Skip
Proizvođač u usevu soje

Kako pristupiti borbi protiv korova u soji u 3 koraka

Zaštita soje od korova počinje od prvog tretmana koji je posle setve a pre nicanja, posle toga primenjuju se korekcije protiv širokolisnih korova i tretman protiv divljeg sirka.
Proizvođač u usevu soje

Soja je u našoj zemlji najviše prisutna na terenima uz Dunav na teritoriji južne Bačke. Upravo na ovim terenima česta je pojava gajenja soje u monkulturi koja se negde seje na istim parcelama čak i 25 godina. Izbegavajći rotaciju kultura, dobili smo parcele sa velikim pritiskom raznih korovskih vrsta i sve češća je pojava rezistentnosti.

Kako je zaštita soje kompleksna i zavisi od sinergije više aktivnih materija, pokušaćemo da pojednostavimo pristup borbe protiv korova u tri koraka.

 

Prvi korak je tretman posle setve, a pre nicanja

Ovaj tretman se poslednjih godina pokazao kao neizostavan. Važnost primene preparata posle setve, a pre nicanja posebno je prepoznata na parcelama koje imaju jak pritisak ambrozije i delovi terena na kojima se beleži pojava rezistentnog štira. Naša preporuka su preparati na bazi aktivne materije metribuzin. Ovim tretmanom smo ,,kupili’’ vreme. Pomerili smo tretmane preko lista i omogućili soji da neometano niče bez prisustva korova.

Mistral® je selektivni sistemični herbicid na bazi aktivne materije metribuzin. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. U soji na jako zakorovljenim parcelama, Mistral® primenjen pre nicanja u dozi od 0,5 kg/ha omogućava da soja raste neometano od strane korova do prve troliske, kada mogu da se primene drugi herbicidi.

 

Drugi korak je tretman posle nicanja soje i korova

Ovaj tretman se izvodi kombinacijom preparata na bazi aktivnih materija bentazon, tifensulfuron-metil, imazamoks i/ili oksasulfuron. Broj tretmana i doze primene zavise od korovske flore koja je prisutna i od uzrasta korova.

Saltus® je selektivni sistemični herbicid na bazi aktivne materije imazamoks. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. U soji se primenjuje tretiranjem posle nicanja useva kada je soja u fazi od dvopera do drugog trolista i kada su korovi u fazi od nicanja do faze 2-4 razvijena lista u količini od 0,5-0,6 l/ha.

 

Treći korak je suzbijanje travnih korova

Sirak iz rizoma je velika opasnost za soju i može da ,,odnese“ dobar deo prinosa. U cilju suzbijanja uskolisnih korova u usevu soje, kompanija ADAMA preporučuje tri izuzetno moćna graminicida: Agil®, Leopard® i Diler®.

Doze i primenu preparata za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kao i višegodišnjih rizomskih korova možete detaljnije proučiti klikom na link:

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se našem stručnom timu na ovom LINKU.