Přeskočit
Insekticidy

Dinastia®

Vygumuje škůdce z mnoha plodin

Dinastia

základní informace

Dinastia® je osvědčený insekticid s osvědčenou účinnou látkou deltametrin ze skupiny pyrethroidů. Vyznačuje se širokými registracemi ve velkém množství plodin a proti mnoha škůdcům. Je povolen i v ochranných pásmech vod II. stupně. Cenově přístupný.
 
Výhody použití

Mnohostranně použitelný

  • Velké množství plodin
  • Registrace použití na mnoho škůdců

Použití bez omezení

  • Bez omezení z hlediska ochrany vod
  • Bez problémů mísitelný s herbicidy, morforegulátory, listovými hnojivy

Velmi příznivá cena

Dávka do 0,15 l/ha včetně není klasifikována jako nebezpečná pro včely a nepodléhá ohlašovací povinnosti

 

Dinastia® je insekticidní přípravek typu emulze olej ve vodě k hubení živočišných škůdců na řepce olejce a hořčici, bramboru, obilninách, ovocných dřevinách, révě vinné, vojtěšce, luskovinách, zelenině, kukuřici seté, lnu, jahodníku, jírovci maďalu, okrasných rostlinách, máku setém a škůdců v lesnictví.

Zjistit více o Dinastia®

Působení

Deltamethrin, účinná látka přípravku Dinastia® je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, zejména mšicím a částečným ovicidním účinkem. Svilušky nehubí. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin. Účinkuje i při nižších teplotách. Při vysokých aplikačních teplotách (nad 24 °C) se účinnost pyrethroidních účinných látek může snižovat. V těchto případech je vhodné insekticidy s pyrethroidní účinnou látkou aplikovat po poklesu teplot, obvykle časně ráno nebo později večer.

Praktické možnosti aplikace

Bob na zrno (na osivo a ke krmení) se ošetřuje proti třásněnkám na počátku květu, proti mšicím při výskytu.

Borovice se proti hřebenuli ošetřuje v dávce 0,1–0,15 l/ha; proti volně žijícím broukům, motýlům a jejich larvám se Dinastia® používá v dávce 0,1–0,15 l/ha.

Brambor, rajče se proti mandelince bramborové ošetřuje v době maxima líhnutí larev, zpravidla v době, kdy první vylíhlé larvy dosáhnou nejvýše 2. až 3. vývojového stupně.

Cibule, pór se ošetřují proti vrtalce pórové v době hromadného rojení imág až do začátku líhnutí larev.

Mrkev, petržel, pastinák setý, kmín kořenný, fenykl řapíkový a kopr vonný (množitelské porosty) se ošetřují proti makadlovce kmínové, obalečům a klopuškám v době výskytu housenek škůdců.

Řepka olejka, hořčice bílá Proti pilatce řepkové a dřepčíkům se ošetřuje zpravidla od vzejití do konce října. Proti blýskáčku řepkovému se prvé ošetření provádí při začátku prodlužovacího růstu, kdy základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky a rostliny jsou cca 20 cm vysoké, při čemž jsou současně hubeni i krytonosci řepkový a čtyřzubý. Dále se ošetřuje v období prosvítání prvých poupat na okrajích květenství až během zakvétání. Proti krytonosci řepkovému a čtyřzubému se ošetřuje podle signalizace, zpravidla koncem března a počátkem dubna, dříve než samičky vykladou vajíčka. Proti krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové se ošetřuje od fáze žlutého poupěte do konce plného květu.

Hrách se ošetřuje proti třásněnkám na počátku květu, proti mšicím při výskytu. Ošetřený hrách nesmí být zkrmován.

Jabloň se proti obaleči jablečnému ošetřuje podle signalizace.

Jahodník se proti květopasu jahodníkovému ošetřuje za použití 600 l kapaliny/ha před květem. Je vhodné využívat horní hranice pracovního tlaku doporučené výrobcem použitých trysek.

Jehličnany (sazenice) - na ochranu před žírem klikoroha borového používáme 0,25 % vodní jíchy pro kurativní postřik. Přímá ochrana se provádí máčením sazenic v 2% vodní jíše, obalované sazenice bočním postřikem 1 % jíchy.

