Preskočiť
Herbicíd

GOLTIX TITAN

TITÁN V OCHRANE REPY.

Goltix Titan

Využite unikátny dvojzložkový herbicíd do repy cukrovej s významne vylepšenou formuláciou a predĺženým pôsobením proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Ponúka jednoduchý recept na čistú repu.

Všeobecné informácie

Obsahuje osvedčenú účinnú látku metamitron so známou herbicídnou účinnosťou, ktorá je prítomná v jemne mletej forme. Účinná látka quinmerac zvyšuje účinnosť proti viacerým burinám, vrátane horčiaka broskyňolistého, ľuľku čierneho a ďalších. Výsledkom tejto jedinečnej kombinácie je široké spektrum kontrolovaných burín, vysoká účinnosť a mimoriadna selektivita k ošetrovanej repe.

Výhody použitia:

  • Unikátny herbicíd do cukrovej repy s predĺženou účinnosťou
  • Vylepšený účinok na ľuľok čierny, horčiak broskyňolistý, kapsičku pastiersku, lobodu konáristú, tetuchu koziu a lipkavec
  • Mimoriadne šetrný k repe už od jej vzchádzania
  • Ideálny partner pre Betanal TANDEM, spolu utvárajú TITAN SYSTÉM odburinenia repy zapájajúci 4 účinné látky
  • Technológia zabezpečujúca predĺženú stabilitu proti UV žiareniu
  • Vysoká tolerancia ku všetkým odrodám a bezproblémové tankmixy

Pôsobenie prípravku

GOLTIX TITAN obsahuje kombináciu účinných látok - metamitron a quinmerac, ktorej výsledkom je vylepšená účinnosť na jednoročné dvojklíčnolistové buriny. Obidve účinné látky sú citlivými burinami prijímané koreňmi aj listami, pričom dobrá pôdna účinnosť zabraňuje neskorému zaburineniu porastov dvojklíčnolistovými burinami.

Mechanizmus účinku metamitronu súvisí s inhibíciou fotosyntézy prostredníctvom narušenia elektrónového transportu vo fotosystéme II citlivých burín, zatiaľ čo quinmerac indukuje enzymatickú aktivitu ACC-syntázy v biosyntéze etylénu, čím stimuluje produkciu rastlinných hormónov - etylénu a kyseliny abscisovej, následkom čoho dochádza k epinastii (silnému) rastu hornej strany) listov, inhibícii rastu koreňov a výhonkov.

GOLTIX TITAN je formulovaný ako kvapalný suspenzný koncentrát, ktorý obsahuje veľmi čisté nenasýtené kyseliny s dlhým reťazcom, napomáhajúce k lepšej stabilite účinnej látky proti UV žiareniu. Prípravok je dobre miešateľný s inými prípravkami.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: mrlík biely, horčiak broskyňolistý, fialka roľná, kapsička pastierska, tetucha kozia, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, hluchavky (purpurová, objímavá), lipnica ročná, rumanček kamilkový, veroniky, starček obyčajný, huľavník lekársky, žltnica maloúborová, pŕhľava malá

Stredne citlivé buriny: zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý, ľuľok čierny

Odolné buriny: stavikrv vtáčí, bažanka ročná

Dávka:
- POST T1 – T3: 2 l/ha
- PRE: 3 l/ha T2 – T4 POST: 1 l/ha
- Náš TIP: POST T1 - T3: 1,33 - 2 l/ha v TM s 1,25 - 1,5 l/ha Betanal Tandem

Dávka vody: 200-400 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 3 alebo 4 delené aplikácie; celková dávka prípravku nesmie presiahnuť 6 l/ha za rok. Interval medzi aplikáciami: 5-10 dní, v závislosti od vĺn vzchádzania burín.

