Skip
Proizvođač u usevu pšenice

Sprečite na vreme bolesti i poleganje i osigurajte prinos strnih žita

U cilju jačanja, debljanja i skraćivanja stabljike, povećanja zapremine korenovog sistema, boljeg ukorenjavanja biljaka i sprečavanja poleganja useva strnih žita, kompanija ADAMA predlaže inovativno rešenje. Regulator rasta pod nazivom Trimaxx®.
Proizvođač u usevu pšenice

Usevi ozimih strnih žita (pšenice i ječma), u zavisnosti od rokova setve, nalaze se u različitim fazama bokorenja. Usevi ječma imaju formirano 3 do 9 sekundarno stablo (BBCH 23-29), dok se usevi pšenice nalaze u fazama od početka bokorenja do vidljivog 6 sekundarnog stabla (BBCH 21-26).

U usevima ječma registrovani su simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), pepelnice (Erysiphe graminis hordei) i sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis), dok je kod pšenice uočeno prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria spp.) i pepelnice (Erysiphe graminis).

Simptomi su prisutni na donjem lišću useva. Na parcelama sa gušćim sklopovima biljaka i u usevima ranijih rokova setve procenat zaraženih biljaka je veći. Trenutno zdravstveno stanje useva pšenice i ječma, rezultat je povoljnih vremenski uslovi u proteklom periodu (visoke temperature, relativna vlažnost i dovoljne količine padavina), koji su pogodovali pojavi i razvoju bolesti.

Prvi simptomi bolesti se mogu javiti još u jesen. Patogen prezimi zajedno sa žitom i u proleće sa nastavkom vegetacije u skladu sa vremenskim uslovima, intenzivira razvoj i širenje sa donjeg na gornje lišće. Intezitet razvoja i stepen daljeg širenja bolesti u usevu pšenice i ječma, pored vremenskih prilika uslovljeni su osetljivošću biranog sortimenta, rokovima i gustinom setve, kao i izbalansiranom ishrana.

U ovom trenutku ne preporučuju se hemijske mere zaštite pšenice i ječma od prouzrokovača bolesti, već samo praćenje zdravstvenog stanja useva, kako bi blagovremeno ušli u prvi fungicidni tretman strnih žita. Pravovremena intervencija je neophodna u cilju sprečavanja širenja patogena sa donjih listova na list zastavičar i dva lista ispod koji su nosioci prinosa“, navodi inženjer Mira Babić iz kompanije ADAMA.

Pod pravovremenom zaštitom useva pšenice i ječma, od prouzrokovača ekonomskih najznačajnijih bolesti lista, podrazumevamo primenu fungicida u ranijim razvojnim fazama useva. Na taj način čuvamo zelenu lisnu masu i dajemo šansu usevu za visok prinos i dobar rod.

Prvo prskanje pšenice obično se izvodi početkom vlatanja-kolenčenja, u fazi od prvog do drugog kolenca pšenice (BBCH sklala 31-32). Dok se prvi fungicidni tretman ječma izvodi od kraja bokorenja-početka vlatanja do prvog kolenca (BBCH skala 31). Odabrani preparat za ovu namenu spektrom svog delovanja treba da pokriva sve ekonomski značajne patogene pšenice i ječma iz razloga njihove združene pojave u usevu“, dodaje Babić.

Pravi izbor za usev je moćan dvokomponentni sistemični fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja, preparat Custodia®. Širinom spektra svog delovanja predstavljaju sveobuhvatno rešenje kako za bolesti lista tako i za bolesti klasa i daje pouzdano rešenje u suzbijanju ekonomski najznačajnijih bolesti lista i klasa strnih žita.

Preparat se odlikuje odličnim inhibitornim i naglašenim kurativnim i eradikativnim delovanjem. Njegovom preventivnom primenom, pre pojave simptoma sprečavamo klijanje spora gljive i infekciju useva, nedozvoljavajući patogenu da nanese bilo kaku štetu usevu pšenice i ječma. Deo preparata se čvrsto vezuje za površinu lišća obezbeđujući dugotrajnu i sigurnu zaštitu. Drugi deo preparata ulazi u biljno tkivo i deluje kao sistemik.“

Custodia® daje odlične rezultate u zaštiti ječma od prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), pepelnice (Erysiphe graminis hordei) i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis), primenom od početka vlatanja do kraja klasanja (BBCH 30-59) U količini 0,8 - 1l/ha l/ha.

