Skip
Herbicidi

Modown®

Modown® je selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.

Modown

Opšti podaci

Prednosti preparata Modown®

 • Modown® je visoko efikasan u suzbijanju štira (Amaranthus retroflexus), rezistentnog na ALS inhibitore.
 • Alat za upravljanje otpornošću - Nov molekul u programu zaštite soje od korova, značajan sa aspekta antirezistentne strategije.
 • Odlično je rešenje za kereće grožde (Solanum nigrum) i brojne druge širokolisne korove u soji.
 • Fleksibilan je u primeni - mogućnost aplikacije u pre-emu ili post-emu.
 • Usvaja se preko lista, novih izdanaka i korenom korovskih biljaka.
 • Kompatibilan je sa drugim aktivnim materijama (herbicidima) koje se primenjuju u soji:
  S-metolahlor (Efica®), klomazon (Kalif® 480 EC), imazamoks (Saltus®), bentazon...

Primena

Soja

U usevu soje primenjuje se folijarno za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova tretiranjem posle setve, a pre nicanja soje (faza 00-09 BBCH skale) i posle nicanja useva, kada je soja u fazi razvijenog prvog lista do formiranog drugog trolista (faza 11-13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

 • Količina primene: 1 l/ha
 • Utrošak vode: 100-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za soju

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za soju

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom

Napomene vezane za primenu

 • Sredstvo ne primenjivati na slabo zakorovljenim površіnama.
 • Sredstvo se može primenjivati u tank miksu sa drugim herbicidima u cilju proširenja spektra delovanja ili na slabo zakorovljenim površinama.

Negativno delovanje sredstva za zaštitu bilja

 • Na vodene organizme: Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajiim posledicama. Sprečiti dospevanje sredstva za zaštitu bila u vode (vodotoci, jezeraі bunari, izvorišta voda) i kanalizacionu mrežu.
   
 • Кontaminacija: Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju površinskih voda (vodotoka, jezera), drenažnih sistema, otvorenih odvodnih sistema ili mesta gde je moguće slivanje vode sa tretiranih površina u vodotokove, tretirajući najmanje 15 m udaljeno od njih ili 5 m uz korišćenje mlaznica koje smanjuju zanošenje za 30%.