Skip
jabuka

Program zaštite jabuke

Na ovoj stranici ćete pronaći sva rešenja kompanije ADAMA Srbija za vaše zasade jabuke.

Program zaštite jabuke

Jabuku napada veliki  broj bolesti i štetočina međiu kojima su najznačajnije čađava pegavost lista i krastavost plodova (Venturia inaequalis) i pepelnica jabuke (Podosphaera leucotrcha).

Najznačajnije bolesti jabuke i njihovo suzbijanje

Fungicidi

U svetskoj voćarskoj proizvodnji jabuka zauzima vrlo značajno mesto zbog njene široke adaptivne sposobnosti tako da se ona manje više gaji na svim kontinentima. Čovek je od davnina koristio plod jabuke kao hranu i osvežavajiće sredstvo koji se troši tokom cele godine. U Srbiji jabuka se gaji na preko 18.000 ha što u ekstenzivnim što u intenzivnim zasadima sa godišnjom proizvodnjom od preko 600.000 t. Najvećim delom ova proizvodnja završava na prostorima Ruske federacije,manjim delom u Evropskoj uniji, a deo proizvodnje svakako završava i na domaćem tržištu. Potrošnja jabuke kod nas po glavi stanovnika je izuzetno niska u poređenju sa nekim evropskim zemljama. 


Zbog sve oštrijih zahteva kupaca na inostranom tržištu u smislu kvaliteta i kvantiteta  proizvodnje sve veći broj proizvođača se opredeljuje na intenzivniju proizvodnju koja podrazumeva podizanje savremenih zasada sa gustom sadnjom uz obavezan naslon, protivgradnim mrežama, sistemima za navodnjavanje, kao i sistemima  za zaštitu od mraza. Ovakvi zasadi puno koštaju, tako da 1 ha savremenog zasada košta preko 40.000 eur ali se investicija brzo ispalti jer takvi zasadi daju prinos i preko 80 t/ha. Pored savremenog zasada, da bi se ostvarili ovakvi prinosi potrebna je odgovarajuća ishrana kao i zaštita od bolesti štetočina i korova. Nije redak primer u praksi da se u nekim godina radi i preko 30 tretmana kako bi se jabuka uspešno zaštitila. Pored zahteva kupaca za kvalitetom, kvantitetom i kontinuitetom proizvodnje sve veći izazov je zdravstvena bezbednost hrane u smislu ostataka pesticida i drugih agenasa koja će nedvosmisleno imati za cilj nestajanje određenih aktivnih materija koji su se koristili u zaštiti jabuke. Sve više se govori o proizvodnji sa "zero-zero residue" koja će zahtevati izuzetno dobro poznavanje bolesti i štetočina u cilju njihovog pravovremenog suzbijanja uz što manji broj tretmana sa klasičnim, konvencionalnim, pesticidima,koliko je to moguće, i uz upotrbu "bio" pesticida koji su svakako budućnost.

Jabuku napada veliki  broj bolesti i štetočina od kojih ćemo u ovom radu objaviti neke najznačajnije.

 

Videos

Čađava pegavost lista i krastavost plodova – Venturia inaequalis

Fungicidi

Čađava krastavost je jedna od najrasprostranjenijih bolesti jabuke. Simptomi se pojavljuju na mladim listovima a kasnije i plodovima u vidu maslinasto mrkih pega različitog oblika i veličine.Ukoliko se stvore povoljni uslovi simptomi se javljaju odmah nakon listanja a posle cvetanja i na plodovima kod kojih se ispod pega stvara plutasto tkivo koje ispuca u obliku kraste po čemu je i bolest dobila ime. Parazit prezimljava u opalom zaraženom lišću u kome se u proleće u pegama obrazuje veliki broj askospora koje nošene vetrom dospevaju na mlade listove i plodove i u uslovima dužeg vlaženja kišom (preko 15 sati) vrše zarazu. Svako novo vlaženje uzrokuje izbacivanje novih askospora koje vrše primarne infekcije. Jako je važno sprečiti primarne zaraze kako bi kasnije izbegli opasnost da u toku vegetacije dođe do pojave krastavosti, odnosno pega na lišću i plodovima u kojima se obrazuju konidije parazita uzočnika sekundarnih zaraza u maju pa sve do berbe. Za uspešno rešavanje ovog problema poterbna je kombinacija kontaknih, preventivnih i sistemičnih fungicida.

Merpan 80 WDG (kaptan 800g/kg) je kontakni preventivni fungicid koji se primenjuje za suzbijanje proukozrovača čađave pegavosti lista i karastavosti plodova tretiranjem pre uslova za zarazu a tokom vegetacije u koncentaciji od 0,2%. U zaštiti jabuke primenju je se više od 50 godina i nema pojave rezistentnosti zbog specifičnog mehanizma delovanja. Ima jak sinergistički efekat ako se primeni sa preparatima iz grupe triazola. Manje je rastvorljiv, slabo se spira tako da se može zadržati na biljkama 7-8 dana. Pošto je neškodljiv za entomofaunu može se koristiti u  integralnoj zaštiti.

