Skip
soja

Program zaštite soje

Kako je zaštita soje kompleksna i zavisi od sinergije više aktivnih materija, pokušaćemo da pojednostavimo pristup borbe protiv korova u 3 koraka.

Program zaštite soje

Soja je u našoj zemlji najviše prisutna na terenima uz Dunav na teritoriji južne Bačke. Upravo na ovim terenima česta je pojava gajenja soje u monkulturi koja se negde seje na istim parcelama čak i 25 godina. Izbegavajći rotaciju kultura, dobili smo parcele sa velikim pritiskom raznih korovskih vrsta i sve češća je pojava rezistentnosti.

Na ovoj stranici ćete pronaći sva rešenja kompanije ADAMA Srbija za vaš usev soje.

 

Herbicidi

Herbicidi

Prvi korak je tretman posle setve, a pre nicanja

Ovaj tretman se poslednjih godina pokazao kao neizostavan. Važnost primene preparata posle setve, a pre nicanja posebno je prepoznata na parcelama koje imaju jak pritisak ambrozije i delovi terena na kojima se beleži pojava rezistentnog štira. Naša preporuka su preparati na bazi aktivne materije metribuzin. Ovim tretmanom smo ,,kupili’’ vreme. Pomerili smo tretmane preko lista i omogućili soji da neometano niče bez prisustva korova.

Mistral® je selektivni sistemični herbicid na bazi aktivne materije metribuzin. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. U soji na jako zakorovljenim parcelama, Mistral® primenjen pre nicanja u dozi od 0,5 kg/ha omogućava da soja raste neometano od strane korova do prve troliske, kada mogu da se primene drugi herbicidi.
 

Drugi korak je tretman posle nicanja soje i korova

Ovaj tretman se izvodi kombinacijom preparata na bazi aktivnih materija bentazontifensulfuron-metilimazamoks i/ili oksasulfuron. Broj tretmana i doze primene zavise od korovske flore koja je prisutna i od uzrasta korova.

Pored mnogobrojnih korova na koje preparat deluje treba istaći delovanje na ambroziju, jedan od najopasnijih korova kod nas.

Kalif® 480 EC je 'partner herbicid' u usevu soje, odlično je rešenje za najproblematičnije korove u soji. Važno je napomenuti da suzbija korove kao što je ambrozija koja zadaje najviše muka našim proizvođačima. Na bazi je aktivne materije klomazon, sve je više prisutan na parcelama u usevu soje i postaje nezamenljiva karika u proizvodnji soje.

Saltus® je selektivni sistemični herbicid na bazi aktivne materije imazamoks. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. U soji se primenjuje tretiranjem posle nicanja useva kada je soja u fazi od dvopera do drugog trolista i kada su korovi u fazi od nicanja do faze 2-4 razvijena lista u količini od 0,5-0,6 l/ha.

 

Modown® - nov molekul u programu zaštite soje od korova, značajan sa aspekta antirezistentne strategije.

Ovaj herbicid primenjuje se folijarno za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova tretiranjem posle setve, a pre nicanja soje (faza 00-09 BBCH skale) i posle nicanja useva, kada je soja u fazi razvijenog prvog lista do formiranog drugog trolista (faza 11-13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

Modown® se usvaja preko lista, novih izdanaka i korenom korovskih biljaka, kompatibilan je sa drugim aktivnim materijama (herbicidima) koje se primenjuju u soji: S-metolahlor (Efica®), klomazon (Kalif® 480 EC), imazamoks (Saltus®), bentazon...

 

Sirak i drugi uskolisni korovi

Herbicidi

Treći korak je suzbijanje travnih korova

Sirak iz rizoma je velika opasnost za soju i može da ,,odnese“ dobar deo prinosa. U cilju suzbijanja uskolisnih korova u usevu soje, kompanija ADAMA preporučuje tri izuzetno moćna graminicida: Agil®, Leopard® i Diler®.