Skip
Pšenica

ZAŠTITA KLASA PŠENICE OD BOLESTI I ŠTETOČINA

Pravovremena i kvalitetna zaštita pšenice od prouzrokovača bolesti i štetnih insekata je izuzetno važna agrotehnička mera u procesu proizvodnje pšenice i to je preduslov za formiranje što boljeg prinosa.
Pšenica

U ovoj sezoni veći broj proizvođača je odradio prvi tretman i trenutno na terenu imamo pšenice koje se nalaze u dobrom zdravstvenom stanju i u dobroj kondiciji u odnosu na useve pšenice kod kojih nije odrađena adekvatna zaštita. Pšenice su niske rastom ali to nije od presudnog značaja za prinos.

Do sada smo uložili velika sredstva za osnovno i azotno đubrivo, seme, naftu, pesticide i naporan rad kako bismo postigli visoke prinose pšenice. Zaštita klasa pšenice od prouzrokovača bolesti i štetnih insekata je poslednji korak do žetve i ne smemo prepuštati slučaju sve što smo do sada uradili. Bez zdravog klasa nema visokog ni kvalitetnog prinosa.

Ekonomski najznačajnija bolest je trulež klasa (Fusarium sp.).

Kako se ostvaruje infekcija klasa, koje je pravo vreme za primenu fungicida ?

Pšenica nakon faze klasanja prelazi u fazu cvetanja i oplodnje. Svaki cvet koji se pojavi predstavlja otvorena vrata za patogene. Upravo zbog toga moramo pravovremeno primeniti fungicide.

Prvi momenat za uspešan tretman je kada minimum 90 % biljaka na parceli isklasa, idealan momenat je kada se pojavi 5 – 10 % cvetova na klasovima, tako da su ova dva momenta ključna za najkvalitetniju zaštitu klasa od patogena.

Ako kasnimo i pšenica iscveta u većem procentu tada umanjujemo efekat fungicida.

Od ključnog značaja za uspešnu zaštitu klasa je odabir kvalitetnog fungicida i pravovremeni tretman.

Komanija Adama je pripremila izuzetno moćan fungicid  CUSTODIA za zaštitu klasa od patogena.

CUSTODIA® je fungicid sa dve aktivne materije (tebukonazol 200 gr/lit + azoksistrobin 120 gr/lit). Primenom fungicida CUSTODIA ostvarujemo izuzetno moćnu zaštitu klasa od prouzrokovača fuzarioza klasa, poboljšavaju se fotosintetički procesi, pojačava se aktivnost stoma što dovodi do produženja vegetacije a samim tim imaćemo veći i kvalitetniji prinos. Preporučena doza primene je 0,80 lit/ha.

Nakon cvetanja i oplodnje pšenica ulazi u fazu nalivanja zrna i mlečne zrelosti što privlači štetne insekte. Ne smemo zanemariti aktivnosti štetnih insekata koji se mogu javiti u velikom broju i značajno uticati na smanjenje prinosa i kvaliteta pšenice.

Za suzbijanje štetnih insekata kompanija Adama je pripremila insekticide LAMDEX® i MAVRIK®.

Preporučena doza primene za Lamdex® je 0,20 lit/ha, Mavrik® 0,15 lit/ha.

Do visokih prinosa sa Vama, Adama.