Gatro (fluazinam 500g/l) je fungicid sa protektivnim delovanjem. Za suzbijanje Venturia inaequalis primenjuje se preventivno pre nastanka infekcije od početka vegetacije do formiranja plodova veličine lešnika.U jabuci je jedan od specifičnih preparata za suzbijanje Alternarie spp. Odmah posle cvetanja u blok tretmanima sa razmakom od 7 dana. Preparat je otporan na spiranje kišom i ima dobro delovanje na nižim temperaturama. Depresivno deluje i na grinje.

Ciprodex ( ciprodinil 300g/l) je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. U jabuci za subijanje proukozrovača čađave pegavosti lista i kreastavosti plodova predstavlja jedan od osnovnih fungicida koji se koristi od momenta pojave lisne mase (mišje uši) pa do završetka primarnih infekcija (prva polovina jula). Ima odlično delovanje na nižim temperaturama. Kurativni efekat (vreme do momenta do kad može zaustaviti već započetu infekciju) je 48-56 sati. Poželjno je da se kombinuje sa kontaknim fungicidima (Merpan, Gatro)

Pepelnica jabuke - Podosphaera leucotrcha

Fungicidi

Pepelnica napada lišće, cvet,mladare i plodove na kojima se javlja karakteristična baršunasto belo siva prevlaka. Na ovu bolest posebno su osetljive sorte ajdared, jonatan, melroze. Parazit prezimljava prvenstveno u zaraženim pupoljcima a manjim delom i na opalom lišću. U proleće sa kretanjem vegetacije na lišću koje se razvija iz zaraženih pupoljaka pojavljuje se beličasta prevlaka iz koje se parazit konidijama potem vetra kiše ili insekata širi na mlado lišće. Zaraza se na ovakav način brzo širi i može zahvatiti celu biljku a ovakvom opasnom širenju dovoljna je i relativna vlažnost vazduha 60%, blago strujanje vazduha. Temperatura na kojoj se ostvaruje zaraza može biti između 10°C i 30°C. Uzimajući sve ovo u obzir sa zaštitiom naročito osetljivih sorti treba početi rano praktično od faze bubrenja pupoljaka pa i kasnije tokom vegetacije. Za ovu namenu koriste se preventivni a u kasnijim fazama i sistemični fungicidi. Ako bolest pak iz nekog razloga uzme maha obavezno je uklanjanje takozvanih "belih mladara"

Nimrod (bupirimat 250g/l) je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Za suzbijanje pepelnice u zasadima jabuke koristi se preventivnim tretiranjem od fenofaze otvaranja pupoljaka tj. Na početku rasta mladara i kurativnim tretmanima koja se izvode po pojavi belih mladara a pre uslova za širenje zaraze (sekundarno zaražavanje).

Primena insekticida u jabuci

Insekticidi

Primena preparata Lamdex® u jabuci

Insekticid Lamdex® primenjuje se u zasadu jabuke za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) tretiranjem 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica (prve, druge ili po potrebi treće generacije).

 

Mavrik® jedinstven piretroid na našem tržištu

Insekticid Mavrik® primenjuje se u zasadu jabuke za suzbijanje rutave bube (Tropinota hirta) tretiranjem u vreme cvetanja jabuke pri pojavi imaga. Odlikuje se dobrim delovanjem na višim temperaturama za razliku od drugih insekticida iz grupe piretroida i suzbija veliki broj insekata.

 

Kratka karenca uz Invert® EW

Insekticid Invert® EW primenjuje se u zasadu jabuke za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) tretiranjem od fenofaze precvetavanja po pojavi prvih pokretnih formi grinja. Preparat zbog EW formulacije ima bolju mogućnost mešanja i smanjen rizik od fitotoksičnosti, dugo rezidualno delovanje do 30 dana nakon primene, Invert je selektivan na predatore pa se može koristiti u integralnoj zaštiti.

 

Prednosti preparata Lascar®

  • Lascar® je pogodan za primenu u integralnoj zaštiti
  • Poseduje translaminarno kretanje u biljci
  • Zbog svog ovicidnog delovanja, najefikasnija primena ovog preparata je u momentu polaganja jaja
  • Utiče i na slabljenje populacije lisnih vaši
  • Selektivan na predatore

Lascar® se primenjuje za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) tretiranjem na početku polaganja jaja, a najkasnije pre početka ubušivanja gusenice u plodove.

 

Kestrel® sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Preparat Kestrel® primenjuje se u zasadu jabuke za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) tretiranjem 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica; lisnih vaši jabuke (Aphis pomi) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija; minera okruglih mina (Leucoptera scitella) tretiranjem u vreme pojave prvih mina.

Herbicidi u zaštiti jabuke

Herbicidi

Prednosti preparata Tomigan®

 

Tomigan® je herbicid specifičan za suzbijanje korova koji se inače teško suzbijaju sa drugim preparatima. Preparat potpuno suzbija korove kao što su dvornik, vijušac, poponac, divlja kupina i broćika. Vrlo dobro suzbija robusne korove kao što su ambrozija, čičak, tatula, pomoćnica, palamida.

U zasadima voća i vinove loze primenjuje se kada su korovi u fazi intezivnog porasta (početak cvetanja).

 

Primena preparata Racer®

U zasadima voća i vinove loze herbicid Racer® primenjuje se u proleće, pre ili odmah posle nicanja korova:u mladim zasadima (starosti 1-3 godine)