Preskočiť
Herbicíd

AGIL 100 EC

NAJRÝCHLEJŠIE PÔSOBIACI GRAMINICÍD.

agil

Herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • výborný účinok proti jednoročným aj trvácim trávovitým burinám
  • nízke aplikačné dávky
  • veľmi priaznivý pomer ceny a účinku prípravku
  • najrýchlejší účinok medzi graminicídmi
  • dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok
  • účinok nie je ovplyvnený druhom a vlhkosťou pôdy

Pôsobenie prípravku

AGIL100 EC sa rýchlo vstrebáva cez listy tráv a systémovo rozvádza do stoniek, koreňov a odnoží. Buriny zasiahnuté prípravkom už dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj. Agil 100 EC obsahuje zmáčadlo.

Spektrum účinku

Jednoročné trávovité buriny: Bary, cirok alepský (zo semien), cirok dvojfarebný, cirok siaty, ježatka, jačmeň, lipnica, mätonoh, metlička obyčajná, ovos, psiarka roľná, prstovka krvavá, proso, stoklas.

Trváce trávovité buriny: Cirok alepský, pýr obyčajný, psinček výbežkatý, prstnatec obyčajný, smlz kroviskový.Pri postupnom vzchádzaní výmrvu, ku ktorému dochádza vplyvom suchého počasia alebo pri minimalizačných technológiách, je vhodná DA prípravku. V tomto prípade odporúčame v prvej dávke aplikovať 0,35 l/ha v čase, keď má výmrv 3 listy a druhú aplikáciu v rovnakej dávke po vzídení ďalšej vlny výmrvu, ku ktorému dochádza v závislosti od vlhkosti, spravidla 2 až 3 týždnepo prvej aplikácii.

Dávka: 0,4 - 3 l/ha, podrobnejšie v časti odporúčania pre aplikáciu. 

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Balenie: 5 l

Upozornenie a následné, náhradné a susediace plodiny

Zákaz použitia v PHO2. Na sóji, slnečnici alebo zemiakoch pri použití vyšších dávok herbicídu sa môžu na ošetrovaných listoch príležitostne vyskytnúť chlorotické škvrny. Tieto symptómy však rýchlo miznú a nemajú žiaden vplyv na ďalší rast, úrodu alebo kvalitu.

Následné plodiny je možné pri normálnom osevnom postupe pestovať bez obmedzení. 

Náhradné plodiny vysievajte najneskôr po 6 - 8 týždňoch po aplikácii a po orbe. 

Pri aplikácii dodržte vzialenosť 1m od hranice ošetrovaných plodín. Zabráňte zasiahnutiu susediacich plodín, najmä obilnín. 

Miešateľnosť, selektivita a praktické informácie

Agil 100 EC je miešateľný s rôznymi fungicídmi, insekticídmi a herbicídmi. Pokiaľ je Agil 100 EC používaný v rámci postrekového sledu, musí byť dodržaný medzi aplikáciou iného herbícídu a Agil-u 100 EC interval najmenej 3 dni.

Agil 100 EC je miešateľný v TM s herbicídmi aj v technológii pestovania slnečnice Express sun v nových hybridoch slnečnice. O konkrétnych hybridoch sa informujte u dodávateľa osív. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Poľné plodiny

Agil 100 EC používajte ako postemergentný herbicíd a môžete ho aplikovať nezávisle od rastovej fázy plodiny. Aplikáciu robte na vzídené buriny, a to nasledovne: • pýr plazivý, cirok alepský a ostatné viacročné trávovité buriny – od 3 listov do konca odnožovania, t.j. pri výške pýru cca 15 až 20 cm, cirok alepský cca 30 – 40 cm.• ježatka kuria, moháre, proso, metlička obyčajná a iné jednoročné trávovité buriny – od 3 listov do konca odnožovania.• výmrv obilnín – 0,4 l/ha v rastovej fáze plne vyvinuteho 3. listu, pri plnom odnožovaní výmrvu 0,5 l/ha.

Lesné hospodárstvo

Agil 100 EC možno použiť bez nebezpečenstva fytotoxicity po celú vegetačnú dobu vo všetkých rastových štádiách drevín. Trávy ošetrujte v rastovej fáze 2 – 3 pravých listov. Po postreku dodržte 3 týždne kultivačný pokoj.