Preskočiť
Herbicíd

GOLTIX GOLD

ZÁKLAD HERBICÍDNEJ OCHRANY CUKROVEJ REPY.

goltix gold

Selektívny PRE a POST herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ničenie lipnice ročnej a jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej, repe kŕmnej, cvikli a špenáte.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • širokospektrálny účinok
  • najselektívnejší herbicíd v cukrovej repe
  • flexibilný termín použitia (PPI, PRE, EPOST aj POST)
  • listový aj pôdny účinok, pôsobí na vzídené aj vzchádzajúce buriny
  • dlhodobý pôdny účinok

Pôsobenie prípravku

GOLTIX GOLD brzdí v citlivých rastlinách fotosyntézu. Herbicídny účinok je najlepší vo fáze klíčnych listov až prvého páru pravých listov burín.

Spektrum účinku

Citlivé buriny: fialky, hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, lipnica ročná, lobody, ľulok čierny, mrlíky, metlička obyčajná, peniažtek roľný, reďkev ohnicová, repka výmrv, rumany, rumančeky, veroniky, zemedym lekársky.
Stredne citlivé buriny: bažanka ročná, drchnička roľná, horčiak obyčajný, láskavec ohnutý, nevädza poľná, stavikrv vtáčí, tetucha kozia, pŕhľava malá, žltnica drobnokvetá.

Termín aplikácie

GOLTIX GOLD optimálne použite v slede postrekov v technologickom postupe ochrany repy cukrovej, repy kŕmnej, cvikle a špenátu proti burinám. Pred vzídením repy cukrovej sa uplatňuje pôdny účinok, ktorý poskytuje vysoký stupeň účinnosti za vhodných vlahových pomerov pôdy. Po vzídení repy cukrovej, resp. pri aplikácii prípravku na vzídené buriny, sa okrem pôdneho účinku plne uplatňuje pôsobenie cez listy burín. V oblastiach, alebo rokoch s dostatočnými zrážkami sa často používa PRE aplikácia prípravku Goltix Gold, ktorá zaisťuje bezburinový stav cukrovej repy od úplného začiatku. V takýchto podmienkach sa často stáva, že v dôsledku dažďov nie je možné urobiť POST aplikáciu v optimálnom termíne a buriny prerastú. To je aj dôvodom, prečo je PRE aplikácia za určitých podmienok základným herbicídnym ošetrením, po ktorom nasledujú podľa potreby POST aplikácie. Prvé POST ošetrenie robte v rastovej fáze klíčnych listov, kedy sú buriny najcitlivejšie, druhé a tretie v závislosti od zaburinenia spravidla po 5 až 14 dňoch. Pri POST aplikáciách môžete Goltix Gold kombinovať s kontaktnými herbicídmi s účinnými látkami PMP/ETH.

Dávka: 1 - 2 l/ha, podrobné dávkovanie nájdete v časti odporúčanie pre aplikáciu. 

OPTIMAL SYSTÉM: T1 GOLTIX GOLD 1 - 1,5 l/ha + Betanal Tandem 1, 25 - 1,5 l/ha + VELOCITY 0,3 l/ha

Dávka vody: predsejbová a preemergentná aplikácia 300–400 l/ha, postemergentná aplikácia 100–200 l/ha

Balenie: 10 l

Selektivita a miešateľnosť

Aj keď je GOLTIX GOLD vysoko selektívny cukrovej repe, pri TM s kombinovanými prípravkami dodržujte zásady platné pre ich aplikáciu. GOLTIX GOLD je selektívny, nebola zaznamenaná odrodová citlivosť, avšak pri TM kombinácii s inými herbicídmi môže za negatívnych klimatických podmienok (ako napr. mráz, extrémne výkyvy teplôt) dôjsť k zníženiu selektivity - v prípade takýchto podmienok je potrebné aplikáciu oddialiť aspoň o deň. Neaplikujte v TM s prípravkami na báze aminokyselíl a lecitínu. Ak denné teploty dosahujú viac ako 25°C, resp. je intenzívne slnečné žiarenie, aplikáciu je potrebné presunúť do chladnejších večerných hodín. Tekuté listové hnojivá nesmú byť aplikované v TM s prípravkom postemergentne. Pri POST aplikácii dodržte min. 3 dni odstup medzi aplikáciou GOTLIX GOLD a tekutými hnojivami. 

Pre podporu účinku odporúčame pridať zmáčadlo na báze MERO - VELOCITY v dávke 0,3 l/ha. GOLTIX GOLD je ideálny TM partner pre všetky používané ú.l. v konvenčnej ochane repy cukrovej: phenmedipham, ethofumesate, triflusulfuron-methyl. Reziduálny účinok a ako antirezistentného partnera využijete GOLTIX GOLD efektívne aj v technológii CONVISO. 

