Skip
psenica

Program zaštite strnih žita

Tehnologija gajenja strnih žita je tokom godina menjana, stvarani su novi sortimenti, prinosi su rasli. Danas proizvodnja pre svega pšenice i ječma zahteva dužnu pažnju jer samo sa adekvatnim prinosom proizvođači mogu ostati konkurentni na tržištu.

Program zaštite strnih žita

Na proleće zaštitu započinjemo suzbijanjem korova. Po potrebi u zavisnosti od godine i bujnosti useva koristimo regulator rasta.

Usled proizvodnje intezivnijih sorti pšenice, najčešće se vrše dva fungicidna tretmana. Pri pojavi bolesti i u cvetanju, a sve češće se ukoliko je to potrebno i u zavisnosti od osetljivosti sorte radi i treći takozvani međutretman. Po pojavi štetočina (ekonomski je najznačajnija lema) radi se i insekticidni tretman koji se često spaja sa fungicidnim.

Na ovoj stranici ćete pronaći sva rešenja kompanije ADAMA Srbija za vaše useve strnih žita.

Herbicidi

Herbicidi

Dikamin® se od strane osetljivih biljaka usvaja preko lista i zelenih biljnih delova. 
Prvi simptomi vide se već za sat vremena od tretiranja u vidu uvijanja listova, zadebljanja i pucanja stabla, a do potpunog sušenja korovskih biljaka dolazi nakon 2-3 nedelje.

Kao i drugi hormonski herbicidi deluje fitotoksično na sve širokolisne useve i voće. U pšenici poslednji momenat primene je kada prvo kolence može da se napipa. Može se mešati sa većinom folijarnih đubriva, insekticida, fungicida ili drugih herbicida.
Ipak je preporučljivo da se, pre primene, uradi proba mešanja. Preparat primeniti u danima kada se ne očekuju mrazevi, a temperature su između 5-25°C.

Tomigan® je herbicid specifičan za suzbijanje korova koji se inače teško suzbijaju sa drugim preparatima
Nema ograničenja u plodoredu i potpuno suzbija korove kao što su dvornik, vijušac, poponac, divlja kupina i broćika. Vrlo dobro suzbija robusne korove kao što su ambrozija, čičak, tatula, pomoćnica, palamida
• Tomigan® u dozi od 0,4 do 0,5 l/ha, odličan je partner preparat za pojačani herbicidni efekat:
• U USEVIMA STRNIH ŽITA, herbicidima na bazi aktivnih materija metsulfuron-metil i tribenuron-metil u suzbijanju broćike (Galium aparine), kao i samoniklog suncokreta (Helianthus annuus), tolerantnog na ALS inhibitore

Tomigan® XL je nov proizvod i predstavlja kombinaciju dve visoko efikasne aktivne materije za kontrolu najšireg spektra korova.
Preparat se primenjuje kada su usevi u fazi 3 razvijena lista do pojave lista zastavičara, visoko je efikasan u suzbijanju karantinskih i tvrdokornih korova (galijum, poponac, njivski viljušac, divlja kupina...)

Prednosti preparata Tomigan® XL

 • Visoko selektivan - fleksibilan u primeni
 • Dvostruki mehanizam delovanja
 • Antirezistentna strategija
 • Brzo delovanje
 • Nema ograničenja u rotaciji useva 

Prednosti primene regulatora rasta Trimaxx®

Regulatori rasta
 • Trimaxx® je formulisan po specijalnoj MAXX tehnologiji. Formulacija sadrži jedinstvenu kombinaciju ko-formulatora nove
 • generacije, čije ultra-lipofilne revolucionarne osobine daju Trimaxx®-u niz prednosti u odnosu na standardne formulacije
 • Posebno birani dodaci, snažni ađuvanti u inovativnoj formulaciji Trimaxx®-a imaju različite funkcije
 • Poboljšavaju fizička i hemijska svojstva proizvoda i obezbeđuju dobru stabilnost formulacije
 • Smanjuju silu površinskog napona kapi rastvora tečnosti, što maksimalno povećava pokrovnost tretirane površine i
 • obezbeđuje odlično prijanjanje
 • Doprinose brzu penetraciju (apsorpciju) aktivne supstance kroz kutikulu tretiranog lišća i odličnu distribuciju preparata
 • Trimaxx® u biljci
 • Maxx tehnologija doprinosi efikasnijoj upotrebi i mnogo boljoj iskorišćenosti aktivne supstance trineksapak-etil od strane
 • biljke u odnosu na standardne formulacije

Fungicidi

Fungicidi

U našim proizvodnim uslovima najčešće se izvode dva pa čak i tri fungicidna tretmana. Prvi krajem bokorenja i početkom vlatanja-kolenčenja (30-32 BBCH skale) sa ciljem zaštite lista, uglavnom zajedno sa herbicidnim tretmanom. Drugi se izvodi početkom cvetanja, usmeren prevashodno protiv fuzariuma, ali kojim kontrolišemo istovremeno i ostale patogene lista i klasa. Sve češće se, ukoliko je to potrebno i u zavisnosti od osetljivosti biranog sortimenta, sa ciljem očuvanja lista zastavičara radi i takozvani međutretman.

