Skip
Soja

KOMPLETNA zaštita SOJE od KOROVA

Jedna od najvažnijih mera u uspešnoj proizvodnji soje je suzbijanje korova. Međutim, zaštita soje od korova je veoma kompleksna i neophodno je primeniti sinergiju više aktivnih materija. Kompanija Adama pruža poljoprivrednim proizvođačima kompletan program zaštite.
Soja

Soja je biljka slabe konkurentske sposobnosti i izuzetno je osetljiva na prisustvo korova u početnim fazama svog razvoja. Korovi, osim što konkurišu usevu u hrani i vodi, zasenjuju i usporavaju rast i razvoj soje, otežavaju žetvu i smanjuju prinos i kvalitet semena.

 

Tretman posle setve, a pre nicanja soje

Sprovođenje tretmana posle setve, a pre nicanja soje je veoma važan, kako bi se kupilo „vreme“ i pomerili tretmani preko lista, te omogućilo nesmetano nicanje soje bez prisustva korova i postigao bolji efekat narednog tretmana. Ovim tretmanom sprečavamo da korovi kao što su ambrozija, pepeljuga, štir, prerastu optimalnu fazu za suzbijanje post-em herbicidima (tretmanima preko lista).

Mistral® + Efica®

Mistral® je selektivni sistemični herbicid na bazi aktivne materije metribuzin. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Primenom preparata Mistral®, osim rezistentnog štira, suzbijamo i čitav niz korova, uključujući i onaj najtvrdokorniji i najproblematičniji korov u soji, a to je ambrozija. 

Preparat ispoljava delovanje i preko zemljišta i preko lista. Na terenima gde je jak pritisak štira, ambrozije, pepeljuge i drugih širokolisnih korova, preporuka je obavezno ići sa pre-em primenom Mistral®-a. Radi proširenja spektra delovanja na uskolisne korove može se mešati sa herbicidima na bazi S-metolahlora ili dimetenamida-p.

U soji na jako zakorovljenim parcelama, Mistral® primenjen pre nicanja u dozi od 0,5 kg/ha omogućava da soja raste neometano od strane korova do prve troliske, kada mogu da se primene drugi herbicidi.

Efica® je selektivni translokacioni herbicid. Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevu soje. To je visoko selektivan herbicid na gajenu kulturu i odličan partner preparatu Mistral®. Ima produženo rezidualno delovanje u zemljištu i ne ograničava plodored. Primenjuje se u dozi od 1,4 l/ha na humoznim zemljištima (3-5% humusa) ili u dozi od 1,5 l/ha na jako humoznim zemljištima (iznad 5% humusa).

 

Tretman posle nicanja soje i korova

Prvim tretmanom, posle setve a pre nicanja, dobili smo dobar start soje i rešili deo problema. Borba sa korovima se nastavlja. 

U zaštiti soje od korova, nakon nicanja useva, kombinujemo dva ili više herbicida (aktivnih materija), u cilju proširenja spektra delovanja (suzbijanja što većeg broja korova). Ovde je od suštinske važnosti odabrati kombinaciju herbicida  koji širinom svog spektra delovanja obuhvataju sve prisutne korove u usevu soje. Osnova ovog tretmana je svakako preparat na bazi aktivne materije imazamoks. Iz palete kompanije Adama to je herbicid Saltus®.

Saltus® - duplo više aktivne materije, duplo manja količina primene

Saltus® je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovaJedinstven je po tome što ima duplo više aktivne materije (80 g/l) od ostalih preparata na tržištu na bazi imazamokas, te mu je i duplo manja količina primene po hektaru (0,6 l/ha). Karakteriše ga visoka selektivnost na soju i vodeći je preparat u suzbijanju čička i brojnih drugih širokolisnih korova.

Ne primenjuje se samostalno, već se kombinuje sa partner preparatima, kao što su herbicidi na bazi bentazona i tifensulfuron-metila. Naime, nijedan preparat na tržištu nije sam potpuno efikasan u zaštiti soje od korova, zato moraju da se kombinuju. Ovo kombinovanje se odnosi na herbicide za suzbijanje širokolisnih korova u soji. Herbicidi za suzbijanje uskolisnih korova (divlji sirak), nipošto se ne mešaju sa preparatima za suzbijanje širokolisnih korova.

Saltus® može da se primeni jednokratno u količini od 0,5-0,6 l/ha ili dvokratno u podeljenoj dozi. Primena u POST-em tretmanu je od 1-3 troliske soje, a najbolje je uraditi u dva navrata (split aplikacija), kako bi u potpunosti uništili korove koji niču sukcesivno.

 

Suzbijanje travnatih korova u soji 

Sa porastom temperature, dolazi do nicanja uskolisnih korova pre svega divljeg sirka.  Za suzbijanje uskolisnih korova i sirka, kompanija Adama obezbedila je proizvođačima soje više rešenja.

Herbicid Agil® je vodeći graminicid na tržištu koji deluje brzo, snažno i jako. U pitanju je selektivni sistemični herbicid, na bazi aktivne materije propakvizafop (100 g/l preparata). Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova. Doza primene je 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova ili 1 l/ha za suzbijanje višegodišnjih travnih korova.

Za istu namenu visokoefikasno rešenje je preparat na bazi kvizalofop-p etila, herbicid Leopard® 5 EC. 

Leopard® 5 EC je selektivni sistemični herbicid, na bazi aktivne materije kvizalofop-p-etil (50 g/l) u preparatu. Predstavlja brzo i sigurno rešenje, sa brzom penetracijom i translokacijom aktivne materije u tkiva. Nema retrovegetacije. Deluje isključivo preko zelene mase. 

Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova doza primene preparata Leopard® 5 EC je  0,5 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi 3 razvijena lista, 1 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi 4-5 razvijenih listova, 1,5 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi 6 razvijenih listova. Za suzbijanje višegodišnjih uslokisnih korova primenjuje se u količini: 1,5-2,5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma tretiranjem kada je korov u fazi 3-6 razvijenih listova; 2,5-3 l/ha za suzbijanje pirevine obične tretiranjem kada je korov visine 10-20 cm ili 3-4 l/ha za suzbijanje zubače obične tretiranjem kada je korov visine 30 cm.

Diler® je selektivni sistemični herbicid na bazi aktivne materije kletodim, namenjen je za uspešno subzijanje travnih korova, uključujući i rezistentne biotipove sirka na herbicide iz hemijske grupe ariloksifenoksi propionate. Ono što ga razlikuje od sličnih preparata je izuzetna selektivnost, odnosno, bezbednost po gajenu biljku. Najmanje je agresivan graminicid u uslovima visokih temperatura, i ako se primenjuje u kasnijim fenofazama razvoja (pred butonizaciju ili cvetanje). 

Doza primene preparata Diler® za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kao što je korovski proso i divlji sirak iz semena je 0,8 l/ha i to kada su korovi u fazi 3-5 listova, a najkasnije u fazi bokorenja. Doza od 1,2 l/ha se koristi za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova kao što je divlji sirak iz rizoma tretiranjem kada je korov u fazi 3-5 listova (visina do 30 cm); a doza od 2 l/ha primenjuje za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova kao što je pirevina obična kada je korov visine 15-20 cm.

Preparat Kalif® na bazi klomazona se, takođe, primenjuje u soji a na koji način možete saznati direktno od predstavnika kompanije Adama.

 

Za više informacija kontaktirajte predstavnike kompanije Adama na terenu https://bit.ly/kontaktADAMA

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Kompanija Adama