Preskočiť
Insekticíd

STRIKE 1.5 G

VÍŤAZNÝ ÚDER PROTI PÔDNYM ŠKODCOM

Strike

Granulovaný insekticídny prípravok pre pôdnu aplikáciu, určený na ochranu kukurice a kukurice cukrovej proti kukuričiarovi koreňovému a larvám kováčikov t. j. drôtovcom. Minoritnú registráciu môžete využiť  v cibuli, cesnaku, repe cukrovej, rajčiaku, šaláte a listovej zelenine, lesných škôlkach, sadeniciach okrasných a lesných drevín, ako aj pri ochrane odrezkov a vrúbľov.

Všeobecné informácie

Výhody použitia:        

  • Rýchly nástup účinku
  • Najvyššia kvalita od originálneho výrobca
  • Dlhodobé reziduálne (repelentné) pôsobenie
  • V oblasti koreňov vytvára ochrannú zónu
  • Široká registrácia v mnohých plodinách

Pôsobenie prípravku

Prípravok STRIKE 1.5 G obsahuje účinnú látku  tefluthrin, ktorá patrí medzi syntetické pyretroidy). Hmyz usmrcuje ako dýchací, dotykový a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanále v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos elektrických impulzov v nervovej bunke.

Prípravok má rýchly účinok, pôsobí aj cez vzdušnú zložku pôdy a má silný reziduálny účinok (repelentný)  proti pôdnym škodcom. Tefluthrin nie je mobilný v rastline a v pôde.

STRIKE 1.5 G zvyšuje spoľahlivosť účinku insekticídnych moridiel na pozemkoch so silným výskytom kukuričiara koreňového - obzvlášť v monokultúrach kukurice.

Odporučenie pre aplikáciu

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

 

OD

kukurica, kukurica cukrová

kukuričiar koreňový

12 - 15 kg

AT

kukurica, kukurica cukrová

drôtovce

12 kg

AT

Menej významné použitia

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

OD

cibuľa

drôtovce

10 kg

AT

 

chrúst obyčajný, pôdni škodcovia

7 – 10 kg

AT

cesnak

chrúst obyčajný, pôdni škodcovia

7 – 10 kg

AT

repa cukrová

chrúst obyčajný

7 – 10 kg

AT

rajčiak

chrúst obyčajný,

pôdni škodcovia

7 – 10 kg

AT

šalát, podobná

listová zelenina

chrúst obyčajný, pôdni škodcovia

7 – 10 kg

AT

lesné škôlky, sadenice okrasných a lesných drevín, odrezky a vrúble (pred výsadbou)

chrúst obyčajný, pôdni škodcovia

15 – 20 kg

AT

V prípade menej významných použití pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!     

Dávkovač prípravku je potrebné pred použitím nakalibrovať a skontrolovať dodržanie nastavenej dávky. Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1x.     

Balenie: 20 kg                                                    

Upozornenie

Fytotoxicita resp. odrodová citlivosť kukurice nebola zaznamenaná.

V prípade menej významných použití pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!  

Upozornenie
Neodporúčame žiadne tank-mix kombinácie prípravku STRIKE 1.5 G s inými prípravkami. V prípade, že dôjde k predčasnému zaoraniu plodiny, výsadba/vysievanie náhradnej plodiny je možné s odstupom minimálne 120 dní od ošetrenia.                                                          

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

kukurica, kukurica cukrová

Pokyny pre aplikáciu
Prípravok aplikujte v suchej forme do radu súčasne so sejbou kukurice, so zapracovaním do pôdy.
Na ochranu kukurice proti kukuričiarovi koreňovému aplikujte nižšiu dávku v prípade slabšieho výskytu škodcu, resp. vyššiu dávku v prípade silnejšieho výskytu škodcu.

Dávka prípravku proti kukuričiarovi koreňovému je 12 - 15 kg/ha (čo zodpovedá 90 – 112,5 g prípravku na 100 m radu pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm).

Dávka prípravku proti drôtovcom je 12 kg/ha (čo zodpovedá 90 g prípravku na 100 m radu pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm).

Cukrová repa, cibuľa, cesnak, šalát, listová zelenina, lesné škôlky, sadenice okrasných a lesných drevín, odrezky a vrúble

Prípravok aplikujte v suchej forme do radu súčasne so sejbou so zapracovaním do pôdy.

Rajčiak

Prípravok aplikujte v suchej forme do radu súčasne so sejbou, alebo s výsadbou do maximálne rastovej fázy rajčiaka - BBCH 12.