Následné a náhradné plodiny

Náhradné plodiny:

Repa cukrová, repa kŕmna, cvikla, mangold a jahoda môžu byť vysievané/vysádzané bez obmedzení. Zemiak a kukurica môžu byť ako náhradné vysievané/vysádzané po predchádzajúcej hlbokej orbe. Mätonoh trváci a ďatelina môžu byť vysievané s odstupom 1 mesiac od poslednej aplikácie prípravku alebo až po hlbokej orbe.

Následné plodiny: 

Po hlbokej kultivácii pôdy a odstupe 3 mesiacov od poslednej aplikácie prípravku GOLTIX GOLD môžu byť v rovnakej sezóne vysievané ozimné obilniny. Jarné plodiny môžu byť v sezóne nasledujúcej po aplikácii prípravku GOLTIX GOLD vysievané/vysádzané bez obmedzenia. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Repa cukrová, repa kŕmna

Škodlivý činiteľ - lipnica ročná, jednoročné dvojkl. buriny

Dávka: 1,5 - 2 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Poznámka: T1 PRE 2 l/ha, T2 - T3: POST 1,5 l/ha

OD: AT

Škodlivý činiteľ - lipnica ročná, jednoročné dvojkl. buriny

Dávka: 1 - 2 l/ha

Dávka vody: 100 - 300 l/ha

Poznámka: T1 POST 1 l/ha, T2 - T3: POST 2 l/ha

OD: AT

Škodlivý činiteľ - lipnica ročná, jednoročné dvojkl. buriny

Dávka: 1,5 - 2 l/ha

Dávka vody: 100 - 300 l/ha

Poznámka: T1 POST 1,5 l/ha, T2 - T3: POST 1,5 - 2 l/ha

OD: AT

Škodlivý činiteľ -  dvojkl. buriny a jednoročné trávy, výmrv repky 

Dávka: 1 - 1,5 l/ha

Dávka vody: 100 - 300 l/ha

Poznámka: Odprúčanie T1 - T3: 1 - 1,5 l/ha + TM 1,25 - 1,5 l/ha Betanal Tandem

OD: AT

V oblastiach, alebo rokoch s dostatočnými zrážkami sa často používa PRE aplikácia prípravku Goltix Gold, ktorá zaisťuje bezburinový stav cukrovej repy od úplného začiatku. V takýchto podmienkach sa často stáva, že v dôsledku dažďov sa nemôže urobiť v optimálnom termíne POST aplikácia a buriny prerastú. To je aj dôvod, prečo v niektorých podmienkach je PRE aplikácia základným herbicídnym ošetrením, po ktorom nasledujú podľa potreby POST aplikácie.Pre podporu reziduálneho účinku pridajte pomocnú látku Grounded v dávke 0,2 - 0,4 l/ha. Nižšiu dávku voľte na pôdach ťažkých a vyššiu na ľahkých pôdach.

Cvikla, špenát

Cvikla

Škodlivý činiteľ - lipnica ročná, jednoročné dvojkl. buriny

Dávka: 1 - 2 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Poznámka: T1 PRE 1 l/ha, T2 - T3: POST 2 l/ha

OD: AT

DA, aplikujte PRE (BBCH 00), POST do 9 listov

Škodlivý činiteľ - lipnica ročná, jednoročné dvojkl. buriny

Dávka: 1.5 - 2 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Poznámka: T1 PRE 1.5 l/ha, T2: POST 1.5 l/ha, T3: POST 2 l/ha

OD: AT

DA, aplikujte PRE (BBCH 00), POST do 9 listov

Škodlivý činiteľ - lipnica ročná, jednoročné dvojkl. buriny

Dávka: 1.5 - 2 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Poznámka: T1 PRE 2 l/ha, T2 - T3: POST 1,5 l/ha

OD: AT

DA, aplikujte PRE (BBCH 00), POST do 9 listov

Dávka vody:

PRE 300 – 400 l/ha

POST 100 – 300 l/ha

Špenát

Škodlivý činiteľ - jednoročné a trváce buriny, lipnica ročná, metlička

Dávka: 1.5 - 2 l/ha

Dávka vody: 100 - 400 l/ha

OD: AT

Aplikujte PRE, alebo EPOST do fázy 4. listov.

Dávka vody:

PRE 300 – 400 l/ha

POST 100 – 300 l/ha

V oblastiach, alebo rokoch s dostatočnými zrážkami sa často používa PRE aplikácia prípravku Goltix Gold, ktorá zaisťuje bezburinový stav ošetrenej plodiny od úplného začiatku. V takýchto podmienkach sa často stáva, že v dôsledku dažďov sa nemôže urobiť v optimálnom termíne POST aplikácia a buriny prerastú. To je aj dôvod, prečo v niektorých podmienkach je PRE aplikácia základným herbicídnym ošetrením, po ktorom nasledujú podľa potreby POST aplikácie.Pre podporu reziduálneho účinku pridajte pomocnú látku Grounded v dávke 0,2 - 0,4 l/ha. Nižšiu dávku voľte na pôdach ťažkých a vyššiu na ľahkých pôdach.