Preskočiť
Herbicíd

GLYFOGAN SUPER

VYSCHNE NA ČO KVAPNE.

Glyfogan 480 SL - titulka

Systémový, neselektívny herbicíd určený na ničenie jednoročných a trvácich burín v poľnohospodárstve, v lesnom hospodárstve a na nepoľnohospodárskej pôde.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • nová vylepšená formulácia vyvinutá v Nemecku
  • široká registrácia
  • príjem výhradne zelenými časťami rastlín
  • vpôde nezanecháva žiadne rezíduá
  • výborný ekotoxikologický profil

Pôsobenie prípravku

GLYFOGAN SUPER je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Ničí všetky trváce a jednoročné rastliny. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v období postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Príznakmi účinku je postupné vädnutie, žltnutie, nekrotizácia zasiahnutých rastlín počas 10 – 14 dní. Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskoršie. Účinok prípravku sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Najvyššiu herbicídnu účinnosť dosiahnete pri aplikácii 1-2 dni po daždi, kedy je narušená vosková vrstvička na listoch burín.

Spektrum účinku

Totálny herbicíd, kontrolujúci aj trváce a ťažko ničiteľné buriny. 

Náš tip:

Pre dobrú účinnosť prípravku je potrebné aby:

  • buriny boli dobre vyvinuté
  • ošetrenie uskutočnite min. 5 dní pred kultiváciou

Vyhnite sa aplikácii počas rastovej fázy predlžovanie stoniek kedy je znížená citlivosť burín a vysoká pravdepodobnosť nutnosti postrek opakovať. 


Spôsoby aplikácie

Na postupne vzchádzajúce buriny zo zásoby semien v pôde je potrebné postrek opakovať. Všeobecne platí zásada, že čím je menší použitý objem vody, tým vyššia je koncentrácia postrekovej kvapaliny a herbicídna účinnosť. Proti turancu kanadskému a pichliaču roľnému je najvhodnejšie ošetrovať v štádiu prízemnej ružice. Pri ostatných burinách aplikujte v plnom raste, pri výške burín 15–20 cm. V období s predpokladanými zrážkami, pridajte do postrekovej kvapaliny 0,25–0,5 l/ha Adaptic-u, ktorý zvýši odolnosť proti zmytiu dažďom a zníži úlet postreku. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v období, keď sa úplne objavia príznaky účinku, najskôr 10 - 14 dní po ošetrení.

Predzberové aplikácie v poľných plodinách
GLYFOGAN SUPER môže byť aplikovaný proti jednoročným i trvácim trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám pred zberom uvedených plodín. Toto ošetrenie je určené výlučne na ničenie burín v silne zaburinených porastoch a tým uľahčenie zberu plodiny. Ošetrenie plodiny určenej na spracovanie konzultujte vopred so spracovateľom. NEOŚETRUJTE MNOŽITEĽSKÉ PORASTY!

Dávka vody: 100 - 200 l/ha

Balenie: 1 l, 20 l, 1000 l

Vplyv na následné náhradné a susediace plodiny

Nie sú žiadne obmedzenia, prípravok žiadnym spôsobom neovplyvňuje následné a náhradné plodiny. Účinná látka prípravku je pri vniknutí do pôdy v krátkom čase rozložená pôdnymi mikroorganizmami na neškodné látky. Výsadba stromov, krov a pod. môže byť uskutočnená 7 dní po aplikácii. Trávy môžu byť vysievané 5 dní po aplikácii. 

Upozornenie

Pri aplikáciách prípravku GLYFOGAN SUPER dodržte odporúčanú koncentráciu prípravku! Maximálna dávka je 6 l/ha. 

Priamy postrek a/alebo prípadný úlet postrekovej hmly nesmie zasiahnuť žiadne okolité porasty! Susediace plodiny môžu byť pri nesprávnom spôsobe použitia prípravku silne poškodené postrekom alebo úletom postrekovej kvapaliny. Vyvarujte sa predovšetkým postreku za nevhodných poveternostných podmienok. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

1, Aplikácia na porasty plodín určených na vyoranie

V prípade zlého prezimovania obilnín alebo repky aplikujte Glyfogan Super čo najskôr na jar v dávke 2-3 l/ha, v prípade výskytu trvácich burín zvýšte dávku až na 5 l/ha. Prípravok nechajte účinkovať 7-10 dní a následne vykonajte minimálnu kultiváciu alebo pri bezorebných technológiách priamo výsev náhradnej plodiny.