Jádroviny, peckoviny (mimo meruňky a broskvoně) se ošetřují proti savým a žravým škůdcům; aplikace při výskytu škůdce. Přípravek hubí květopase jabloňového, pilatky, podkopníčky, obaleče, píďalky, housenky různých motýlů, mšice a řadu dalších škůdců.

Jírovec maďal se ošetřuje proti klíněnce jírovcové v době hromadného kladení vajíček škůdce až do začátku líhnutí larev. Aplikaci přípravku Dinastia® při ošetřování jírovce maďalu ve veřejně přístupných parcích a ulicích je třeba předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu). Vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení

ošetřené plochy nebo stromů (po dobu 7 dní po aplikaci) nápisem: Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se stromů. Zároveň se doporučuje po dobu 7 dní po ošetření zamezit pohybu psů na ošetřené ploše.

Kukuřice setá (na zrno) se proti zavíječi kukuřičnému ošetřuje v době maximálního letu imág.

Len setý se proti dřepčíkům ošetřuje od vzejití do fáze stromečku.

Obilniny Proti bejlomorce sedlové se ošetřuje podle signalizace v době maximálního letu bejlomorky. Proti kohoutkům se ošetřuje v průběhu líhnutí vajíček. Proti mšicím se ošetřuje nejpozději koncem květu. Proti vrtalkám (Agromysidae) se obilniny ošetřují při výskytu prvých min (zpravidla během odnožování až do metání).

Okrasné rostliny se proti savým a žravým škůdcům (svilušky nehubí) ošetřují při výskytu škůdců; dávka vody se volí v závislosti na druhu a vzrůstu kultury. Před vlastním provozním ošetřením okrasných rostlin se doporučuje předem ověřit jejich citlivost k přípravku v daných

místních podmínkách.

Oves (semenné porosty a ke krmení) se proti bzunce ječné ošetřuje v období od fáze 2–3 listů až do 7 dní po vymetání hlavního stébla.

Réva vinná se ošetřuje při začátku líhnutí housenek obalečů. Housenky 1. generace se zpravidla líhnou ve II. polovině května, housenky 2. generace ve II. polovině července. Aplikuje se buď ve formě klasického postřiku při použití 600–2000 l aplikační kapaliny nebo ve formě rosení. Při rosení se Dinastia® aplikuje traktorovými rosiči v dávce 300–1000 l při projíždění každým meziřadím. Proud vzduchu s aplikační kapalinou se směřuje především do zóny květenství a hroznů révy vinné.

Trávy (semenné porosty) se proti klopuškám ošetřují zpravidla během sloupkování.

Třešeň se proti vrtuli třešňové ošetřuje podle signalizace max. do začátku líhnutí larev.

Vojtěška (semenné porosty) Proti klopuškám se přípravek používá podle signalizace v období od začátku do maxima tvorby květních poupat, nejpozději před začátkem květu a při dokvétání. Proti listopasům se ošetřují vzcházející porosty do fáze prvního trojlístku. Proti třásněnkám se ošetřuje před květem.

Zelenina brukvovitá, ředkvička Proti housenkám různých motýlů a můr se Dinastia® používá při výskytu škůdců. Proti dřepčíkům se přípravek používá těsně po vzejití nebo výsadbě. Semenné porosty se proti pilatce řepkové, krytonoscům a blýskáčku řepkovému ošetřují při výskytu škůdců.

Čočka se proti plodomorce čočkové ošetřuje od objevení se 3. patra květních poupat podle výskytu škůdce.

Kukuřice setá (na zrno) Proti bázlivci kukuřičnému. Termín aplikace: podle signalizace. Způsob použití: pozemní postřik. Doporučené množství aplikační kapaliny: 400–600 l/ha, podle typu aplikačního zařízení a stavu porostu. Maximálně 1 aplikace na porost kukuřice během vegetace.

Salát Termín aplikace: při zjištění výskytu škůdce. Způsob použití: pozemní postřik. Doporučené množství aplikační kapaliny: 500 l/ha, podle typu aplikačního zařízení a stavu porostu. Maximálně 1 aplikace na porost kukuřice během vegetace.

Mák setý Proti krytonosci makovicovému a proti bejlomorce makové. Dávka vody: 200 až 600 l/ha. Maximálně 1 aplikace na porost kukuřice během vegetace.