Predstavljamo vam nov portfolio fungicida kompanije ADAMA na bazi a.m. protiokonazol.

Maxentis® se odlikuje uravnoteženim odnosom aktivnih materija i odlično deluje u svim fazama patogeneze.

 • Kombinacija triazola i strobilurina koji imaju različit mehanizam delovanja obezbeđuje potpunu kontrolu svih značajnih bolesti lista i klasa pšenice i ječma
 • Azoksistrobin je jedini strobilurin koji poseduje sistemično delovanje i ulazi u biljne organe
 • Azoksistrobin ima i odlično kontaktno i preventivno delovanje, jer se odlikuje i dobrim vezivanjem za površinu lista
 • Protiokonazol je sistemična aktivna materija preventivnog i snažnog kurativnog delovanja
 • Pored fungicidnog delovanja Maxentis® ima i pozitivan uticaj na fiziologiju biljke, što rezultira povećanjem prinosa, kvaliteta zrna i boljom adaptacijom biljke u stresnim uslovima

 

Maganic® za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), rđa (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa (Septoria
spp.) i za suzbijanje prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium spp.).

Prednosti preparata Maganic® su jedinstvena kombinacija aktivnih materija na našem tržištu, unapređena formulacija triazola Asorbital Tehnologijom sa poboljšanim performansama aktivne komponente (brža penetracija, distribucija i kretanje kroz biljku do ciljnog mesta delovanja), za maksimalnu efikasnost. Maganic® obezbeđuje visok stepen efikasnosti primene i nakon zaraze useva (klijanja spora).

 

Forapro® je značajan sa aspekta antirezistentne strategije, fenpropidin je apsolutno nov molekul u zaštiti strnih žita.

 • Naglašenog je kurativnog delovanja, ali i odličan ”čistač” spora sa površine lista, te je najbolji izbor u sprečavanju infekcije useva kao i u
  zaustavljanju već nastalih zaraza
 • Asorbital® Tehnologijom formulacije podignuta je efikasnost preparata na još viši nivo
 • Jedinstvena kombinacija aktivnih materija u borbi protiv prouzrokovača ekonomski najznačajnijih bolesti lista i klasa pšenice i lista šećerne repe

 

Soratel® je proizvod koji pruža superiornu efikasnost zasnovanu na jedinstvenoj Tehnologiji Formulacije Asorbital®

Asorbital Tehnologija Formulacije pojačava efikasnost usvajanja protiokonazola kroz kutikulu lista i stoga ubrzava kretanje unutar biljnog tkiva, što rezultira:

 • pouzdanom efikasnošću u širokom spektru klimatskih uslova
 • nema povećanja fitotoksičnosti
 • produžava se delovanje protiv gljivičnih bolesti što dovodi do veoma dobre otpornosti na spiranje kišom
 • pokazuje odlično ponašanje tokom i nakon aplikacije

 

Pored novih fungicida, tu su i preparati Custodia® i Orius® koji uživaju dugogodišnje poverenje na terenu.

 

Prednosti preparata Custodia®

 • Jedinstvena kombinacija dve proverene i potvrđene aktivne materije u praksi
 • Širok spektar delovanja i visoka efikasnost za potpunu kontrolu bolesti lista i klasa kod pšenice i ječma
 • Dvostruki mehanizam delovanja odlaže mogućnost razvoja rezistentnosti.
 • „Zeleni efekat“ nakon primene. Poboljšavaju se fotosintetički procesi, aktivnosti stoma i sl. što rezultuje boljim usvajanjem vode i azota od strane biljaka i poboljšanom pokretljivošću fotoasimilata. Krajnji rezultat je produženje vegetacije, povećanje prinosa i kvaliteta zrna strnih žita, kao i bolji hektolitar

 

Orius® 25 EW je regulator rasta i fungicid sa protektivnim i eradikativnim delovanjem.

Preparat se primenjuje u količini 0,5-1 l/ha: za suzbijanje prouzrokovača bolesti pepelnice (Blumeria graminis), prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) i prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa (Septoria spp.) tretiranjem od vlatanja do početka klasanja, a za suzbijanje prouzrokovača truleži klasa (Fusarium spp.) tretiranjem od kraja klasanja do punog cvetanja.

 

Insekticidi

Insekticidi

Prednosti preparata Mavrik®

 • Jedinstven piretroid na našem tržištu
 • Širok spektar kultura u kojima se primenjuje
 • Suzbija veliki broj insekata
 • Dobro delovanje na višim temperaturama za razliku od drugih insekticida iz grupe piretroida

Prednosti preparata Lamdex®

 • Mikrokapsulirani insekticid sa dugim rezidualnim delovanjem
 • CS formulacija osigurava postojanost insekticida i obezbeđuje postepeno otpuštanje aktivne materije, pa samim tim i duže delovanje
 • Brzo delovanje
 • Sigurnost za aplikatora u primeni