Náš tip: Koncepcia TITAN SYSTÉMU bola vedená snahou ponúknuť čo najkompletnejšie riešenie postavenéna troch základných pilieroch: 1. vysoká účinnosť; 2. vysoká šetrnosť k repe; 3. jednoduchosť použitia so zapojením 4 účinných látok, ktoré sa navzájom dopĺňajú:

POST aplikácia

GOLTIX TITAN

Betanal TANDEM

T 1:

1,33 - 2 l

1,25 l

T 2:

1,33 - 2 l

1,25 l

T 3:

1,33 - 2 l

1,5 l

Termín aplikácie: klíčne listy burín bez ohľadu na rastovú fázu repy.

Ideálny TM partnerom pre GOLTIX TITAN je Betanal TANDEM obsahujúci (Ethofumesate (190 g/l), Phenmedipham (200g/l).

Dávku 1,33 l/ha GOLTIX-u TITAN volíme pri očakávanom strednom zaburinení a mierne vlhkom počasí. Dávku 1,5 až 2 l/ha GOLTIX-u TITAN volíme pri očakávanom silnom výskyte burín, pri silnejšom výskyte horčiaka broskyňolistého či tetuchy kozej a pri očakávanom prísušku. V prípade výskytu podslnečníka pridajte do T2 a T3 aplikácie 20 – 30 g prípravku s obsahom účinnej látky triflusulfuron-methyl.

Balenie: 5 l

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Voľba následných plodín, po bežnom zbere repy cukrovej a repy kŕmnej, v rámci normálneho osevného postupu je bez obmedzenia.

Repa cukrová a repa kŕmna môžu byt' ako náhradné plodiny vysievané/vysádzané bez obmedzení. Zemiak a kukurica môžu byt' ako náhradné plodiny vysievané/vysádzané po predchádzajúcej hlbokej orbe. Mätonoh trváci a ďatelina môžu byt' vysievané s odstupom min. 2 mesiacov od poslednej aplikácie prípravku a po hlbokej orbe.

Fytotoxicita a odrodová citlivosť

Prípravok je mimoriadne bezpečný pre repu cukrovú. Nebola zaznamenaná odrodová citlivosť, avšak pri TM kombinácii s inými herbicídmi môže za negatívnych klimatických podmienok (ako napríklad mráz, extrémne výkyvy teplôt) dôjsť k zníženiu selektivity - v takomto prípade je potrebné aplikáciu odložiť  aspoň o deň. Neaplikujte pri intenzívnom slnečnom žiarení a teplotách nad +25 ° C.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Prípravok GOLTIX TITAN aplikujte v zmysle odporúčaní v etikete formou delených aplikácií nasledovne:

- 3 delené aplikácie POST v dávke 2 l/ha. Optimálny termín aplikácie je od fázy klíčnych listov až do fázy 9 pravých listov repy (BBCH 10-19), pričom buriny sú vo fáze klíčnych listov, príp. maximálne vo fáze základu 2. pravého listu (BBCH 10-12). Najlepšie výsledky boli zaznamenané pri aplikácii do 1. pravého listu burín. Prípravok aplikujte v intervale 5-10 dní, v závislosti na teplote a zrážkach, ktoré ovplyvňujú rýchlosť vzchádzania novej vlny burín, a to vždy v skorých rastových fázach burín.

- 4 delené aplikácie, pričom prvú aplikáciu v dávke 3 l/ha aplikujte PRE a následné 3 aplikácie v dávke 1 l/ha POST v intervale 5-10 dní v závislosti od novej vlny vzchádzajúcich burín. Repu ošetrujte max. do fázy 9 pravých listov (BBCH 00-19), pričom buriny sú vo fáze klíčnych listov, príp. maximálne vo fáze základu 2. pravého listu (BBCH 10-12). Podmienkou pre dosiahnutie optimálneho herbicídneho účinku je rovnomerné pokrytie burín aplikačnou kvapalinou a dostatočná pôdna vlhkosť, preto za suchého počasia odporúčame použiť vyššiu dávku vody z uvedeného rozpätia.