Skip
Herbicidi

Nicogan®

Nicogan® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Ilustracija herbicida Nicogan

Primena

Kukuruz

U usevu kukuruza se primenjuje:

1. Jednokratno:

  • u količini 1 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova, tretiranjem kada je kukuruz u fazi 2-8 razvijenih listova, a korovi u fazi 2-6 razvijenih listova;
  • u količini 1,25 l/ha za suzbijanje višegodišnje uskolisne korovske vrste divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense), tretiranjem kada je sirak visine 15-20 cm.

2. Dvokratno:

  • prvo tretiranje: u količini 0,5 l/ha tretiranjem kada su jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 razvijenih listova, a divlji sirak (S. halepense) tek iznikao;
  • drugo tretiranje: u količini 0,75 l/ha tretiranjem kada su se jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak (S. halepense) visine 15-20 cm.

3. U kombinaciji:

  • u količini 1 l/ha Nicogan®+1,5 l/ha Bromoterb® tretiranjem kada je kukuruz u fazi 2-6 razvijenih listova, a korovi u fazi 2-6 razvijenih listova.
  • Utrošak vode: 200-400 l/h

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za kukuruz

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom u jednokratnoj ili dvokratnoj primeni

Napomene vezane za primenu

Korovi poput zubače i pirevine se vrlo teško suzbijaju hemijskim putem, pa će i pune doze preparata dati samo delimičan efekat. Rizomski divlji sirak ako je prerastao fazu 5 listova i što je bliži metličenju to je manje osetljiv na herbicide iz ove grupe. Takođe što je duži rizomski splet to je veća verovatnoća regeneracije. Jednogodišnji travnati korovi, što su mlađi to su osetljiviji, kada formiraju više od 3 prava lista takođe im se povećava otpornost. Ako su korovi pod stresom od suše, visokih temperatura slabije će da usvajaju herbicide, a ovi će biti manje efikasni. Preparat sadrži okvašivač i ne treba mu posebno dodavati drugi. Dobro se meša sa drugim uobičajenim herbicidima koji se primenjuju u kukuruzu.