2, Aplikácia pred sejbou kultúrnej plodiny

Ak sa na pozemkoch pred sejbou kukurice, slnečnice, sóje, zemiakov, zeleniny a pod. vyskytujú trváce buriny (pýr plazivý, pichliač roľný, mlieč roľný...), ktoré nie je možné likvidovať klasickou kultiváciou, aplikujte Glyfogan Super 7-10 dní pred predpokladaným výsevom v dávke 3-5 l/ ha. Hlavnou výhodou aplikácie je skutočnosť, že prípravok nepôsobí na semená, ani na klíčiace rastliny kultúrnych plodín.

3, Aplikácia pred vzídením kultúrnej plodiny

Pred vzídením kultúrnej plodiny (kukurica, slnečnica, zemiaky...) aplikujte Glyfogan Super v dávke 1-2 l/ha na klíčiace burín a v dávke 2-3 l/ha na prerastené buriny, ktoré neboli zničené pri predsejbovej príprave pôdy (púpava, hviezdica prostredná, reďkev ohnicová, rumany, ovos hluchý a pod.). Glyfogan Super aplikujte najneskôr 2 dni pred predpokladaným vzídením kultúrnej plodiny. Tento spôsob sa často používa pri neskorších výsevoch zeleniny (koreninová paprika, uhorky, tekvica...), v ktorých zabezpečí vzchádzanie rastlín s minimálnym rizikom zaburinenia.

4, Aplikácia pred zberom kultúrnej plodiny

Ak v porastoch obilnín, slnečnice, hrachu, ľanu, sóje, repky ozimnej prerástli buriny, ktoré by sťažili alebo znemožnili zber (rumany, rumančeky v repke ozimnej a pod.) aplikujte Glyfogan Super v dávke 3-4 l/ha v termíne 10-14 dní pred predpokladaným zberom. Väčšina trvácich burín má v čase dozrievania kultúrnej plodiny vytvorenú maximálnu listovú plochu, takže účinnosť ich ničenia pred zberom kultúrnej plodiny je najvyššia.

5, Aplikácia na strnisko

Jeden z najrozšírenejších a najúčinnejších spôsobov aplikácie Glyfoganu Super. Ihneď po zbere poľných plodín (najčastejšie obilnín, olejnín a zeleniny) odporúčame vykonať plytkú podmietku, ktorá zabezpečí vzchádzanie výmrvu a jednoročnýchburín. Ak nastanú po podmietke priaznivé vlhkostné a teplotné podmienky, už za 14- 21 dní dochádza k vzídeniu výmrvu kultúrnej plodiny a k obrastaniu trvácich burín (pýr plazivý, pichliač roľný, pupenec roľný a pod.). V tomto období intenzívneho rastu burín je herbicídny zásah Glyfoganom Super najspoľahlivejší a likvidácia výmrvu má priaznivý vplyv na následné spracovanie pôdy a minimalizuje šírenie škodcov.

6, Aplikácia v sadoch a viniciach

Aplikujte na vzídené buriny, tak aby neboli zasiahnuté listy stromov a viniča, 2-3 krát počas vegetácie v dávke 2-3 l/ha (pýr plazivý, pichliač roľný, turanec kanadský...). Pri výskyte pupenca roľného zvýšte dávku na 5-6 l/ha. Broskyne ošetrujte až v piatom roku po výsadbe!

7, Aplikácia v lesných škôlkach

Ošetrujte počas celého vegetačného obdobia smrekov, borovíc a pod., plošnou aplikáciou pred rašením alebo po vyzretí letorastov. Ihličnany s nevyzretými letorastami pri postreku chráňte krytmi.

8, Príprava pôdy pred zalesňovaním

Ošetrujte podľa skladby burín celoplošne 14 dní pred výsadbou, pre zalesnenie v budúcom roku ošetrujte celoplošne od júla do septembra.

9, Aplikácie na nepoľnohospodárskej pôde

Železnice, odvodňovacie a zavlažovacie kanály, krajnice vozoviek, nepoľnohospodárska pôda. Aplikujte počas celého vegetačného obdobia, najlepšie v čase plného rastu burín v dávke 3-6 l/ha. Vlhké a teplé počasie zvyšuje účinnosť herbicídneho zásahu.

10, Mimoetiketové použitie

facélia: na jar 10 - 14 dní pred sejbou na vzídené trváce buriny v dávke 4 l/ha repka jarná: 14 - 25 dní pred zberom na prerastené buriny v dávke 3 - 4 l/ha.