorským právem, které bylo podle vás porušeno
  •  popis místa, na němž se na Stránce nachází dílo, které bylo poškozeno
  •  vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu a sdělení dalších informací vyžadovaných ke kontaktování vaší osoby
  •  vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není schváleno majitelem práva na intelektuální vlastnictví či zákonem
  •  vaše prohlášení, že informace ve vašem upozornění jsou přesné a že jste majitelem práva na intelektuální vlastnictví nebo osobou pověřenou jednat jménem majitele výhradního práva, které bylo údajně poškozeno

 

Práva intelektuálního vlastnictví

Berete na vědomí, že Stránka a její části jsou chráněny autorským právem, obchodí značkou, zákony proti nekalé konkurenci a jinými zákony, není-li uvedeno jinak, a nelze je používat bez předchozího písemného souhlasu jinak, než je uvedeno v těchto Podmínkách. Berete na vědomí, že majiteli jakéhokoliv a veškerého intelektuálního vlastnictví (včetně autorských práv) na této Stránce a ve všech jejích částech jsme my nebo původní tvůrce. Za předpokladu, že je to v souladu s těmito Podmínkami, můžete otevřít, stáhnout či využívat materiály na této Stránce pro vaše vlastní nekomerční využití. Nemáte na tuto Stránku žádná práva ani na jiný materiál jakékoliv povahy zveřejněný na této Stránce. Není dovoleno zahrnovat tuto Stránku do jiných webových stránek, ani ji kopírovat, prezentovat, udělovat souhlas, publikovat, stahovat, nahrávat, posílat nebo ji zpřístupňovat žádným způsobem bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Obchodní značka, ochranná známka nebo loga („Obchodní značka“) použitá a vyvěšená na této stránce jsou registrovanými a neregistrovanými Obchodními značkami společnosti ADAMA a jiných. Není-li uvedeno jinak, nic na této stránce neuděluje povolení či právo používat Obchodní značku bez našeho písemného souhlasu. Kromě případů, které jsou výslovně uvedeny na této Stránce, nelze jméno společnosti ADAMA ani jakákoliv její loga používat bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Důvěrné informace a informace chráněné patentem

Naším cílem je poskytovat široký veřejný přístup k informacím o našich výrobcích a službách. Zároveň však není naším záměrem vzdát se jakéhokoliv intelektuálního vlastnictví či jiných práv, které může být současní informací na této Stránce. Uplatňujeme politiku a postupy, které jsou navrženy tak, aby zabránili této Stránce odhalit informace, které považujeme za důvěrné či chráněné patentem. Nicméně získáte-li kdykoliv z této Stránky důvěrné informace či informace chráněné patentem, souhlasíte, že nepoužijete, ani neodhalíte žádné jiné osobě informace, které získáte z této Stránky, a zničíte jakékoliv kopie informací v jakékoliv formě, které vlastníte.

Zřeknutí se záruky a odpovědnosti

Vyvíjíme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že informace poskytnuté na této Stránce, jsou přesné a aktuální. Nicméně, takovéto informace mohou obsahovat nepřesnosti či typografické chyby nebo mohou být neaktuální. Vyhrazujeme si právo odstranit, změnit, opravit nebo upravit tuto Stránku a veškeré její části a ukončit váš účet (máte-li nějaký) a vaše používání této Stránky z jakéhokoliv důvodu a kdykoliv bez předchozího upozornění, bez specifického upozornění na jakoukoliv takovou změnu a bez odstranění zastaralých informací nebo jejich označení tímto pojmem.

Některá prohlášení na této Stránce jsou „perspektivní prohlášení“ jako např. prohlášení týkající se zamýšlených finančních výsledků, současného a budoucího působení produktů, regulačních souhlasů, obchodních a finančních plánů či jiných nehistorických faktů. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních a současně dostupných informacích. Náš výkon a výsledky se však od těchto předem stanovených perspektivních prohlášení zde popsaných a navržených mohou lišit. Faktory, které mohou způsobit tyto rozdíly nebo k nim přispět jsou mimo jiné: konkurence, nepředvídatelné události související s ochranou intelektuálního vlastnictví, ochranné postupy a veřejné přijetí biotechnologie a jiných technologických výrobků, úspěšný výzkum a vývoj, soudní spory, vývoj spojený se zahraničními operacemi, nákup majetku, komoditní ceny, nařízení, naše schopnost získat financování a platby za naše produkty, počasí, přírodní katastrofy a nehody a jiná rizika či faktory. Těmto perspektivním prohlášením, která jsou platná pouze k datu jejich umístění na tuto Stránku, nelze přikládat větší význam. Odmítáme jakýkoli současný záměr či závazek aktualizovat tato perspektivní prohlášení či jiné faktory, které mohou ovlivnit skutečné výsledky.  

Souhlasíte, že využíváte tuto Stránku na své vlastní nebezpečí a že je vám poskytována „jako takový“ a „dostupný“ základ. Nepřebíráme a neposkytujeme žádnou záruku, vyslovenou či naznačenou či v souladu s jakoukoliv zákonnou teorií, o kompletnosti či přesnosti informací na této Stránce nebo jejího možného využití, dostunosti této Stránky, její funkčnosti, obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a nepoškození a/nebo za Stránku a její infrastrukturu, na které běží bez virů a jiného škodlivého softwaru.

Ani my, ani žádná ze skupin či poboček společnosti, ani žádná jiná strana, která se podílí na vytváření, produkci a doručení této Stránky k vám není zodpovědná podle žádné zákonné teorie za jakékoliv poškození (včetně přímého, náhodného, následného, nepřímého či trestných a speciálních škod) související s vaším použitím této Stránky nebo spoléháním na informace či materiály zde získané či za jakékoliv jiné odkazy na propojené webové stránky, váš přístup či neschopnost přístupu na tuto Stránku nebo jakékoliv chyby či vynechání z obsahu této Stránky.

Některé jurisdikce neumožňují vynechání určitých odpovědností či předpokládaných záruk, takže výše uvedené výjimky se nemusejí na vás vztahovat.

Odškodnění

Souhlasíte, že budete hájit, pojistíte a budete chránit nás, společnosti naší skupiny a pobočky či jakoukoliv třetí stranu, která se podílí na vytváření, produkci či dodání této Stránky před veškerým poškozením, reklamacemi a výdaji včetně odpovídajících advokátních poplatků, které by mohly vzniknout díky vašemu nesprávnému využití této Stránky či jakékoliv informace poskytnuté na této Stránce nebo z ní získané nebo s vaším převodem Uživatelského obsahu (definice viz výše) na Stránce.

Místní zákony a nařízení

Netvrdíme, negarantujeme ani nezaručujeme, že materiály na této Stránce jsou příslušné či vhodné pro použití ve všech zemích po celém světě, kde si je možné Stránku prohlédnout. Přístup k této Stránce ze zemí, kde je její obsah nelegální, je zakázán. Nebude-li část těchto Podmínek uplatnitelná v zemi, kde je Stránka prohlížena, v souladu s místními zákony, jsou tyto podmínky z těchto Podmínek vyjmuty a v platnosti zůstává zbytek Podmínek. Prohlížení těchto stránek v zemích, jsou-li takové, kde je tento obsah nelegální, je přísně zakázáno.

Překlady

Jakékoliv překlady těchto podmínek do místního jazyka jsou pouze pro vaši potřebu a anglická verze podmínek je jedinou platnou verzí, kterou se výhradně řídí právní vztahy a podmínky použití mezi vámi a společností ADAMA. V případě jakýchkoliv neshod je platná anglická verze.