Skip
Cvet jabuke

Zaštita šećerne repe od korova

Cvet jabuke

Posle uspešne zaštite šećerne repe od štetočina, kada smo sačuvali sklop biljaka, čeka nas još jedan složen zadatak, neophodno je očistiti usev od korova.

Šećerna repa je izuzetno osetljiva na prisustvo korova, iz više razloga. Kultura je niskog habitusa (slabe konkurentnosti korovima), rano se seje, relativno dugo niče, a potreban joj je i dug period da zatvori sklop. Sve navedeno, korovskim biljkama daje prostor za nesmetan razvoj. Kritičan period zakorovljenosti repe je do osam nedelja od setve. U tom periodu korov najviše utiče na prinos, te se moraju očistiti iz useva.

Pored direktnih šteta, koje se ogledaju u smanjenom prinosu korena repe, indirektne štete od korova su takođe značajne. Zakorovljen usev šećerne repe uvek je podložniji razvoju bolesti, a istovremeno prisutni korovi smanjuju kvalitet fungicidne aplikacije (zaštitu od gljive Cercospora beticola), i kasnije otežavaju vađenje šećerne repe.

Osnovni preduslov za uspešno suzbijanje korova je dobar odabir herbicida i pravovremena primena istih. Kako ne postoji univerzalno sredstvo (herbicid) da bi smo dobili sveobuhvatno rešenje u zaštiti šećerne repe od korova, kombinujemo više herbicida. Pri tome je od suštinske važnosti odabrati kombinaciju herbicida, koji spektrom svog delovanja obuhvataju sve prisutne korove na parceli.

Iako postoje razlike u sastavukorovske floreod parcele do parcele,kako po broju vrsta, tako i po broju jedinki iste vrste, određene korovske vrste se javljaju na gotovo svim parcelama pod šećernom repom. Kao prateća korovska flora useva šećerne repe, kod nas, uglavnom se sreću sledeće korovske vrste: pepeljuga, štir, gorušica, tatula, ambrozija, pomoćnica, dvornici, čičak, lipica, samonikli suncokret, palamida, semenski sirak, muharike...

Zaštita šećerne repe od korova danas se uglavnom izvodi višekratnom post-em primenom herbicida (split aplikacija), sa podeljenim (manjim) dozama i u mlađim razvojnim fazama korova i useva. U početnim fazama razvoja i korovi su značajno osetljiviji na herbicide, te se malim dozama herbicida u sinergizmu, odlično suzbijaju mali korovi. Ve­o­ma je va­žno, pored poznavanja karakteristika (spektra delovanja) biranih herbicida, pre­po­zna­ti ko­ro­ve u mla­đem sta­di­ju raz­vo­ja ( po­niku), radi adekvatnog odabira preparata

Uzimajući sve navedene činjenice u obzir, ključ uspešne zaštite šećerne repe od korova je u dobrom odnosu aktivnih materija, odnosno partnera u tank-miksu, shodno prisutnim korovima na parceli, dobroj usklađenosti količina aktivnih materija i razvojnih faza korova, kao i njihovoj pravovremenoj primeni.

Šećerna repa je vrlo nežna i osetljiva kultura, naročito u početnim fazama svog razvoja, kada i pristupamo suzbijanju korova. U fazi nicanja i neposredno nakon nicanja, repa je izložena nizu stresnih situacija (problemi mraza, pokorice, vetra, napada brojnih štetnih insekata...). Svaka nepovoljna situacija u ovom kritičnom periodu šećernoj repi povećava osetljivost na herbicide i istovremeno smanjuje selektivnost herbicida na usev. Zato je važno birati visoko selektivne, bezbedne herbicide za šećernu repu.

Za kontrolu korova od nicanja šećerne repe do zatvaranja redova, kompanija Adama nudi rešenja, selektivne i efikasne herbicide: Gotix® Gold, Belvedere® 320 SC, Belvedere® Forte 400 SC, Powertwin®.

Šta je Golix Gold?

Zašto je jedinstven herbicid na tržištu na bazi metamitrona i šta ga čini neizostavnim u zaštiti useva šećerne repe od korova?

Goltix®Gold je unapređena SC formulacija, našeg ranijeg proizvoda na bazi aktivne materije metamitron Goltix® 70 SC, namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu šećerne repe. Šta zapravo predstavlja unapređena SC formulacija? Reč je o preparatu urađen po specijalno razvijenoj i patentiranoj recepturi (Evropski patent EP 1228692).