Momenat kada ispoljava najbolji efekat u cilju suzbijanja prouzrokovača mrežaste pegavost ječma i pepelnice, je početak vegetacije u proleće, krajem bokorenja početkom vlatanja (BBCH 30-32). Postiže dobre rezultate u ječmu i u drugom tretmanu, koji se izvodi od pojave lista zastavičara do kraja klasanja (BBCH 37 - 59)“, objašnjava Mira Babić.

U pšenici na visokom nivou kontroliše prouzrokovače sive pegavosti lista i klasa (Septoria spp.), pepelnice (Erysiphe graminis), rđa (Puccinia spp.), fuzarioze klasa (Fusarium spp.)... u dozi od 0,8 l/ha

Zahvaljujući svom širokom spektru delovanja, Custodia® se može uspešno koristiti u prvom tretmanu, zaštiti lista pšenice (početak vlatanja-faza prvog ili drugog kolenca), u zaštiti klasa (početkom cvetanja) ili u međutretmanu (u fazi lista zastavičara).“

Pripada grupaciji fungicida koji ispoljavaju tzv. „green efekat“, kod biljaka. Produžava period vegetacije useva, odnosno perioda nalivanja zrna, list zastavičar ostaje duže zelen i zdrav. Doprinosi povećanju prinosa i kvalitetu zrna.

Primena regulatora rasta - Trimaxx

Da bi se postigli visoki prinosi, koji jedino opravdavaju proizvodnju, odnosno finansijsku dobit potrebno je, pored već poznatih hemijskih tretmana protiv korova, štetočina i bolesti, sprečiti na vreme poleganje useva strnih žita primenom regulatora rasta.

Prihrana strnih žita uglavnom je završena. Proizvođači prihranu pšenice prepoznaju kao nosioca prinosa, te neretko pribegavaju preteranom đubrenju azotom. Đubrenje azotom intezivira bokorenje što ujedno znači i bujnost žita. Povećanoj bujnosti žita doprinosi i primena veće količine semena za setvu od setvene norme.“

U bujnim usevima usled nedostatka svetlosti, dolazi do izduživanja ćelija donjih članaka (internodija) stabljike, a njihovi zidovi se istanjuju. Kao posledica toga formiraju se izdužene i tanke stabljike sa slabije razvijenim korenovim sistemom. Time se povećava rizik od poleganja. Pored direktnih šteta, koje se ogledaju u smanjenju prinosa, poleganje indirektno utiče i na povećanje mogućnosti oboljenja i smanjenja kvaliteta zrna.

U cilju jačanja, debljanja i skraćivanja stabljike, povećanja zapremine korenovog sistema, boljeg ukorenjavanja biljaka i sprečavanja poleganja useva strnih žita, kompanija ADAMA predlaže inovativno rešenje. Regulator rasta pod nazivom Trimaxx®.“

Šta je Trimaxx?

Reč je o regulatoru rasta na bazi aktivne materije trineksapak-etil urađenom po specijalnoj MAXX tehnologiji.

Trimaxx® je fleksibilan u primeni. Može se koristiti od pojave prvog kolenca (faza 31 BBCH skale), do pojave lista zastavičara (faza 37 BBCH skale). Rana primena (faza 30-32 BBCH skale), je efikasnija, jer je čvrstina i debljina prve dve internodije, od najveće važnosti za otpornost na poleganje. Prve dve prizemne internodije daju najveću stabilnost biljci.U kasnijoj primeni skraćuju se srednja i gornja internodija.“

Trimaxx® se primenjuje u količini 0,4-0,6 l/ha. Kod povećanog rizika od poleganja, kod osetljivog sortimenta žita, ranije setve, previše bujnog useva, velike količine padavina.

Preporuka je gornja doza primene i rana primena (faza 30-32 BBCH skale). Neki fungicidi na bazi aktivnih materija iz hemijske grupe triazola, pojačavaju delovanje regulatorima rasta. Pri mešanju sa njima može se ići sa nižom dozom Trimaxx® - a (smanjiti dozu za 0,05-0,1 l/ha u odnosu na preporučenu).

Za dodatne savete, naše kolege vam uvek stoje na raspolaganju za sve nedoumice oko primene preparata kao i za terensku konsultaciju. Kontakt podatke možete pronaći  na ovom LINKU.