Skip
secerna repa

Program zaštite šećerne repe

ADAMA vam donosi nove trendove u zaštiti šećerne repe od korova i bolesti! Na ovoj stranici ćete pronaći sva rešenja kompanije ADAMA Srbija za vaš usev šećerne repe.

Program zaštite šećerne repe

Šećerna repa je izuzetno osetljiva na prisustvo korova, iz više razloga. Kultura je niskog habitusa (slabe konkurentnosti korovima), rano se seje, relativno dugo niče, a potreban joj je i dug period da zatvori sklop. Sve navedeno, korovskim biljkama daje prostor za nesmetan razvoj. Kritičan period zakorovljenosti repe je do osam nedelja od setve. U tom periodu korov najviše utiče na prinos, te se moraju očistiti iz useva.

Rešenje za suzbijanje korova u usevu šećerne repe postoji i nalazi se u paleti pesticida kompanije Adama.

U suzbijanju prouzrokovača ekonomski najznačajnije bolesti lista, gljive Cercospora beticola, iz svog portfolija, kompanija ADAMA može ponuditi odlične preparate. To su preparati Maganic®, Spyrale®, Forapro® i Orius® 25 EW. Navedeni preparati su jako značajni sa aspekta antirezistentne strategije.

Herbicidi

Herbicidi

Powertwin® zajedno sa vodećim herbicidom na našem tržištu na bazi metamitrona, preparatom Goltix® Gold, predstavlja osnovu nove tehnologije zaštite šećerne repe od korova.
Kombinacijom ova dva osnovna hebicida rešavamo ekonomski najznačajnije i najproblematičnije širokolisne korove u usevu šećerne repe, kao što su: pepeljuge, štir, gorušica, tatula, pomoćnica, sve vrste dvornika ili divljih paprika…, a od travnih korova semenski sirak, korovsko proso i muharike...

PREPORUKA ZA ČIST USEV ŠEĆERNE REPE

 • Powertwin® 1 l/ha + Goltix® Gold 1 l/ha
 • Powertwin® 1-1,5 l/ha + Goltix® Gold 1-1,5 l/ha
 • Powertwin® 1-1,5 l/ha + Goltix® Gold 1-2 l/ha

Onovni herbicidi nove tehnologije u zaštiti šećerne repe od korova Powertwin® i Goltix® Gold kombinuju se po potrebi sa partner aktivnim materijama, kao što su: triflusulfuron metil za suzbijanje abutilona i klopiralid za suzbijanje ambrozije, čička, palamide i samoniklog suncokreta.

Prednosti primene ORIGINAL preparata Goltix® Gold

 • Goltix® Gold je unapređena SC-formulacija i patentirana receptura (Evropski patent EP 1228692)
 • Pokrovnost preparata je poboljšana zahvaljujući fino mlevenoj aktivnoj materiji (micro-mill-tehnologija)
 • Poboljšana je UV-stabilnost aktivne supstance dodavanjem posebno čistih, dugolančanih, nezasićenih masnih kiselina
 • Bolja adsorpcija preko lista korova i izraženije folijarno delovanje u odnosu na staru SC formulaciju i paralele na tržištu.
 • Istovremeno je i dalje zadržana visoka tolerantnost šećerne repe prema ovom herbicidu kao i izraženo rezidualno (zemljišno) delovanje. Produženim zemljišnim delovanjem Goltix® Gold sprečava naknadno nicanje korova posle zatvaranja redova šećerne repe i pojavu letnjeg spektra korova.

 

Od ove godine uveli smo nove herbicide Goltix® Titan i Goltix® Super, oba preparata su selektivni sistemični herbicidi namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe.

 

Prednosti herbicida Goltix® Titan

 • Jedinstvena kombinacija u zaštiti šećerne repe od korova
 • Proširen spektar delovanja (kvinmerak)
 • Pojačano folijarno delovanje
 • Idealan partner herbicid preparatu Powertwin® (TITAN tehnologija sa četiri visoko efikasne aktivne supstance)
 • TITAN tehnologija  obezbeđuje bolju stabilnost preparata na UV zračenje i visok stepen selektivnosti po usev 
 • Kvinmerak je odličan sinergista partner aktivnim materijama sa primenom u šećernoj repi (metamitron, fenmedifam, etofumesat, triflusulfuron metil i klopiralid) za povećanu efikasnost na korove pepeljuga, štir i abutilon

 

Goltix® Super se primenjuje trokratno, prvo tretiranje treba izvršiti u dozi od 2 l/ha posle nicanja useva kada je šećerna repa u fazi kotiledonih listova (faza 10 BBCH skale), a većina korova u fazi kotiledonih listova do prva dva razvijena lista

Drugo tretiranje izvršiti 7-10 dana posle prvog tretmana u dozi od 2 l/ha

Treće tretiranje treba izvršiti 7-10 dana posle drugog tretmana u dozi od 2 l/ha

 

Fungicidi

Fungicidi

Spyrale® novo rešenje u borbi protiv prouzrokovača ekonomski najznačajnije bolesti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

Prednosti preparata Spyrale®

 • Nova aktivna materija (fenpropidin) na našem tržištu, odlično uklapa fungicid Spyrale® u strategiju zaštite šećerne repe od cerkospore
 • Veoma značajan sa aspekta antirezistentne strategije
 • Dvostruki je inhibitor različitih enzima u različitim trenutcima biosinteze ergsterola u ćeliskim membranama čime je smanjena mogućnost nastanka rezistentnosti gljive Cercospora beticola
 • Izraženog je kurativnog delovanja, ali i odličan inhibitor klijanja spora te je dobar kako u zaustavljanju već nastalih zaraza tako i u sprečavanju inficiranja, zaraze biljnog tkiva (lista)

Primena:
• za suzbijanje pegavosti lista (Cercospora beticola), pepelnice (Erysiphe betae) i rđe (Uromyces betae) u količini od 1 l/ha od potpunog zatvaranja redova do faze kada je koren dostigao veličinu za vađenje

 

Maganic® se koristi u usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) od feze 39 do faze 49 BBCH skale.

Prednosti preparata Maganic®

 • Jedinstvena kombinacija aktivnih materija na našem tržištu
 • Unapređena formulacija triazola Asorbital Tehnologijom sa poboljšanim performansama aktivne komponente (brža penetracija, distribucija i kretanje kroz biljku do ciljnog mesta delovanja), za maksimalnu efikasnost
 • Moćan fungicid za potpunu kontrolu patogena u zaštiti pšenice i šećerne repe
 • Obezbeđuje visok stepen efikasnosti primenjen i nakon zaraze useva (klijanja spora)

 

Forapro® je novi fungicid koji sadrži jedinstvenu kombinacija aktivnih materija u borbi protiv prouzrokovača ekonomski najznačajnijih bolesti lista šećerne repe. 

Preparat je značajan sa aspekta antirezistentne strategije, u programu zaštite šećerne repe od cerkospore, fenpropidin se dokazao kao moćna karika, što Forapro® čini vodećim fungicidom za ovu namenu.
Naglašenog je kurativnog delovanja, ali i odličan ”čistač” spora sa površine lista, te je najbolji izbor u sprečavanju infekcije useva kao i u zaustavljanju već nastalih zaraza.
Asorbital Tehnologijom formulacije podignuta je efikasnost preparata na još viši nivo