Preskočiť

Etický kódex ADAMA

ADAMA Agricultural Solutions [1] je globálna spoločnosť, ktorá podniká vo viac ako 100 krajinách po celom svete, v meniacom sa pracovnom prostredí odvodenom okrem iného z rozdielov v kultúre, zvykoch a právnom systéme každej krajiny. Spoločnosť kladie veľký dôraz na prijatie Etického kódexu, ktorý bude viesť všetkých funkcionárov, manažérov a zamestnancov Spoločnosti [2] k pravidlám správania, ktoré sa od nich ako zástupcov Spoločnosti vyžadujú pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, dodávateľmi, spotrebiteľmi, konkurenciou a komunitou, v rámci ktorej Spoločnosť vykonáva svoju činnosť, vrátane seba navzájom. Etický kódex nestanovuje nové pravidlá správania, formalizuje prijaté a zaužívané pravidlá správania Spoločnosti. Spoločnosť a jej zamestnanci sa musia vždy snažiť zlepšovať a podporovať Kódex správania, ktorý sa na nich vzťahuje.

Ak chcete zobraziť celý Kódex správania, stiahnite si ho z pravej strany tejto stránky.

[1] V tomto kódexe pojem „ADAMA“ alebo „spoločnosť“ znamená spoločnosť ADAMA Agricultural Solutions Ltd., vrátane každej dcérskej spoločnosti, ktorú vlastní, priamo alebo nepriamo

[2] V tomto Kódexe pojem „Zamestnanec“ znamená zamestnanca ADAMA vrátane vedúceho funkcie Spoločnosti a poskytovateľa služieb Spoločnosti (manažérske služby, poradenské služby atď.)