Unapređena SC formulacija, podrazumeva dve inovacije, koje poseduje herbicid Goltix® Gold u odnosu na naš raniji proizvod Goltix® 70 SC. Prva inovacije se ogleda u izuzetno fino mlevenoj aktivnoj materiji metamitron, čime je poboljšana pokrovnost preparata. Fino mlevana aktivna materija metamitron, urađena po specijalnoj Micro-mill-tehnologiji bitan je kriterijum kvaliteta. Druga inovacija se ogleda u dodavanju posebno čistih, dugolančanih, nezasićenih masnih kiselina, koje doprinose poboljšanju UV-stabilnosti aktivne supstance. Obe inovacije zajedno doprinose bržu penetraciju, bolju adsorpciju preparata preko lista korova, izraženije folijarno delovanje (preko lista) na korove u odnosu na staru SC formulaciju. Istovremeno je zadržana i dalje visoka tolerantnost šećerne repe prema ovom hebicidu, kao i izraženo rezidualno delovanje.

Goltix® Gold je standard u zaštiti šećerne repe od korova. Suzbija korove u najranijim fazama razvoja, kao visoko selektivan (bezbedan) herbicid za šećernu repu. Ima širok spektar delovanja i visoko je efikasan na dominantne korovske vrste u usevu šećerne repe (pepeljuga, štir, divlje paprike, pomoćnica...). Poseduje izraženo rezidualno delovanje. Produženim delovanjem preko zemljišta, rešava korove kasnijeg nicanja (letnji spektar korova). Zahvaljujući inovativnoj formulaciji u odnosu na raniju formulaciju preparata na bazi metamitrona kao i na paralele na tržištu poseduje znatno bolju efikasnost na korovske biljke preko lista.

Goltix® Gold se primenjuje u split aplikaciji (u podeljenim dozama). Odlično se kombinuje sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata, klopiralida, tiflusulfuron-metil. Maksimalna kumulativna doza preparata Goltix® Gold je 4 l/ha.

Prvi herbicidni tretman, treba obaviti kada su korovi u fazi kotiledona, bez obzira na fazu razvoja šećerne repe, jer upravo tada se postiže najveći efekat u suzbijanju korova i maksimalna efikasnost proizvoda, koje primenjujemo u podeljenim (malim dozama). Za prvi tretman preporučujemo:

Goltix® Gold 1 l/ha + 1 l/ha Belvedere® 320 EC (desmedifam 160 g/l + fenmedifam 160 g/).

Preparat Belvedere® se odlikuje visokim stepenom selektivnosti, bezbednosti po usev što mu obezbeđuje SC formulacija. Zato je preporuka primene herbicida Belvedere® uvek u prvim tretmanima u kombinaciji sa herbicidom Goltix® Gold.

U drugom i trećem tretmanu split aplikacije, odnosno kada krene novo nicanje korova, predlažemo Goltix® Gold u kombinaciji sa 1 l/ha preparata Belvedere® Forte 400 SC (desmedifam 100 g/l + fenmedifam 100 g/l + etofumesat 200 g/l) ili 1 l/ha Powertwin® (fenmedifam 200 g/l + etofumesat 200 g/l).Drugi tretman se obavlja kada su korovi u fazi od kotiledona do 2 razvijena lista, a šećerna repa u fazi prvog para stalnih listova (kod primene etofumesata). Količine preparata neophodno je prilagoditi situaciji na terenu (razvojnoj fazi korova).

Etofumesat, aktivna materija u preparatima Belvedere® Forte 400 SC i Powertwin®, za razliku od aktivnih materija desmedifam i fenmedifam koje isključivo deluju folijarno na širokolisne korove (pepeljuge, gorušica, tatula, pomoćnica, štir, ambrozija,...), ispoljava rezidualno (zemljišno) delovanje i delovanje na jednogodišnje uskolisne korove (semenski sirak, muharike, korovsko proso, svračica). Takođe ograničavanjem formiranja kutina, kod korovskih biljaka, etofumesat u sinergizmu, partner aktivnim materijama u tank miksu, pojačava delovanje na tretirane korovske biljke.

Belvedere® Forte 400 SC i Powertwin® se primenjuju u kumulativnim dozama od 2 l/ha, tj u split aplikaciji dvokratno 1 + 1 l/ha (drugi i treći herbicidni tretman).

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u šećernoj repi, prevashodno za rešavanje problema rizomskog sirka iz palete kompanije Adama, možemo ponudti proizvođačima više rešenja. Vodeći graminicid na tržištu, brz, snažan i jak, herbicid Agil®. Za istu namenu visokoefikasno rešenje je preparat na bazi kvizalofop-p etila, Leopard® 5 EC. Za uspešno suzbijanje travnih korova u šećernoj repi, uključujući i rezistentne biotipove sirka na herbicide iz hemijske grupe ariloksifenoksi propionati, rešenje je naš preparat Diler® na bazi aktivne materije kletodim (hemijska grupa cikloheksanoni).

dipl. inž. Mira Babic
Adama SRB