Přeskočit
Smáčedla

Grounded®

Pevné pouto s půdou

Grounded

základní informace

Grounded® je důmyslný komplex smáčedel určený pro zvýšení účinnosti a bezpečnosti použití půdně reziduálních herbicidů.
 
Výhody použití:
  • Z gruntu zvýší účinnost

Zvýší a zlepší navázání účinné látky na půdní koloidní částice. Prodlouží a zvýší tak účinnost reziduálních půdních herbicidů.

  • Pečlivý pokrývač

Zlepšuje rovnoměrné pokrytí půdy postřikem. Umožňuje používat nižší dávky vody - šetří náklady.

  • Konec Albínů na Vašich polích

Redukuje projevy fytotoxicity na kulturních plodinách. Omezuje nežádoucí vybělování (např. po clomazone v řepce).

  • Poručíte větru dešti

Výrazně omezí úlet postřiku. Zvýší tak preciznost práce a omezí rizika s úletem spojená.

  • Pro čisté spodní vody

Zlepšuje navázání na půdní částice, omezuje tak riziko kontaminace spodních vod proplachem.

  • Anti-stress systém

Zvyšuje účinnost a ekonomiku herbicidního zásahu při omezení stresu pěstovaných rostlin.

Grounded® je smáčedlo ve formě emulgovatelného koncentrátu pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví. Je určeno ke zlepšení vlastností postřikových kapalin, snížení úletu při aplikaci, rovnoměrnému pokrytí ošetřovaného povrchu a zvýšení adsorpce účinné látky půdními částicemi. Snižuje riziko poškození plodiny a zlepšuje biologickou účinnost pesticidů, zejména herbicidů s reziduálním půdním účinkem.

Zjistit více o Grounded®

Působení

Grounded® je komplex smáčedel speciálně vytvořen pro zvýšení užitečnosti a bezpečnosti použití půdně reziduálních herbicidů.

Speciální směs polymerů výrazně redukuje úlet postřikové kapaliny, následně zlepšuje rovnoměrné pokrytí půdy herbicidním filmem a to i při nižších dávkách vody. Grounded® zvýší a posílí vazbu účinné látky na půdní koloidní částice. Prodlouží a zvýší tím účinnost přípravku, při omezení rizika nevhodného vyplavování účinné látky do spodních vod, či mimo aktivní herbicidní zónu. U herbicidů tvořící povrchový film na půdě Grounded® zabraňuje promývání účinné látky následnými dešti do kořenové zóny kulturních rostlin a způsobování tak růstového stresu kulturní rostlině (vybělování listů řepky, poškození kukuřice atd.). Umožňuje snížení množství používané vody a tím zvýšení produktivity práce postřikovače. Zvyšuje přesnost a preciznost práce postřikovací techniky.

Grounded® se používá s registrovanými přípravky na ochranu rostlin v souladu se schválenými podmínkami pro jejich použití. Používá se v následujících plodinách do uvedeného vývojového stádia plodiny se všemi schválenými pesticidy do jejich plné registrované dávky.

Praktické možnosti aplikace

Četná používání v zahraničí dokazují, že nejvyšších deklarovaných efektů je dosahováno při společném použítí přípravku Grounded® s herbicidy obsahující tyto účinné látky: clomazone, metazachlor, dimetachlor, pendimethalin, flufenacet, S-metolachlor, terbuthylazine, prosulfocarb, metribuzin, diflufenican, ehtofumesate, mesotrione, aclonifen, quinmerac a metamitron. Z logiky věci nejčastěji uplatníme výhody Grounded® při herbicidní ochraně řepky olejky, kukuřice, brambor, slunečnice, cukrovky, zeleniny, hrachu, bobu, soji a v dalších luskovinách. Dávkování volíme v rozpětí 0,2–0,4 l/ha s přihlédnutím k plánovanému množství vody (200–400 l/ha), vyšší dávku rovněž volíme na lehkých půdách.

Grounded® a počasí

V případě nadměrných srážek jsou pozitivní účinky přípravku Grounded® v řepce již všeobecně známy. Snižuje výrazně toxicitu (vybělování) clomazonu. Avšak i za nadměrného sucha přípravek přípravek přispívá k lepšímu zasáknutí a zachycení účinné látky v půdě. Nedochází tak k zrychlené degradaci účinku herbicidu způsobené silným UV zářením, které s sebou dlouhý a intenzivní sluneční svit nese. Potvrzeno rovněž vyjádřením SPZO.

• Od 19.4.2020 platí nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání výrobků neharmonizované sféry 2019/515, pod jehož působnost spadají i výše uvedená smáčedla.

• Platí, že pokud jsou smáčedla povolena v některém z členských států EU, lze na základě tohoto povolení formou vzájemného uznávání výrobků neharmonizované sféry uvádět tyto pomocné prostředky na trh i v ČR.

• Smáčedla již tedy nespadají pod stejnou legislativu jako přípravky na ochranu rostlin, a proto nejsou uváděna v registru přípravků pro ochranu rostlin. Informace uváděné na webu ÚKZÚZ jsou tedy platné pro smáčedla, která byla registrována/uvedena na trh dle staré legislativy (tzv. do spotřeby zásob).

• Smáčedla jsou nyní registrována na „dobrovolné“ bázi a registr bohužel (zatím) není veřejně dostupný.

• Naše smáčedla jsou notifikována podle nově platného nařízení ÚKZÚZ. Na etiketách smáčedel není uvedeno evidenční číslo, pouze informace „Pomocný prostředek na ochranu rostlin uváděný na trh podle nařízení o vzájemném uznávání 2019/515“.

• Informace na stránce ÚKZÚZ nemohou být vymazány (pro případ, že se k pěstiteli ještě dostane smáčedlo se starou etiketou, musí vědět, do kdy ho může odepsat).

• Po uplynutí přechodné doby tento problém pomine, případně ÚKZÚZ zpřístupní svůj interní registr.