Skip
Branje jabuka

Jabukin smotavac

Insekticid Lascar® je efikasno rešenje za jabukovog smotavca i kruškinu buvu.
Branje jabuka

U svetskoj voćarskoj proizvodnji jabuka zauzima vrlo značajno mesto zbog njene široke adaptivne sposobnosti tako da se ona manje više gaji na svim kontinentima.

Aktuelna situacija u zasadima voća

Topla zima i visoke temperature na početku vegetacije izuzetno su pogodovale razvoju štetnih insekata. Do njihovog masovnog pojavljivanja došlo je nešto ranije u odnosu na prethodne godine. Ovde prevashodno mislimo na lisne vaši, tripse, razne vrste savijača, i svakako na jabukin smotavac (Cydia pomonela).

Jabukin smotavac predstavlja ekonomski najznačajniju štetočinu jabuke. Rasprostranjena je gotovo u svim voćnjacima u našoj zemlji. Ukoliko se ne sprovode adekvatne mere suzbijanja ove štetočine, štete mogu iznositi i 100%. Posebno je važno suzbijanje prve generacije ove štetočine.

Jabukin smotavac je najozbiljnija štetočina u zasadima jabuke koja dirktno napada plod. Takvi crvljivi plodovi opadaju, imaju malu tržišnu vrednost i mogu se koristiti samo za preradu.

U biološkom ciklusu jabukinog smotavca razlikujemo dve generacije ali poslednjih godina je bilo i pune tri. U prvoj generaciji, leptiri polažu jaja na listiće i plodove. U drugoj, na plodove i to najčešće na one plodove koji se dodiruju. Iz jaja se pile larve koje se ubušuju u plodove i tako ih oštećuju.

Efikasno suzbijanje jabukinog smotavca u najvećoj meri zavisi od uspeha u suzbijanju prve generacije. U zasadima, naizmenična primena insekticida različitog mehanizma delovanja, ima ključnu ulogu u sprečavanju crvljivosti plodova.

Strategija za suzbijanje jabukinog smotavca se zasniva na praćenju nivoa štetočina u voćnjaku. Praćenje leta i faze razvoja pomoću feromonskih klopki i metodom efektivne sume temperatura.

Obzirom da je ovih dana masovan let leptira koji su registrovani na klopci neophodno je da naši proizvođači jabuke primene preparat Lascar®.

Lascar®

Lascar® pripada grupi juvenilnih hormona. Njegova primena je neophodna na početku polaganja jaja, zbog svog izrazitog ovicidnog delovanja. Vreme primene je najkasnije pre početka ubušivanja gusenice u plodove u količini od 1 l/ha. Preparat poseduje translaminarno kretanje u biljci i idealan je za primenu u integralnoj zaštiti.

Uspešno se može koristiti i u zasadima kruške za suzbijanje kruškine buve gde ispoljava odlično delovanje na mlađe larvene stadijume.

Dejan Šošić dipl.ing.agr