Přeskočit

Globální zásady ochrany osobních údajů

  1. Náš závazek 

Společnost Adama se zavázala k mezinárodnímu dodržování zákonů o ochraně osobních údajů a uznává důležitost ochrany informací o svých zaměstnancích a dalších osobách, jako jsou naši zákazníci, a pečlivě s nimi nakládá a chrání je.

  1. Cíl těchto zásad

Toto je stručné shrnutí zásad ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici v sekci Compliance & Ethics na webu Adama.net.

Společnost Adama má postupy, které zajistí, abychom shromažďovali a používali osobní údaje pro konkrétní legitimní účely a mohli je zákonně zpracovávat a sdílet s prodejci, dodavateli a dalšími subjekty i na mezinárodní úrovni, za předpokladu dodržení příslušných bezpečnostních opatření.

  1. Na koho se tyto zásady vztahují

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí celosvětově a vycházejí ze základních zásad ochrany údajů. Zajištění ochrany osobních údajů je základem důvěryhodných obchodních vztahů a dobré pověsti společnosti Adama jako vyhledávaného zaměstnavatele.

  1. Co je to ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů představuje prostředek ochrany práv jednotlivců na soukromí. Ochrana osobních údajů je procesem ochrany osobních údajů před poškozením, ohrožením nebo ztrátou. Význam ochrany osobních údajů roste spolu s tím, jak narůstá množství vytvářených a uchovávaných údajů.

  1. Klíčové definice

Evropská komise stanovila plány reforem ochrany osobních údajů v celé Evropské unii, které mají za cíl připravit Evropu na požadavky digitálního věku. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (EU) 2016/679 vstoupilo v platnost 25. května 2018, jedná se o nařízení unijního práva o ochraně osobních údajů a soukromí všech osob v Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP). Upravuje také přenos osobních údajů mimo oblast EU a EHP. Nařízení GDPR má zejména občanům a rezidentům kontrolu nad jejich osobními údaji a zjednodušit regulační prostředí pro mezinárodní podnikání sjednocením předpisů platných v EU.

Nařízení GDPR je rovněž zásadním krokem k posílení základních práv jednotlivců v digitálním věku a k usnadnění podnikání tím, že vyjasňuje pravidla pro podniky a veřejné orgány.

Co jsou osobní údaje ve smyslu nařízení GDPR?

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace související s identifikovatelnou fyzickou osobou neboli subjektem údajů (například informace týkající se zaměstnance, spotřebitele, návštěvníka webových stránek nebo zaměstnanců zákazníka či dodavatele); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Příklady údajů, které mohou umožnit tento druh identifikace, zahrnují mimo jiné adresy, e-maily, telefonní čísla, zákaznická čísla nebo jiné identifikátory, datum narození, DIČ nebo číslo zdravotního pojištění, čísla mobilních telefonů a jakoukoli kompilaci nebo úpravu těchto informací vytvořenou společností ADAMA v průběhu obchodních vztahů se zákazníky, prodejci nebo dodavateli, pokud se tyto informace týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby. Tento pojem je velmi široce definován a může zahrnovat i pouhý obraz z kamerového systému, názor nebo IP adresu.

 

Zvláštní kategorie údajů (citlivé údaje) označují osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

  1. Naše závazky

Aby se minimalizovalo zpracování osobních údajů, zaměstnanci mají zakázáno ukládat citlivé osobní údaje do žádného zařízení společnosti Adama. To znamená, že pokaždé, když obdržíte nebo uložíte informace obsahující údaje o ochraně osobních údajů, musíte si položit otázku, zda je společnost Adama oprávněna tyto údaje zpracovávat.

Pokud naleznete nebo obdržíte informace, u nichž je zřejmé, že by je společnost Adama neměla uchovávat, je třeba je vymazat.

Není dovoleno ukládat žádné informace, které nesouvisejí s obchodní činností.

Pokud naleznete osobní údaje na sdíleném místě nebo pokud máte pochybnosti, obraťte se na vedoucího pracovníka pro ochranu osobních údajů na adrese privacy.officer@adama.com.

Abychom zůstali v souladu s předpisy, bude součástí každého projektu posouzení ochrany osobních údajů, které zajistí, že společnost Adama nebude zpracovávat více osobních údajů, než je nutné, a že nebude uchovávat údaje déle, než je nutné.

Pokud máte podezření na porušení ochrany osobních údajů, při kterém došlo ke ztrátě nebo odhalení osobních údajů, nebo pokud máte jakékoli dotazy či obavy, obraťte se na vedoucího pracovníka pro ochranu osobních údajů.

  1. Vymahatelnost zásad

Uvedené zásady bude společnost Adama přísně uplatňovat. V případě jejich porušení bude uplatněno příslušné disciplinární opatření, včetně případného ukončení pracovního poměru, pokud k tomu bude řádný důvod, nebo právních sankcí.